page_title: חושך מכסה ארץ...ועליך יזרח האור.. חושך מכסה ארץ...ועליך יזרח האור.. :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

חושך מכסה ארץ...ועליך יזרח האור..

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
רבים מאיתנו מרגישים חושך, חושך רוחני. מרגישים קדרות בלב, עוברים מצבים קשים ונסיונות קשים והרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו בסיטואציות שבאמת לא היינו רוצים כלל להגיע אליהם ואדרבה אנחנו רוצים לברוח מהם ואנו שואלים את עצמנו, מה לנו "ולצרה" הזו?
אנחו מרגישים מובלים ומונחים על ידי כוח אחר, גדול מאיתנו, שמוביל אותנו בעל כורחינו בלי שנבין ובלי שנדע איך לצאת ולהשתחרר. ולפעמים אנו ממש מרגישים שאין לנו את היכולת לצאת!
הרב ברקוביץ | ישיבת שאו מרום עיניכם | י"ב כסלו ה'תשע"ב

רבים מאיתנו מרגישים חושך, חושך רוחני. מרגישים קדרות בלב, עוברים מצבים קשים ונסיונות קשים והרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו בסיטואציות שבאמת לא היינו רוצים כלל להגיע אליהם ואדרבה אנחנו רוצים לברוח מהם ואנו שואלים את עצמנו, מה לנו "ולצרה" הזו?
אנחו מרגישים מובלים ומונחים על ידי כוח אחר, גדול מאיתנו, שמוביל אותנו בעל כורחינו בלי שנבין ובלי שנדע איך לצאת ולהשתחרר. ולפעמים אנו ממש מרגישים שאין לנו את היכולת לצאת!
אם זה בעיות בזוגיות או חלילה בעיות רפואיות, אם זה קשיים בפרנסה, בעבודה או חובות גדולים... ועוד..

חושך! מה עושים?

אז דבר ראשון צריכים לזכור, שאנחנו עם ישראל, ובפרט אלו מאיתנו הדרים בארץ ישראל, כבר התנבאו על ידי נביאי ישראל שכך יהיה! זאת אומרת, שאנחנו עם ישראל צריכים לעבור את החושך הזה. המסלול אותו אנו חיים, אנו חיים לפי תכנון ולא שחס וחלילה סטינו מהמסלול.
אולם, בתוך החושך הזה יש גם אור, ומי שזוכה יכול להשתמש בו ואז יהיה גם הוא באור, כי הנבואה היא שיהיה חושך אבל זו בחירה של כל אחד ואחד מאיתנו אם להיות באותו חושך או להיות באור!
בדומה לאדם שצריך לצאת למשימה מעבר לקו האויב, הוא יוצא בלילה, בחושך, כדי שיוכל להתקדם באיןו מפריע מבלי שיראו אותו. אבל, איך הוא רואה את הדרך? אז הוא חובש משקפיי ראיית לילה אשר מגבירות את אור הכוכבים, ומבעדם הוא רואה את השטח שלפניו-מואר!
נמצא הוא באור במציאות של חושך!
כמו בחושך גשמי, כך הוא בחושך הרוחני, ישנם משקפיים לראיית לילה, למציאת האור בתוך החושך, משקפיים שאם נמצא אותם ונשתמש בהם יהפך לנו החושך לאור ולפתע נראה ונבין מה שלפנינו, נבין היכן שביל והיכן שדה מוקשים, היכן ישנם בורות מסוכנים ואיך ניתן להמנע מליפול אליהם, נוכל למצוא את השביל המוביל ליעד בין שלל הדרכים ללא מוצא!

והרי זו שמחה נפלאה ורווח עצום! ממש גן עדן ותענוג אמיתי!

המשקפיים האלו, שיכולים להביא אותנו אל האור נמצאים אצל הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, והם התורה ומצוותיה וכל הנקשר בהם שעליהם נאמר "כי אשב בחושך ה′ אור לי" ונאמר "והארץ האירה מכבודו" ונאמר "מצוות ה′ ברה מאירת עיניים" "ותורה אור" ועוד אין ספור פסוקים המלמדים כי אור העולם טמון בקדוש ברוך הוא, בתורתו ובמצוותיו.
נמצא, שכולנו, שלא טוב לנו בחושך הרוחני שאנחנו בו, רוצים בתוך תוכינו למצוא את האור הזה, ואם קשה לנו כי יש כוחות שרוצים להרחיק אותנו מהאור ומהטוב. אבל האור הזה שווה כל מאמץ ובעבור השגתו נתנו אבותינו ואמותינו בכל הדורות את כל אשר להם, כי הם ידעו שרק בורא עולם שעשה את החושך ברא גם את האור כמו שכתוב "יוצר אור ובורא חושך" והוא גילה לנו שהדרך להגיע לאור היא על ידי שנשתתף בשיעורי תורה שנקראת "אור" והיא מאוחדת עם קדושתו-יתברך. ואז לאט לאט נלמד להלך בתוך החושך עם התורה והאמונה, השמחה והביטחון יחד עם בורא העולם יד ביד עד שיתקיים בנו הפסוק "העם ההולכים בחושך ראו אור גדול" "וזרח בחושך אור לישרים" ולאחר מכן "והלכו גויים לאורך".
בגאולה שלמה, בניסים ונפלאות, ברחמים גדולים במהרה בימנו. אמן.

לצאת מהחושך
לצאת מהחושך
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום