page_title: לידה קלה סגולה ללידה קלה | סגולה להיפוך מצג עכוז | סגולה לזירוז לידה :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

לידה קלה

  • סגולה למקשה לילד סגולה למקשה לילד, שתתלה על צוארה מפתח של הבית עלמין. גם המפתח הזה מסוגל לעקרה: [ספר המידות - ערך בנים]
  • סגולה שתלד אשה בנקל תקיים אשה סעודה רביעית בכל מוצאי שבת ובתוך הסעודה תשתה משקה חם או תאכל מאכל חם ותאמר "חמין במוצאי שבת מלוגמה" (רפואה) ומובטח לה שתלד בנקל. רבי אלימלך מליז'נסק בעל הנועם אלימלך
  • מי מקווה ועוד אמר בשם הבעש"ט סגולה למקשה לילד שיקח הבעל מלא לוגמיו מי המקוה בפיו וילך עם פיו המלא מים ויזלוף על היולדת. מקור מים חיים - פרשת יתרו
  • סגולה ללידה קלה שהאשה תנדור בזמן הלידה נדר שמקבלת עליה צניעות יותר ממה שנהגה עד כה. וכן תנדור נדר שאחרי הלידה תעשה סעודה לכבוד אליהו הנביא זכור לטוב. הרב שלמה עופר שליט"א
  • סגולה ללידה קלה כאשר האישה סובלת מאוד ומתעכבת הלידה יש סוד גדול שבעלה יצא משטח בית החולים כמובן בהסכמתה ובתנאי שזה לא יצער אותה ח"ו ויצא לשעה וטוב שאז ירבה בתפילה ויטבול במקוה. והסוד כאן הוא שכשם שנהגו להיזהר שהבן לאחר מות אביו לא הולך אחר המיטה בקבורה והסיבה ידועה והרי גם כאן יש חשש קטרוג שעומד להיוולד לו בן ואותן חיצונים שנבראו.... מקטרגים ר"ל. "סוד ה' ליראיו" סגולות ישראל
  • טבילה במקווה ובספרן של צדיקים מערכת א' אות ג' וז"ל, שמעתי מאדומו"ר הרי"מ מקאזניץ שאמר בשם הבעש"ט סגולה למקשה לילד שיטבול הבעל במק מקור מים חיים - פרשת יתרו
  • סגולה ללידה קלה וטבעי בחודש התשיעי להריון יילך הבעל לבית הכנסת (באחד מהימים הבאים: שני,חמישי ושבת) ויקנה 'פתיחת ההיכל' ובשעה שפותח את ההיכל יכוון על אשתו ללידה קלה. ספר 'עבודת הקודש' לחיד"א
  • למקשה לילד יאמר י"ב פעמים מזמור יענך ד' וכו' פלונית בת אלמונית מי שענה לאמך הוא יענה יתך, אין כמוך בשמים בשמים ובארץ, מי יוכל לספר שבחיך, יהי רצון מלפניך אלקי השמים ואלקי הארץ אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב הא-ל הגדול הגבור והנורא, אהיה אשר אהיה, ד' אלוקים, ד' צבאות, שדי, אדני רחום וחנון העונה לעתות בצרה את יראיו הוא יקבל תפילתנו ותפילות עמו כל בית ישראל, ובכללם יזכור ויפקוד לרחמים אשה עצורה הזועקת בחבליה (מרת פב"פ אשת פלוני) היא היושבת על המשבר היא שוברת על ד' אלקיה, השי"ת ברחמיו הרבים יחלצה, מ"מ"ה ה"ק"ב"ה ששמע וענה תפילת האמאות הקדושות והטהורות שהיה טבעם עקרות, והפך ושינה מערכתם והיו נאתו עקרות ונפקדות ונזכרות בזרע אנשים, הוא יזכור לאשה הנזכרת היושבת על המשבר כי עיניה תלויות לך לבדך כשפחה אל יד גבירתה עד שתוציא אותה לרווח ותענה לה בשעה הזאת כמו ששמעת מי שהתפלל לפניך מזמור זה ותעלה תפילתה לפניך כמו שהיה עולה ריח ניחוח וריח קטרת על גבי המזבח, קראתי בכל לב ענני ד' חוקיך אצורה. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ד' צורי וגואלי. בנין עולם

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום