page_title: אבידה סגולה למציאת אבידה | סגולה נגד אבידה :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

אבידה

  • סגולה למציאת אבידות על כל אבידה שמחפש האדם יאמר: "אמר רבי בנימין, הכל בחזקת סומין, עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם. מן הכא, ויפקח אלוקים את עיניה ותרא באר מים, ותלך ותמלא את החמת. וימצא את האבידה! מדרש רבה בראשית נ"ג‚ י"ד
  • למצוא אבידה סגולה למצוא אבדתו ולידע הגנב, ינדור מעות לשמן למאור לנשמתו של רבי מאיר בעל הנס ומיד ימצא האבדה, ובלבד שלא יעבור זמן, שאם האבידה מעות אפשר שכבר הוציא המוצא בהוצאות, ואם הוא בגד או שמלה אפשר שהוליכה למקום אחר או עשה בו שינוי באופן שאינו ניכר ואז אין מועיל הנדר. ספר הסגולות לרבני ישיבת כתר שושנים
  • מי שאבדה לו אבידה יאמר: "הריני מנדב סך שמונה עשרה פרוטות לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס כדי שאמצא אבדתי". ויאמר שלוש פעמים: "אלהא דמאיר ענני" חרבות בשפתותיהם

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום