page_title: הקרב את גאוותך | ויקרא הקרב את גאוותך - ויקרא | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

הקרב את גאוותך | ויקרא

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
בפרשות שבוע שעבר ויקהל פקודי נגמרה מלאכת המשכן והקמתו ע"י משה רבנו וכמבואר בזוהר שרק משה רבינו יכול היה להקימו כי היה צריך לזה שהוא בעצמו בחי' משכן להקב"ה. בפרשה של השבוע מסופר כיצד קרא הקב"ה למשה מתוך אהל מעד וציווה אותו על הקרבנות תחילה על העולות בקר צאן ועוף שכולו לשמים ואח"כ מנחות שיש בהן גם אכילת כהנים ואח"כ שלמים שיש בהם אכילת ישראל בקדושה וכו
הרב רפאל א.ג. | ג' אדר ב ה'תשע"ד
'.כאמור המשכן כבר עומד וכבוד ה' נראה בענן שורה על המשכן, סוף סוף אחרי אלפים ותמט שנה זכו שהשכינה תחזור ותשכון בארץ, היה זה בר"ח ניסן אחרי שבעת ימי המילואים שבהם נתחנכו הכהנים לעבודת המשכן.

ומשה רבינו צריך להכנס למשכן כדי לשמוע דבר ה' מבין הכרובים, כמו שהובטח לו, ואינו מעיז מרב יראה ושפלות מרגיש בעצמו שאינו ראוי להכנס עד שקרא לו הש"י מתוך המשכן ואומר המדרש (ויקרא רבה א' טו) מיכן אמרו כל ת"ח שאין בו דעת נבלה טובה הימנו תדע לך שכן, צא ולמד ממשה אבי החכמה אבי הנביאים שהוציא ישראל ממצרים ועל ידו נעשו כמה נסים במצרים ונוראות על ים סוף ועלה לשמי מרום והוריד תורה מן השמים ונתעסק במלאכת המשכן ולא נכנס לפני ולפנים עד שקרא לו שנאמר (ויקרא א) ויקרא אל משה וידבר אליו מאהל מועד.

וזה דיבור נורא, האם כל מי שלא זכה למדרגת הענוה של משה רבינו שכתוב בו והאיש משה אנו מאד מכל האדם, הוא כל כך במדרגה פחותה עד שנבילה המטמא בטומאה חמורה של משא טובה ממנו.

ונראה לבאר כי לאדם יש חכמה בינה ודעת, החכמה היא נתונים שמקבל מבחוץ ובינה היא הכח לברר את הנתונים לבנות מהם הבנה חדשה כגון גדולת הש"י שמבואר בספרים שלגדולתו אין חקר זו חכמה ובכח הבינה האדם מבין לפ"ז עד כמה הוא קטן וכמה הוא רשע בכל אי ציות לרצון הש"י, ועד כמה ראוי שהתבייש במעשיו להתיירא ממנו ית' בלא גבול, כל זה כח הבינה, וכאן צריך להשתמש בדעת שהיא ההוצאה לפועל שמחבר את השכל שבמח להתפעלות הלב דהיינו אחרי שנתברר במח כל הנ"ל אזי תלוי בדעת עד כמה באמת למעשה אני אתבייש במעשי שאינם כראוי ואירא ממנו ית'. וזו היתה מעלת משה רבינו דאיתא בזוהר משה הוא הדעת דהיינו שהיה בתכלית החיבור אליו ית' והשיג גדולתו ביותר ויחד עם זה כל השגתו האיר בליבו כח התפעלות עצום עד שזכה להיות העניו מכל האדם.

ועל זה אמרו חז"ל שכל אדם שחושב שמגיע לו מחמת חשיבותו איזה דבר כגון שיכבדוהו על חכמתו או עשרו או כל איזה מדה אחרת או שחושב שהוא הראוי מכל הבית כנסת לעלות שישי, עדיין הוא חסר מאד מהחיבור אל הקב"ה שהוא מקור החיים וכיון שע"י גסות הרוח מנתק עצמו ממנו ית' נחשב כמו נבלה וגרוע ממנה כי לנבלה א"א לבוא בטענות מדוע היא נבלה אבל אדם שבגסות ליבו גורם שהקב"ה לא רוצה להיות עימו בעולם (כמבואר סוטה ה. שעל בעל הגאוה אומר הקב"ה אין אני הוא יכולים לדור בעולם) זה גרוע יותר.

והחדוש במדרש הזה שגם על מעט מאד גאווה כבר נאמר שנבלה טובה ממנו, כי כל מעט ישות היא תועבת ה'. וכן לעתיד לבוא בתחית המתים לא יקום אלא השפלות של האדם ואילו הישות שלו דהינו מה שחושב שבשמים הוא חשוב יותר אפילו מאדם הנראה בעיניו פשוט, היא תרקב יחד עם הגוף, ואדם שגדול וחשוב בעולם הזה מאד אפשר שלעתיד יהיה קטן מאד מאד כי לא יקום ממנו אלא טיפת שפלות שבכל זאת היתה בו. כמבואר בלקוטי מוהר"ן (תורה עב תנינא)

עוד מבואר שם שכל יהודי קיבלה נשמתו במתן תורה בהר סיני יחד עם התורה גם את השפלות של משה רבינו, שנטבעה בנשמתו, ועל זה כתוב בספרים שלא נודע מקום קבורת משה כי הוא קבור בכל איבר של כל אחד מישראל, אבל השפלות הזו ישינה וצריך כל אדם השתדלות ותפלה רבה לזכות לעורר אותה כי בזה תלוי הכל.
הקרב את גאוותך | ויקרא

דפים קשורים

הטוב הרע והכסף הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   א' כסלו ה'תשע"ג

השכל שבכל דבר... כן, גם השכל שבכסף... אם חשבת שהאשה היא הבזבזנית של הבית - חשוב שוב! כל השפע של הבית תלוי באשה ולא זו בלבד אלא השפע תלוי בהתנהגותך אליה! רוצה כסף קל? כבד את אשתך! אם העבודה יותר חשובה לך מאשתך תהיה לך המון עבודה אבל אתה תפסיד את השפע, הרוחני והגשמי כאחד...

תפילה חמה כקרבן עולה | ויקרא הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ג' אדר ב ה'תשע"ד חומש ויקרא, ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, להתחיל את חומש הקרבנות, חומש ויקרא, החומש שכל ילד קטן מתחיל בו את לימוד התורה – כמו שכתוב בילקוט "מה הקרבנות טהורים יבואו תינוקות שהם "טהורים" ויעסקו בפרשת טהורים". "סדר קדשים" בתוך הששה סדרי משנה נקרא "חכמה" כך למדו חז"ל הקדושים "והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמה ודעת" – וזה אכן פלא שהחלק הגדול בתורתנו הקדושה מדבר מעניין הקרבנות, ובית המקדש שכולנו מייחלים לבנייתו. המשכן והכיסופים - פרשת ויקהל פקודי הרב רפאל א.ג.   כ' אדר א ה'תשע"ד פרשות ויקהל פקודי הן חזרה על העסק הנפלא של ישראל בנדבת המשכן והכנת כליו ולבסוף הקמתו ע"י משה רבינו. תומר דבורה - שיעור מס' 1 הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ט"ז אייר ה'תשע"ב סדרה מרתקת של מפגשים שתתמקד בספר 'תומר דבורה', ספר מוסר על פי הקבלה והסוד של רבי משה קורדובירו הידוע בכינויו 'הרמ"ק'. היי‚ אלוקים אתה שם? שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   כ"ח סיון ה'תשע"ד אתה מתפלל ומתפלל, האם יש מישהו שעונה? איך הוא עונה? אתה מבקש ממנו דברים, הוא שולח? איך הוא שולח? האם שמעתם פעם על אדם שאלוקים עצר אותו ברחוב ונתן לו כסף להוצאות שבת? תפילה חמה כקרבן עולה | ויקרא הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ג' אדר ב ה'תשע"ד חומש ויקרא, ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, להתחיל את חומש הקרבנות, חומש ויקרא, החומש שכל ילד קטן מתחיל בו את לימוד התורה – כמו שכתוב בילקוט "מה הקרבנות טהורים יבואו תינוקות שהם "טהורים" ויעסקו בפרשת טהורים". "סדר קדשים" בתוך הששה סדרי משנה נקרא "חכמה" כך למדו חז"ל הקדושים "והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמה ודעת" – וזה אכן פלא שהחלק הגדול בתורתנו הקדושה מדבר מעניין הקרבנות, ובית המקדש שכולנו מייחלים לבנייתו.
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום