page_title: שבת נפשי חולת אהבתך - פרשת ויקהל שבת נפשי חולת אהבתך - פרשת ויקהל | הרב שלמה עופר :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

שבת נפשי חולת אהבתך - פרשת ויקהל

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
שבת קודש, כל שבעה ימים היא מגיעה, ומי בעולם לא יודע שבת מה היא, אך מסתבר שלא כולנו יודעים איך לנצל את היום הזה ולהפוך אותו למקור האושר והברכה מקור השפע והישועה, אין בכל התורה פרשה שמדברת כל כך הרבה על השבת כמו פרשתינו.
הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים | כ' אדר א ה'תשע"ד
שבת קודש, כל שבעה ימים היא מגיעה, ומי בעולם לא יודע שבת מה היא, אך מסתבר שלא כולנו יודעים איך לנצל את היום הזה ולהפוך אותו למקור האושר והברכה מקור השפע והישועה, אין בכל התורה פרשה שמדברת כל כך הרבה על השבת כמו פרשתינו. במדרש מובא "מתחילת התורה ועד סופה אין בה פרשה שנאמר בה ויקהל בראשה, אלא זאת בלבד, אמר הקב"ה  למשה עשה לך קהילות גדולות ודרוש לפניהם ברבים, הלכות שבת בכל שבת ושבת, כדי שתהיה שמורה לדורות ולקדש שמי הגדול, אמר להם הקב"ה לישראל אם נקהלין אתם בכל שבת ושבת לבתי כנסיות ובתי מדרשות וקורין בתורה מעלה אני עליכם כאילו העדתם עלי שאני מלככם"

וכך נהג דוד המלך להקהיל קהילות ברבים ולפרסם שם ה' בעולם ולהודיע את חוקי השבת. "בשרתי צדק בקהל רב" כל הסוד של ל"ט (39) מלאכות שנאסרו בשבת רמוז בפרשתינו פרשת ויקהל, והכול  נלמד מל"ט מלאכות שהיו במשכן- וכל מי ששומר אותן ניצל מל"ט (39) קללות וזוכה בל"ט (טל) ברכות. "בעולם" מכירים את האסור להדליק אש, לנסוע, לכתוב, אך ישנם כאמור ל"ט מלאכות שכוללות כל שורש המלאכה "מלאכת מחשבת".

המלה שבת מוזכרת בתורה הקדושה ל"ט (39) פעמים, וכן אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן – ל"ט פעמים מוזכרת המלה "מלאכה" בתורה. כל הפרשה הזאת, פרשת "ויקהל" נאמרה למחרת יום הכיפורים, לאחר שנתכפר חטא העגל, וכמו שאמרו רבותינו "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים" ש"אלה הדברים" מכפר על עוון העגל שנאמר בו "אלה אלוהיך ישראל", משבת קודש מתברכים כל ששת ימי החול! ובלשון הזוהר הקדוש "מינה מתברכין כל שיתא יומי" וכמו שאומרים בכל שבת "משוך נועם יראתך לעם מבקשי רצונך", "פתח להם נועם ורצון לפתוח שערי רצוניך", "השבת נועם הנשמות,  עונג הרוחות, עדן הנפשות, נפשי חולת אהבתך" ומשבת מקבלות נשמות ישראל שמירה וכוח והגנות רבות מכל כוחות הרע ששולטים במשך ימי החול "שבת קודש נפשות ישראל, בצל כנפיך יחסיון ירויון מדשן ביתיך" וכל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים (מסכת שבת קי"ח).

כתב רבי נתן, שבת היא מעין עולם הבא, ואז מתענגין ומתדבקין בה' יתברך בתכלית הדבקות והביטול אליו יתברך  ומדגיש רבי נתן בהמשך "מי שזוכה לקדושת השבת כראוי" כי שבת היא מעין העולם הבא כולו טוב (לקוטי הלכות ברכות הריח ג-ד).

במדרש תנחומא מובא דבר פלא, שואל המדרש מפני מה לא מתפללים שמונה עשרה בשבת, אומר המדרש, שמא יש לו חולה בשבת ויתפלל שמונה עשרה ויגיע לברכה החמישית, ברכת הרפואה- "רפאנו השם ונרפא הושיענו וניושעה" ויזכר שיש לו חולה בביתו ויתעצב, והרי זה פלא גדול...

וכך כתב רבינו הקדוש בלקוטי מוהר"ן "צריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על ה' ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן אכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיכול, כי אכילת שבת היא כולה רוחנית, כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת ימי החול שבימי החול נהנה ממנה גם הסטרא אחרא". וכן מובא בלקוטי מוהר"ן שיכול לפעול באכילת שבת מה שפועל בתענית, ולהפיל אויביו לפניו בזכות עונג שבת כמו שפועל בצום ועל שם זה נקרא שבת כי בסגולתו להשבית אוייב ומתנקם.

באכילת שבת האדם זוכה לתקן עוון חילולי שבת כמו שרמוז בפסוקים "אכלו היום כי שבת היום לה', אז תתענג על ה' והאכלתיך.." – וכל אחדות השם מתגלה בשבת וכן בערב שבת יש צורך גדול לומר את דברי הזוהר "כגונא דאינון מתיחדין לעילא באחד.." ומובא שם 13 פעמים המלה אחד. "כד עיל שבתא איהי אתיחדת ואתפרשת מסיטרא אחרא, וכל דינין מתעברין מינה, וכל שולטני רוגזין ומרי דדינה כולהון ערקין ואתעברו מינה ולית שולטנה אחרא בכולהו עלמין" תרגום- בשבת מתיחדת השבת ומפרישה עצמה מהסיטרא אחרא, וכל הדינין בורחים ממנה, וכל בעלי הדינים והכעס מתנתקים ממנה ואין שליטה אחרת בכל העולמות". המורא האמיתי מתעורר בנפשות ישראל בשבת קודש וכמו שאומרים בכל ליל שבת" לפניו נעבוד ביראה ופחד ונודה לשמו". וכן מובא במגן אברהם שולחן ערוך אורח-חיים סימן ר"צ  שכל חכם צריך להקהיל קהילות ברבים בכל שבת ושבת ולדרוש להם דברי תורה להורות לעם את חוקי האלוקים ותורתו ולהכניס מורא בלב " כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני ה' מקדישכם".

במדרש קוהלת רבה מובא מדרש שמעמיד את "חילול השבת" כאחד הדברים המפליאים שאין זה שייך לעם ישראל כלל. ומי שלומד את המדרש משתומם נוכח חילולי השבת אשר מסכנים את שלום העולם כולו. אנדריאנוס הקיסר שאל את רבי יהושע בן חנניה החכם היהודי שהיה מקורב למלכות, - ואמר לו אני טוב ממשה רבך. אני חי, הוא מת. שאל אותו רבי יהושע בן חנניה "האם אתה מסוגל לגזור ששום אדם לא ידליק אש שלושה ימים – אמר לו הקיסר כן. ואכן גזר הקיסר לא להדליק אש בכל הממלכה שלושה ימים. בקש רבי יהושע בלילה הראשון לעלות עם הקיסר לגג גבוה והנה ראו עשן אש עולה למרחוק אמר לו רבי יהושע לקיסר עד שאתה בחיים כבר בטלו את גזרתך ולא עמדו בה ומשה רבינו שכבר מת, משעה שגזר עלינו "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" לא הדליק איש אש מימיו ביום השבת – אלפי שנים השבת הקדושה נשמרת בדקדוק ובחרדה גדולה.

"מחלליה מות יומת"- כתב הרמב"ן בספר הגמול – שעונש מיתה האמורה בתורה – יש שמענישים את האדם בעניות כי עני חשוב כמת, ויש בחולי כי חולה חשוב כמת – ועיור חשוב כמת ומצורע חשוב כמת...במכילתא מובא מעין סתירה בין הפסוק בפרשתינו "ששת ימים תֵעָשֵה מלאכה" (משמע שהיא נעשית מאליה) ובפרשת יתרו כתוב "ששת ימים תעבוד" שיש לעבוד מתרצת המכילתא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים "ששת ימים תֵעָשֵה מלאכה" וכאשר הם לא עושים רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי עצמן "ששת ימים תעבוד".

רבי אליעזר אומר "גדולה השבת שהיא שקולה כנגד עשרת הדברות" בעשרת הדברות כתוב "וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור" ובשבת כתוב "אלה הדברים" (בפרשתינו) – כך אמר לו הקב"ה למשה, לך אמור להם לישראל, אפילו אין בידכם אלא מצות שבת בלבד מעלה אני עליכם כאילו עשיתם את כל התורה כולה.

וכל אדם נמשך עליו בכל שבת קדושה עליונה, ואור גן עדן, ואף הדומם נראה אחרת בשבת-ומקבל צלם אחר.

ונריץ להלן מספר קטן של נקודות אור לשבת:
1. נטילת הצפורניים בערב שבת היא תיקון הברית-ורצוי להסירן לפני חצות יום.

2. טבילת המקוה ורחיצה בחמין בערב שבת יש בזה סוד תקון קליפת נוגה והפרדת כל הדינים והכעס ונעשה בריה חדשה לקראת שבת ומסתלקים כל השלוש קליפות הטמאות.-שרמוזות ביחזקאל פרק א'.

3. קריאת שניים מקרא ואחד תרגום בערב שבת-זה סוד תקון הדיבור.וידוע שבשבת קודש יש צורך גדול להקפיד על דבור קדוש ונקי וכמו שמזהיר הנביא "מעשות צרכיך ודַבֵּר דָבַר"-וידוע שהעולם נברא בדבור-בעשרה מאמרות נברא העולם-וישבות ביום השביעי יוצא שעיקר השביתה זה בדבור-וכדי להידמות לבורא יש לשבות עד כמה שניתן מדבור של חול.

4. התורה הקדושה,מעמד הר סיני,ניתנה בשבת-קריאת התורה בשבת זה בחינת מעמד הר סיני ועולים 7 קרואים כנגד שבעת ימי השבוע ואז מאירים כל ימי החול וזוכים לאמונת חכמים כי קוראים ושומעים סוד התורה שבכתב התורה שבע"פ.

5. בהדלקת נרות שבת מאירים מאורי האור ומתבטלים מאורי האש שרומזים עד כל הדינים-ועיקר המצוה זוכה בזה האשה כי אז מתרוממת האמונה והמלכות-וזמן הדלקת נרות שבת זה עת רצון וזה זמן מסוגל שהאשה תתפלל אז על ילדיה מעומק הלב.(כל החיים)

6. סגולה גדולה לומר פרק ק"ז בתהלים בערב שבת,כי במשך השבוע נשמתו של כל אדם היתה במדבר שממה,ונשלפה מתוך גלי הים,והאדם נמצא במצרים רבים (בית האסורים) ופעמים רבות נפשו נופלת בחולי העברות "אני אמרתי ה' חנני רפאה נפשי כי חטאתי לך" וכל הארבעה שיוצאים בערב שבת מארבע צרות צריכים להודות.  

7. המזמור הבו לה' בני אלים שמופיעים בו שבעה קולות "קול ה' בהדר קול ה' חוצב להבות אש" מתקן פגם הדבור והקולות האסורים ומתעורר אז על ידי כל ה-7 מזמורים כבוד ה' יתברך.

8. כדאי להריח בהדס בכל ערב שבת וזה סוד המשכת הריח הטוב לכל ימות השבוע והמשכת היראה וישוב הדעת.

9. בקידוש השבת-נמשך על האדם קדושה עצומה וכל הקולות שנאמרו במשך השבוע " אשר קדשנו במצוותיו וציונו"- נטילת ידיים וציצית ותפילין ועסק התורה וכו'.. כל הקדושות האלו שהאדם בקש להתקדש בהן עולות ומתקדשות והאדם נעשה "קדוש" באמירת קדשנו במצוותיו וציונו ורצה בנו ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילתנו- ויש בקידוש 70 תבות 70 מלים כנגד 70 האומות ושבעים המדות הרעות שדוקא כעת בזמן אמירת הקידוש הכול מתרומם ומתעלה ונתקן. 10. כאשר בוצעים את הלחם ומניחים שתי חלות זה למעלה מזה מתעורר זכרון גדול של המן, לחם משמים שירד 40 שנה במדבר.
והוא סוד תשובה על תשובה וסוד האמונה הקדושה והתמימה וכבר שאוחז את שתי כיכרות הלחם ומרים אותם נמשך על האדם עשירות גדולה.                      
שבת נפשי חולת אהבתך - פרשת ויקהל

דפים קשורים

חרדים‚ אתם עדיין פה? שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   י"א סיון ה'תשע"ג
לפני שנים רבות חי לו אדם, איכר פשוט שרצה בכל מאודו לטעום את טעם הארמון, אמנם היה הוא איכר אך לא נבער מדעת והוא הבין כי אדם צריך בחייו קצת דרך ארץ וגינוני כבוד גם לא יזיקו.
סופם המר של נזירי הונג וו שמעון גווירץ | מוסדות שמ"ע   י"א אדר א ה'תשע"ד השנה 1382, צ'אן ג'ונג - הקיסר לשושלת ז'ן בדיוק עלה לשלטון בהפיכה צבאית מהירה חכמה ומדיוקת, הקיסר שהיה אומן לחימה ומצביא בעל שם בעברו החל בדיוק לבנות את צבאו האדיר שישמור אותו על כס המלוכה לאורך שנים טובות. VS the super hero איזהו גיבור שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   ח' תמוז ה'תשע"ב

גיבורי האגדות תמיד מצילים את העולם ברגע האחד לפני האחרון או לפחות נלחמים בדרקונים יורקי אש ואם נרצה קצת פחות ציניות אז הם צריכים לפחות להקריב את חייהם כדי להציל חיים של מישהו אחר על מנת לזכות בתואר הנכסף "גיבור"

גדולים מעשי צדיקים - פרק א' הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ט"ז תמוז ה'תשע"ד בפרקים אלו נעסוק בליבון מספר קושיות המתעוררות מכל נושא ההנהגה הניסית, ונביא בעזהש"י מספר מעשיות המופיעות לאורך הש"ס, להאיר עינינו בגדולתם של חכמינו הקדושים תנאים ואמוראים ובתחילה יש לחזור ולשנן דברי הרמב"ן כי "אין לאדם חלק בתורת משה רבנו ע"ה עד שיאמין שכל דברינו ומעשינו ומקרינו כלם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל" וישנה קושיה עצומה ונוראה: אם אנו מאמינים שהבורא יתברך בורא כל הנבראים ומהוה ומקיים את כלם, מה אם כן החידוש בנס? המשכן והכיסופים - פרשת ויקהל פקודי הרב רפאל א.ג.   כ' אדר א ה'תשע"ד פרשות ויקהל פקודי הן חזרה על העסק הנפלא של ישראל בנדבת המשכן והכנת כליו ולבסוף הקמתו ע"י משה רבינו. אני מאמין - קבלת התורה מתוך 'חרבות בשפתותיהם' ספרו של הרב שלמה עופר   י"א אדר א ה'תשע"ד משה רבנו עולה לשמים ומקבל את התורה כלה, ומגלים לו שם כי התורה תינתן בשני אופנים, מעוט שבה יורשה להכתב היא התורה שבכתב, ורוב התורה תועבר בע"פ מאב לבן ומרב לתלמיד עד סוף הדורות
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום