page_title: גדולים מעשי צדיקים - פרק ג' גדולים מעשי צדיקים - פרק ג' | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

גדולים מעשי צדיקים - פרק ג'

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
הגמרא דנה בראיות שונות לתחיית המתים מן התורה וכן פסוקים שונים אך החכם גביה בן פסיסא השכיל לתת הסבר פשוט של ק"ו. אמר: "אוי לכם הרשעים שאמרתם שמתים לא עתידין להחיות ומה אותם שלא היו בחיים כלל - חיים, אלו שכבר חיים בעולם וקיימים לא כל שכן שיחיו לאחר שימותו, יוצא מכאן שלגבי גביה בן פסיסא אין כלל חדוש בנס, ותחיית המתים אינו נס גדול יותר מעצם יצירת הולד.
הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים | ה' אב ה'תשע"ד
למאמר הקודם בסדרת "גדולים מעשי צדיקים" הקלק כאן!
ולא אחת מצינו תנאים ואמוראים שיכלו להחיות מתים והירושלמי במסכת דמאי מספר בשמו של רבי חגי בשם רבי שמואל בר נחמן, שהיה חסיד אחד שנהג לחפור בורות שיחין ומערות לעוברים ושבים כדי שיהיה להם תמיד מים מזומנים לשתיה. פעם אחת הלכה בתו בדרך ושטפה נהר, באו כלם לנחמו ולא קיבל תנחומים, נכנס גם רבי פנחס בן יאיר לנחמו ולא קיבל תנחומים. אמר להם רבי פנחס בן יאיר וכי זהו החסיד שלכם שלא מקבל תנחומים, אמור לו: רבי כך וכך היה עושה וכך וכך אירע לו, אמר רבי פנחס בן יאיר: אפשר שהיה מכבד בוראו במים והוא מענישו במים. מיד באה שמועה שבתו ניצלה ושמלאך ירד בדמות של רבי פנחס בן יאיר והצילה.

ועוד, בין ארמונו של אנטונינוס קיסר לביתו של רבי יהודה הנשיא הובילה מערה סודית ובכל יום היה עובר אנטונינוס מביתו לבית רבנו הקדוש מבלי שאיש ידע מזה ועוסק עמו בתורה, ונהג לקחת עימו שני עבדים, אחד הרג כשיצא מפתח המערה ואחד קודם שנכנס לבית רבי, והסכם היה בין רבנו הקדוש ואנטונינוס - איש לא ימצא עמם בשעה שאנטונינוס בא ללמוד תורה עם רבי יהודה. פעם אחת לא עמד רבי יהודה בהסכם וכשנכנס אנטונינוס ראה שם את רבי חנינא בר חמא שאל את רבי יהודה על כך אמר לו "לית דין ברנש" (אין זה בן אדם). אמר לו אנטונינוס קיסר לרבי יהודה שיצוה את רבי חנינא בר חמא שיצא החוצה לקרוא לעבד שהביא עמו. יצא רבי חנינא בר חמא וראה שם את העבד מת, החיה אותו והביאו, אמר אנטונינוס "יודע אני שאפילו קטן שבכם מחיה מתים" ובכל זאת כאשר אני מגיע אני מבקש שאיש לא ימצא כאן.

ולא אחת ראינו כי אליהו הנביא שעלה חי השמימה מגיע לעולמנו בדמויות שונות לפעול פעולות שונות, מעשים החורגים לחלוטין מסדר המציאות הרגילה פועלים סביב דמותו הקדושה של אליהו הנביא, וכאשר היה לרבנו הקדוש צער גדול מכאב השיניים, התערב אליהו הנביא ובא אל רבנו הקדוש בדמותו של רבי חיא, נגע בשנו וריפא אותו. למחרת הגיע רבי חיא בעצמו לרבי יהודה והתעניין בכאב השיניים שלו, אמר לו: מעת שנתת ידך בשיני חדל הכאב. כאשר הבין רבנו הקדוש כי רבי חיא כלל לא היה אצלו והיה זה אליהו הנביא החל לירא ממנו ולכבדו.
צעק רבי חיא באותה העת: אוי לכם עוברות שבארץ ישראל, אוי לכם יולדות שבארץ ישראל כאב השיניים של רבנו הקדוש הגין עליכם שלוש עשרה שנה.

ולעיתים ישנה התערבות ניסית יש מאין ללא כל פעולה, ללא כל חרשים וקסמים, אלא כדי לשמור על החכם ולהצילו ובמיוחד בענייני אכילה על דרך "רגלי חסידיו ישמור" וכמעשה הצבי המובא בחולין נ"ט שהביאוהו לפני ריש גלותו, בדקו רב בצמת הגידין והכשירו אך היה חשש שמא נשכו נחש ואיך ידעו זאת? אמר שמואל לרב תכניסוהו לתנור ויתגלה הדבר מאליו. הכניסוהו לתנור והתחיל הצבי להפרק מאליו לחתיכות, קרא שמואל על רב את הפסוק "לא יאונה לצדיק כל און" ורב קרא על שמואל את הפסוק "כל רז לא איס ליה" וידוע מאמר רבותינו בבא בתרא כי מאז חורבן בית המקדש פסקה הנבואה וניתנה לשוטים ולתינוקות, וגם שפסקה נבואה רוח הקודש לא פסק וכדאיתא בתנא דבי אליהו שהעוסק בכל חלקי התורה שורה עליו רוח הקודש, ובדורות האחרונים ההנהגה הניסית נתעממה ונתכסתה בלבושים רבים, עד אשר אין נראה כלל כי יש ניסים וכתבו הצדיקים כי בדורות האחרונים יצורפו ויתלבנו רבים וירבו הנסיונות בתחום האמונה, ותתמעט ביותר ההנהגה הניסית אך זאת באופן זמני בלבד שכן בימות המשיח יחזרו הניסים ביתר שאת כפי שנבאו הנביאים הקדושים. והאדמו"ר מרוג'ין אמר שכל כך האמונה תהיה קשה כמו לטפס על קיר מאונך. וכפי שצעק דוד המלך "כי בחנתנו אלוקים צרפתנו כצרף כסף", שבדורות האחרונים עיקר המלחמה תהיה לבירור האמת, לדעת מי אכן מחזיק באמונה זכה וטהורה, והניסים עשויים לבלבל את האבחנה, שכן לרוב לא חוזרים בתשובה בגלל נס, וזה מה שכיוונו חז"ל "אין בעל הנס מכיר בניסו" אם אינו מכיר מדוע הוא בעל הנס, אלא שאין מכיר בטובתו של הנס לשוב על ידו בתשובה.


מתוך הספר 'חרבות בשפתותיהם' של הרב שלמה עופר שליט"א
המשך בשבוע הבא אי"ה!
גדולים מעשי צדיקים - פרק ג'
דפים קשורים
תומר דבורה - שיעור מס' 1 סדרה מרתקת של מפגשים שתתמקד בספר 'תומר דבורה', ספר מוסר על פי הקבלה והסוד של רבי משה קורדובירו הידוע בכינויו 'הרמ"ק'. קרא עוד... ליקוטי מוהר"ן תורה י"ז חלק 1 (להאזנה) כי כל העולם לא נברא אלא בשביל ישראל, ישראל אשר בך אתפאר.. כי ישראל עלה במחשבה תחילה וכל אדם מישראל הקב"ה מתפאר בו... קרא עוד... אבא - קבענו פגישה... "הלב שלי היה מלא על גדותיו, סוג של הרגשה מוזרה הציפה אותי.. כמעט כאילו ואני מלא במילים ובמשפטים ופשוט היה לי מחסום בפה, הרגשתי שאני נחנק, הרגשתי לחץ מהמותניים לכיוון החזה, נשמתי בכבדות... ופשוט התחלתי לבכות..." קרא עוד... גדולים מעשי צדיקים - פרק א' בפרקים אלו נעסוק בליבון מספר קושיות המתעוררות מכל נושא ההנהגה הניסית, ונביא בעזהש"י מספר מעשיות המופיעות לאורך הש"ס, להאיר עינינו בגדולתם של חכמינו הקדושים תנאים ואמוראים ובתחילה יש לחזור ולשנן דברי הרמב"ן כי "אין לאדם חלק בתורת משה רבנו ע"ה עד שיאמין שכל דברינו ומעשינו ומקרינו כלם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל" וישנה קושיה עצומה ונוראה: אם אנו מאמינים שהבורא יתברך בורא כל הנבראים ומהוה ומקיים את כלם, מה אם כן החידוש בנס? קרא עוד... גדולים מעשי צדיקים - פרק ב' ישנם ניסים שנעשו לתנאים באופן פרטי להצילם בגלל מסירות נפש על המצוות, וכאשר היה עם אלישע בעל כנפיים שכאשר גזרה מלכות רומי שהמניח תפילין ינקרו את ראשו, היה אלישע מניחם ויוצא עמהם לשוק. פעם אחת ראהו קסדור אחד ואלישע ברח מפניו רץ אחריו כיוון שהגיע אצלו נטלן מראשו ואחזן בידיו. אמר לו הקסדור: מה זה בידך? אמר לו: כנפי יונה. פתח ידיו והיו שם כנפי יונה ועל כך אומרת הגמרא כשם שכנפי יונה מגינות על היונה כך המצוות מגינות על כנסת ישראל. קרא עוד...

דפים קשורים

גדולים מעשי צדיקים - פרק א' הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ט"ז תמוז ה'תשע"ד בפרקים אלו נעסוק בליבון מספר קושיות המתעוררות מכל נושא ההנהגה הניסית, ונביא בעזהש"י מספר מעשיות המופיעות לאורך הש"ס, להאיר עינינו בגדולתם של חכמינו הקדושים תנאים ואמוראים ובתחילה יש לחזור ולשנן דברי הרמב"ן כי "אין לאדם חלק בתורת משה רבנו ע"ה עד שיאמין שכל דברינו ומעשינו ומקרינו כלם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל" וישנה קושיה עצומה ונוראה: אם אנו מאמינים שהבורא יתברך בורא כל הנבראים ומהוה ומקיים את כלם, מה אם כן החידוש בנס? גדולים מעשי צדיקים - פרק ב' הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   כ"ד תמוז ה'תשע"ד ישנם ניסים שנעשו לתנאים באופן פרטי להצילם בגלל מסירות נפש על המצוות, וכאשר היה עם אלישע בעל כנפיים שכאשר גזרה מלכות רומי שהמניח תפילין ינקרו את ראשו, היה אלישע מניחם ויוצא עמהם לשוק. פעם אחת ראהו קסדור אחד ואלישע ברח מפניו רץ אחריו כיוון שהגיע אצלו נטלן מראשו ואחזן בידיו. אמר לו הקסדור: מה זה בידך? אמר לו: כנפי יונה. פתח ידיו והיו שם כנפי יונה ועל כך אומרת הגמרא כשם שכנפי יונה מגינות על היונה כך המצוות מגינות על כנסת ישראל. תיקון חצות הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ד' אדר ה'תשע"ב שיעור (להאזנה) מפי הרב שלמה עופר שליט"א | שימו לב אל הנשמה תומר דבורה - שיעור מס' 1 הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ט"ז אייר ה'תשע"ב סדרה מרתקת של מפגשים שתתמקד בספר 'תומר דבורה', ספר מוסר על פי הקבלה והסוד של רבי משה קורדובירו הידוע בכינויו 'הרמ"ק'. ליקוטי מוהר"ן תורה י"ז חלק 1 (להאזנה) הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ט"ו אלול ה'תשע"ג כי כל העולם לא נברא אלא בשביל ישראל, ישראל אשר בך אתפאר.. כי ישראל עלה במחשבה תחילה וכל אדם מישראל הקב"ה מתפאר בו... אבא - קבענו פגישה... שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   א' תמוז ה'תשע"ב

"הלב שלי היה מלא על גדותיו, סוג של הרגשה מוזרה הציפה אותי.. כמעט כאילו ואני מלא במילים ובמשפטים ופשוט היה לי מחסום בפה, הרגשתי שאני נחנק, הרגשתי לחץ מהמותניים לכיוון החזה, נשמתי בכבדות... ופשוט התחלתי לבכות..."

שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום