page_title: מידותיהם של חכמינו - פרק א' מידותיהם של חכמינו - פרק א' | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

מידותיהם של חכמינו - פרק א'

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
שלושה הקב"ה אוהבן מי שאינו כועס, ומי שאינו משתכר ומי שאינו מעמיד על מידותיו (פסחים ק"ג) ידועה ומפורסמת לכל אימרתו של רבי ישראל מסלנט "קל יותר לגמור ללמוד כל הש"ס מלתקן מידה אחת".
הרב שלמה עופר שליט"א | י"ח חשון ה'תשע"ה
תיקון המידות הוא למעשה התכלית של אחריתנו. שאף המצוה החשובה ביותר "תלמוד תורה" שהוא כנגד הכל, נאמר אם לא זכה נעשה לו סם המוות ר"ל, ואדם כזה נתקלל ונתגנה ע"י חכמינו ז"ל שטוב לו שלא נברא. טוב לו שנתהפכה שליתו וכו' ונקרא נבל ברשות התורה, ובסדרת פרקים אלו נחשוף בעזהש"י מקצת ממעשיהם של החכמים הקדושים, תנאים ואמוראים המעידים על עוצמתם הרוחנית ועבודתם הקדושה בתיקון המידות. וכתב רש"י על פרקי אבות שנועדה המסכת ללמדנו איך היו מעשיהם נכונים, והיו מזהירים לאנשי דורם ומדריכים אותם בדרך ישרה.

והנה במסכת קידושין מספרת לנו הגמרא על רב גידל שהיה עני ועמד לקנות שדה הקדימו רבי אבא וקנה את השדה. הדבר הגיע לרבי יצחק נפח, שאל הרב בשיעור "מה הדין בעני שרצה לזכות בדבר הפקר ובא אחר והקימו ולקחו" ענה רבי אבא "אדם כזה נקרא רשע" שאל אותו ומדוע עשית כך לרב גידל.
ענה רבי אבא שח"ו, לא ידע כי הוא רצה בשדה. בקשו רבי יצחק נפחא שעתה ימכור לרב גידל את השדה משום דכתיב "ושונא מתנות יחיה" ורבי אבא לא רצה לקחתו משום שרב גידל רצה ראשון לקנותו. שנים לא נכנסו לשדה ונעשה השדה הפקר גמור ומאז היה זה "שדה חכמים" (קידושין נט.)

ומעשה ברבי שמואל בר סוסרטי שעלה לרומי, ובאותה עת אבדו תכשיטיה של המלכה ורבי שמואל בר סוסרטי מצאם, והנה יצא כרוז בכל מדינת רומי "מי שיחזיר את תכשיטיה של המלכה תוך שלושים יום יקבל פרס גדול ומי שלא יחזירם יכרתו את ראשו". רבי שמואל בר סוסרטי חיכה שלושים יום ולאחר שעברו שלושים יום התיצב לפני המלכה. שאלה אותו המלכה: האם היית במדינה? ענה: הן, האם שמעת את הכרוז? ענה: הן, מה היה הכרוז? ענה: מי שמצא את התכשיטים ויחזירם בתוך שלושים יום יקבל פרס ומי שיחזירם לאחר שלושים יום יכרתו את ראשו.
ומדוע לא החזרת קודם? ענה לה: "שלא יאמרו שהחזרתים בגלל פחד המלכה, החזרתים מפני שה' יצוה. אמרה המלכה "ברוך אלוהי היהודים, ומה נפלא הדבר שהדברים שנאמרו ע"י חכמים נאמרו וקוימו שאומרת התוספתא (יבמות פרק ח.) רבי אלעזר בן עזריה אומר: "נאים הדברים כשהם יוצאים מפי עושיהם".

היפך גמור לחוכמתם של האומות שאף שדיברו בענייני מוסר והגות הדברים, היו מנותקים מהם וכלל לא פעלו בהם והדוגמא לכך היא גדול הפילוסופים היוונים אריסטו, שם רשעים ירקב. שהרמב"ם כתב עליו שהיה חכם עצום בעל שכל נורא ואיום, וזה הנאלח כתב ספרי מוסר רבים המדברים בגנות המידות הרעות, כתב באופן חמור בגנות התאוות, ושיש להבדל מן החומר וזה הזקן בסוף ימיו בשיא "עבודתו בקודש" תפשו אותו תלמידיו ומכריו במעשה זימה שפל ונבזה שלא כאן המקום להרחיב בו.

אולם גם השייכים לזרע ישראל קדושים והוגים בתורה הקדושה, עליהם לשים משמר לבל יתעו כפי שתעה "אלישע בן אבויה" שנקרא "אחר" בפי חכמינו ז"ל וכאשר בתו של "אחר" נסתה להגן על אביה ואמרה לרבנו הקדוש "הבט בתורתו (של אחר) ואל תביט במעשיו" בכה רבנו הקדוש על החשש הגדול שתכנס בו מידה ודעה כוזבת זו בישראל אשר חרדים להיות תוכם כברם.


מתוך הספר 'חרבות בשפתותיהם' של הרב שלמה עופר שליט"א
לפרק הבא בסדרת "מידותיהם של חכמינו" הקלק כאן!

 
מידותיהם של חכמינו - פרק א'

דפים קשורים

גדולים מעשי צדיקים - פרק א' הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ט"ז תמוז ה'תשע"ד בפרקים אלו נעסוק בליבון מספר קושיות המתעוררות מכל נושא ההנהגה הניסית, ונביא בעזהש"י מספר מעשיות המופיעות לאורך הש"ס, להאיר עינינו בגדולתם של חכמינו הקדושים תנאים ואמוראים ובתחילה יש לחזור ולשנן דברי הרמב"ן כי "אין לאדם חלק בתורת משה רבנו ע"ה עד שיאמין שכל דברינו ומעשינו ומקרינו כלם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל" וישנה קושיה עצומה ונוראה: אם אנו מאמינים שהבורא יתברך בורא כל הנבראים ומהוה ומקיים את כלם, מה אם כן החידוש בנס? ישראל אשר בך אתפאר הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ט"ו תמוז ה'תשע"ב

הרב שלמה עופר בשיעורו על שלשת האותות שנתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל שהם מהמצוות החשובות ביותר ביהדות, שבת ברית ותפילין, ראשי תיבותיהם שבת והם כלולים כולם בשבת...

שובו בנים שובבים (לצפיה) הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ד' אייר ה'תשע"ג

הרב שלמה עופר בשיעור מתוך ספר הזהר הקדוש ומתוך הליקוטי מוהר"ן על הנושאים הבאים: יום המיתה | גזירות הכלל וגזירות הפרט | גדולת רבי שמעון בר יוחאי | השפעה החמורה שיש לחטא | הכוח העצום של חזרה בתשובה על כל חטא וחטא.

אמונת חכמים - חכמת חז"ל מתוך 'חרבות בשפתותיהם' ספרו של הרב שלמה עופר   כ"ה אדר א ה'תשע"ד איתא בירושלמי (סוטה ח') אמר רבי מאיר כתיב "החכם עיניו בראשו" (קהלת ב') הכסיל במה (היכן עיניו) ברגליו? אמר רבי אבא מרי: החכם עד שהוא בראשו של דבר הוא יודע מה בסופו. הטוב הרע והכסף הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   א' כסלו ה'תשע"ג

השכל שבכל דבר... כן, גם השכל שבכסף... אם חשבת שהאשה היא הבזבזנית של הבית - חשוב שוב! כל השפע של הבית תלוי באשה ולא זו בלבד אלא השפע תלוי בהתנהגותך אליה! רוצה כסף קל? כבד את אשתך! אם העבודה יותר חשובה לך מאשתך תהיה לך המון עבודה אבל אתה תפסיד את השפע, הרוחני והגשמי כאחד...

אני מאמין - קבלת התורה מתוך 'חרבות בשפתותיהם' ספרו של הרב שלמה עופר   י"א אדר א ה'תשע"ד משה רבנו עולה לשמים ומקבל את התורה כלה, ומגלים לו שם כי התורה תינתן בשני אופנים, מעוט שבה יורשה להכתב היא התורה שבכתב, ורוב התורה תועבר בע"פ מאב לבן ומרב לתלמיד עד סוף הדורות
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום