page_title: זכרון זכרון :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

זכרון

  • סגולה לשימור הזכרון על ידי תענית וצדקה ובפרט צדקה לעניי ארץ ישראל זוכה לזכרון. ליקוטי עצות
  • סגולה נגד שכחה יקח מהשלג הראשון שירד לארץ וירחץ את עיניו ואת מצחו, כי שלג גימט' שכחה. בשם המקובלים
  • סגולה לזכור הלימוד ילמד בניגון, כי ע"י שלומד בניגון נשמר תלמודו,כמו שאומרים בעלי התוספות (מגילה לב.)השונה בלא זמרה. שהיו רגילין לשנות המשניות בזמרה לפי שהיו שונין אותן על פה וע''י כך היו נזכרים יותר תוספות מסכת מגילה
  • סגולה לזכרון ולשמירת הברית אדם שזכרונו חלש ידליק 40 יום נר לכבוד נשמת אלעזר בן אהרן הכהן ויאמר 52 פעמים "אליהו הנביא זכור לטוב" הרב שלמה עופר שליט"א
  • סגולה נגד שכחה מי ששומר את עצמו מלדבר או לשמוע לשון הרע נצול משכחה וזוכה לזכרון ליקוטי עצות
  • סגולה לשמר זכרונו על ידי שיכריח את עצמו לשמוח ישמר זכרונו. ליקוטי עצות
  • סגולה לזכרון על ידי שימחא כפיים בתפילה יתמתקו הדינים וינצל משכחה ויזכה לזכרון. ליקוטי עצות

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום