page_title: גדולים מעשי צדיקים - פרק ד' גדולים מעשי צדיקים - פרק ד' | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

גדולים מעשי צדיקים - פרק ד'

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print

בשנים האחרונות אנו עדים לסימן הגאולה הגדול ביותר - עם ישראל שבים בתשובה וכדברי הגמרא אין הדבר תלוי אלא בתשובה. ומדי פעם שומעים אנו על "דתיים" שעזבו דרך התורה והמצוות כי כך עלה בגורלם, שמתוקף הצירופים והנסיונות הוכרע כי אין להם הזכות לחסות תחת כנפי השכינה, וזה פשוט וברור לכל שאם כל הדתיים היו נשארים דתיים היכן אם כן הבחירה החופשית? האם העובדה שנולדו בתוך חיק משפחה דתית היא ערובה שישארו תחת כנפי השכינה? אלא שלכלם ישנם  נסיונות  ומי  שמנצח  המלחמה  זוכה  להסתופף  בחצרות  ה'.

הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים | ג' חשון ה'תשע"ה
למאמר הקודם בסדרת "גדולים מעשי צדיקים" הקלק כאן!
ולעומת זאת האם כל אותם תינוקות שנשבו והורעלו תחת כפיה חילונית של "יהודים אנטישמים" אשמים שרחוקים הם מאוד פני מלך חיים? האם שופט כל הארץ לא יעשה משפט?
אלא ודאי שניתנים להם סימנים ורמזים, שיעורים וסמינרים ופותחים להם שערים רבים לראות את אור האמת ובאופן זה שבים בתשובה.

וכך גזרה חוכמתו יתברך שהדורות האחרונים יונהגו ללא ניסים גלויים וברורים כניסים שהיו בדורות שעברו.

ואף ניסי המלחמות השונות שהיו בארץ הקודש, במיוחד מלחמת המפרץ שללא ספק נראו בה ניסים ברורים, נסתתרו בשל תוקף הצרות כי "החושך יכסה ארץ וערפל לאומים". ואותם שניצלו ממוות בטוח שכחו הנס ושבו לרישעם בשל סירבול וריבוי הצרות וחולשת הדעת.

ומעניין מאוד כי בתקופת הגמרא אירעו ניסים רבים בכמות ונוראים באיכות עד להפליא ותיפח רוחם של אותם שוטים שאומרים כי אלו הן "אגדות" "סיפורים" (דברי זוהר). וכדי להתבונן בעוצמתם של התנאים הקדושים יש לפתוח את מסכת חולין דף ז' ולראות לעינינו מעשיו הנוראים של רבי פנחס בן יאיר, עד אשר אמר עליו רבי יוסי: כמה גדול רבי פנחס בן יאיר יותר ממשה ושישים ריבוא ישראל, ואם לא אמר זאת רבי יוסי לא היינו מעיזים לחשוב כך אפילו בחלום. וכך היה:
רבי פנחס בן יאיר הלך לעסוק בפדיון שבויים, פגע בנהר ששמו גינאי, אמר רבי פנחס לנהר גינאי: חלוק מימיך כדי שאוכל לעבור, אמר לו הנהר: אתה הולך לעשות רצון קונך ואני הולך לעשות רצון קוני, אתה ספק עושה רצון קונך אני ודאי עושה רצון קוני, אמר רבי פנחס לנהר: אם אין אתה מחלק, גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם. מיד התחלק הנהר. היה שם יהודי אחד שנשא חיטים למצות. ציוה רבי פנחס לנהר שיחלוק ונחלק. היה שם ערבי אחד שהלך איתם ציוה רבי פנחס בן יאיר שיחלוק גם לו כדי שלא יאמר כך עושים למלוה ונחלק. ועל כך אמר רבי יוסי שגדול רבי פנחס יותר ממשה ושישים ריבוא ישראל, שלעם ישראל נחלק הים פעם אחת ולו ג' פעמים וכמובן ששיחתו של רבי פנחס עם הנהר היתה עם השר הרוחני הממונה על הנהר.

וכך היתה ההשגחה בתקופת התלמוד ליתן לגדולים הללו כוחות מיוחדים לשדד חוקות הטבע וכוחות אלו עיקרם לא היתה "מתנה" כי אם יגיעה גדולה בתיקון וזיכוך המידות כפי שנראה בפרקים הבאים. והגמרא במסכת ברכות דף כ' שואלת מדוע לראשונה קרה להם ניסים ולנו לא? אם בגלל שלמדו יותר והלוא בשנותיו של רבי יהודה למדו רק סדר נזיקין ואנו לומדים כל השישה סדרים, ורבי יהודה אך הוריד את נעלו בעת עצירת הגשמים להביע את צערו מיד ירדו גשמים ואנו צועקים ומצטערים ולא נענים, ענה לו אביי לרב פפא: הראשונים היו מוסרים עצמם על קידוש השם ואנו לא.

וכן אמר רבי יוחנן במסכת יומא: טובה צפרנן של ראשונים מכריסן של אחרונים. וכתב בספר ליקוטי מוהר"ן בתורה קפ"ו "מי שמאמין באמת בדברי הצדיקים, הוא רואה מהם מופתים גדולים בכל עת, כי הצדיקים האמיתיים מלאים מופתים ומי שמאמין בהם ומשים לב לדבריהם, הוא רואה ומוצא אחר כך שכל מה שנעשה אחר כך הכל היה מרומז בדבריהם". והגמרא במסכת ברכות שואלת קושיה נוספת, המתעוררת מתוקף ההנהגה הניסית היא דברי חז"ל "שכל העושים לו נס מנכים לו מזכויותיו" ואם כן יוצא שאסור לבקש נס, היכן אם כן החילוק בין הצורך הגדול להתפלל שכל חסרון שיש הוא כדי לעורר אותנו להתפלל ובין החשש שאין לבקש ניסים? דהרי אמרו חז"ל "סיבת היות אימותינו עקרות מכיוון שהקב"ה חפץ בתפילותן של צדיקים".

ובמדרש רבה איתה בשל ר"ל כי לרבקה אמנו לא היה כלל רחם והיא קרעה ליבה בתפילה ונתעברה, ונראה לתרץ כי הכל תלוי במבקש הנס, כאשר הוא יודע בידיעה ברורה ללא כל פניות כי הכל מושגח מהשם יתברך וכל הטבע ויצירת יש מאין הוא נס אחד גדול ופלא עצום יותר מקריעת ים סוף, לא ינכו לו מזכויותיו ובכוחו לבקש ולדרוש הנס, ועד שאם התאמץ בתפילתו וטרח על כך ועמל על כך ונעשה לו נס על כך נאמר "יגעת ומצאת תאמין".


מתוך הספר 'חרבות בשפתותיהם' של הרב שלמה עופר שליט"א
למאמר הקודם בסדרת "גדולים מעשי צדיקים" הקלק כאן!
גדולים מעשי צדיקים - פרק ד'
דפים קשורים
גדולים מעשי צדיקים - פרק א' בפרקים אלו נעסוק בליבון מספר קושיות המתעוררות מכל נושא ההנהגה הניסית, ונביא בעזהש"י מספר מעשיות המופיעות לאורך הש"ס, להאיר עינינו בגדולתם של חכמינו הקדושים תנאים ואמוראים ובתחילה יש לחזור ולשנן דברי הרמב"ן כי "אין לאדם חלק בתורת משה רבנו ע"ה עד שיאמין שכל דברינו ומעשינו ומקרינו כלם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל" וישנה קושיה עצומה ונוראה: אם אנו מאמינים שהבורא יתברך בורא כל הנבראים ומהוה ומקיים את כלם, מה אם כן החידוש בנס? קרא עוד... גדולים מעשי צדיקים - פרק ב' ישנם ניסים שנעשו לתנאים באופן פרטי להצילם בגלל מסירות נפש על המצוות, וכאשר היה עם אלישע בעל כנפיים שכאשר גזרה מלכות רומי שהמניח תפילין ינקרו את ראשו, היה אלישע מניחם ויוצא עמהם לשוק. פעם אחת ראהו קסדור אחד ואלישע ברח מפניו רץ אחריו כיוון שהגיע אצלו נטלן מראשו ואחזן בידיו. אמר לו הקסדור: מה זה בידך? אמר לו: כנפי יונה. פתח ידיו והיו שם כנפי יונה ועל כך אומרת הגמרא כשם שכנפי יונה מגינות על היונה כך המצוות מגינות על כנסת ישראל. קרא עוד... גדולים מעשי צדיקים - פרק ג' הגמרא דנה בראיות שונות לתחיית המתים מן התורה וכן פסוקים שונים אך החכם גביה בן פסיסא השכיל לתת הסבר פשוט של ק"ו. אמר: "אוי לכם הרשעים שאמרתם שמתים לא עתידין להחיות ומה אותם שלא היו בחיים כלל - חיים, אלו שכבר חיים בעולם וקיימים לא כל שכן שיחיו לאחר שימותו, יוצא מכאן שלגבי גביה בן פסיסא אין כלל חדוש בנס, ותחיית המתים אינו נס גדול יותר מעצם יצירת הולד. קרא עוד... אני מאמין - קבלת התורה משה רבנו עולה לשמים ומקבל את התורה כלה, ומגלים לו שם כי התורה תינתן בשני אופנים, מעוט שבה יורשה להכתב היא התורה שבכתב, ורוב התורה תועבר בע"פ מאב לבן ומרב לתלמיד עד סוף הדורות קרא עוד... אמונת חכמים - חכמת חז"ל איתא בירושלמי (סוטה ח') אמר רבי מאיר כתיב "החכם עיניו בראשו" (קהלת ב') הכסיל במה (היכן עיניו) ברגליו? אמר רבי אבא מרי: החכם עד שהוא בראשו של דבר הוא יודע מה בסופו. קרא עוד...

דפים קשורים

גדולים מעשי צדיקים - פרק א' הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ט"ז תמוז ה'תשע"ד בפרקים אלו נעסוק בליבון מספר קושיות המתעוררות מכל נושא ההנהגה הניסית, ונביא בעזהש"י מספר מעשיות המופיעות לאורך הש"ס, להאיר עינינו בגדולתם של חכמינו הקדושים תנאים ואמוראים ובתחילה יש לחזור ולשנן דברי הרמב"ן כי "אין לאדם חלק בתורת משה רבנו ע"ה עד שיאמין שכל דברינו ומעשינו ומקרינו כלם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל" וישנה קושיה עצומה ונוראה: אם אנו מאמינים שהבורא יתברך בורא כל הנבראים ומהוה ומקיים את כלם, מה אם כן החידוש בנס? גדולים מעשי צדיקים - פרק ב' הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   כ"ד תמוז ה'תשע"ד ישנם ניסים שנעשו לתנאים באופן פרטי להצילם בגלל מסירות נפש על המצוות, וכאשר היה עם אלישע בעל כנפיים שכאשר גזרה מלכות רומי שהמניח תפילין ינקרו את ראשו, היה אלישע מניחם ויוצא עמהם לשוק. פעם אחת ראהו קסדור אחד ואלישע ברח מפניו רץ אחריו כיוון שהגיע אצלו נטלן מראשו ואחזן בידיו. אמר לו הקסדור: מה זה בידך? אמר לו: כנפי יונה. פתח ידיו והיו שם כנפי יונה ועל כך אומרת הגמרא כשם שכנפי יונה מגינות על היונה כך המצוות מגינות על כנסת ישראל. גדולים מעשי צדיקים - פרק ג' הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ה' אב ה'תשע"ד הגמרא דנה בראיות שונות לתחיית המתים מן התורה וכן פסוקים שונים אך החכם גביה בן פסיסא השכיל לתת הסבר פשוט של ק"ו. אמר: "אוי לכם הרשעים שאמרתם שמתים לא עתידין להחיות ומה אותם שלא היו בחיים כלל - חיים, אלו שכבר חיים בעולם וקיימים לא כל שכן שיחיו לאחר שימותו, יוצא מכאן שלגבי גביה בן פסיסא אין כלל חדוש בנס, ותחיית המתים אינו נס גדול יותר מעצם יצירת הולד. גדולים מעשי צדיקים - פרק א' הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ט"ז תמוז ה'תשע"ד בפרקים אלו נעסוק בליבון מספר קושיות המתעוררות מכל נושא ההנהגה הניסית, ונביא בעזהש"י מספר מעשיות המופיעות לאורך הש"ס, להאיר עינינו בגדולתם של חכמינו הקדושים תנאים ואמוראים ובתחילה יש לחזור ולשנן דברי הרמב"ן כי "אין לאדם חלק בתורת משה רבנו ע"ה עד שיאמין שכל דברינו ומעשינו ומקרינו כלם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל" וישנה קושיה עצומה ונוראה: אם אנו מאמינים שהבורא יתברך בורא כל הנבראים ומהוה ומקיים את כלם, מה אם כן החידוש בנס? גדולים מעשי צדיקים - פרק ב' הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   כ"ד תמוז ה'תשע"ד ישנם ניסים שנעשו לתנאים באופן פרטי להצילם בגלל מסירות נפש על המצוות, וכאשר היה עם אלישע בעל כנפיים שכאשר גזרה מלכות רומי שהמניח תפילין ינקרו את ראשו, היה אלישע מניחם ויוצא עמהם לשוק. פעם אחת ראהו קסדור אחד ואלישע ברח מפניו רץ אחריו כיוון שהגיע אצלו נטלן מראשו ואחזן בידיו. אמר לו הקסדור: מה זה בידך? אמר לו: כנפי יונה. פתח ידיו והיו שם כנפי יונה ועל כך אומרת הגמרא כשם שכנפי יונה מגינות על היונה כך המצוות מגינות על כנסת ישראל. גדולים מעשי צדיקים - פרק ג' הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ה' אב ה'תשע"ד הגמרא דנה בראיות שונות לתחיית המתים מן התורה וכן פסוקים שונים אך החכם גביה בן פסיסא השכיל לתת הסבר פשוט של ק"ו. אמר: "אוי לכם הרשעים שאמרתם שמתים לא עתידין להחיות ומה אותם שלא היו בחיים כלל - חיים, אלו שכבר חיים בעולם וקיימים לא כל שכן שיחיו לאחר שימותו, יוצא מכאן שלגבי גביה בן פסיסא אין כלל חדוש בנס, ותחיית המתים אינו נס גדול יותר מעצם יצירת הולד.
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום