page_title: קדושת הפה קדושת הפה :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

קדושת הפה

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
הקדוש ברוך הוא הבדלנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו והכניסנו לארץ הקודש כדי שנזכה לקיים את כל מצוותיו, כוונתו הייתה אך ורק לטובתנו כדי שעל ידי זה נהיה קדושים וקרובים אליו כמו שכתוב [במדבר טו מ'] "למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדושים לא-לאוקיכם"... והוא, הא-לוקים קדוש שמו ורוצה הוא שנהיה אף אנו קדושים.
הרב סימן טוב | שאו מרום עיניכם | כ' חשון ה'תשע"ב

הקדוש ברוך הוא הבדלנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו והכניסנו לארץ הקודש כדי שנזכה לקיים את כל מצוותיו, כוונתו הייתה אך ורק לטובתנו כדי שעל ידי זה נהיה קדושים וקרובים אליו כמו שכתוב [במדבר טו מ′] "למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדושים לא-לאוקיכם"... והוא, הא-לוקים קדוש שמו ורוצה הוא שנהיה אף אנו קדושים.

אי אפשר לו לאדם להיות קדוש מבלי לשמור ולקיים את חוקות ומצוות התורה.
השם יתברך-שמו חפץ בנו ואוהב אותנו ורוצה שהיה לנו רק טוב, ולכן נתן לנו את תורתו עליה נאמר [משלי ד′ ב′] "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי על תעזובו"... זוהי המתנה הטובה ביותר שקבלנו כעם מאת השם יתברך-שמו.

תאר לעצמך שאתה נותן לאדם הכי אהוב עליך, מתנה מאד חשובה. והנה, אתה רואה כי חברך מתנהג עם המתנה שלא כשורה וכי מתנתך איננה חביבה עליו ואינו יודע להעריכה, הרי שאתה נותן המתנה תצפה לרגע בו חברך יפקיר את המתנה כדי שתזכה בה שוב, ותקח אותה חזרה!
אך לא כן הקדוש ברוך הוא אשר נתן לנו את תורתו במתנה ובלב שלם וכל חפצו שנעריך אותה, שנלמד אותה, שנכבד ונוקיר אותה בכל לבנו, נשמור את חוקותיה ומצוותיה כבבת עינינו ונבין "כי הם חיינו ואורך ימינו!"

אחים יקרים!
קבלנו מהשם יתברך-שמו, ′פה′ איתו אנו יכולים להודות, לשבח, להתפלל ולברך ברכות, יש לנו כח בפה לבנות עולמות, כל דיבור של תורה, כל שבח שמוציאים מהפה, נבנה למעלה בשמיים עולמות, עולמות קדושים וטהורים המרכיבים את חלקנו בעולם הנצח כפי שכתוב שכאשר נפטר אדם צדיק מן העולם נותן לו הקדוש ברוך הוא ש"י עולמות, שלש מאות ועשר עולמות שנוצרו ע"י תורה מצוות ומעשים טובים בהם עסק במשך שנות חייו.
אבל, אם חלילה לא נשתמש בפה בצורה הנכונה, זה נשק מסוכן שיכול להרוס ולהחריב הכל, אין עוון יותר חמור מלשון הרע שהוא חמור יותר מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיחות דמים כפי שנאמר "ולשון הרע כנגד כולם".

לכן, אחים יקרים, לפני שאנו מוציאים מילה מהפה אנו צריכים לעצור לרגע, לחשוב, האם השם יתברך ישמח בזה או לא...

חטא הלשון הוא מור ונורא מאד, בעיקר כאשר אדם מוציא מפיו קללות, לשון הרע ורכילות, ליצנות וחנופה. אבל אם נשמור את פינו בקדושה וטהרה זה הא-ב של עבודת השם. פה נקי שומר את האדם מצרות, מבעיות ומהרס משפחות.

לכן, אח יקר, צריך להקפיד ללמוד כל יום לפחות הלכה אחת בהלכות לשון הרע של החפץ חיים, שזה חיוב ראשון בעבודת השם. וכך, יהיו כל הברכות התפילות והלימוד שנוציא מפינו נקיים לפני השם יתברך.

אז בואו אחים יקרים, נתחזק כולנו בשמירת הלשון. אבל, אם לא נלמד איך נדע מה מותר ומה אסור לומר. וברוך השם יש בדורנו תלמידי חכמים וצדיקים שמדריכים אותנו בדרך הנכונה על מנת שנזכה לחיים טובים בריאים ומאושרים וברוך השם חברו הרבה ספרים שמדברים על שמירת הלשון וקדושת הפה.
ובעזרת השם, על ידי התחזקות בשמירה על קדושת הפה נזכה כולנו לביאת משיח צדקנו במהרה בימנו. אמן.

הרב סימן טוב
הרב סימן טוב
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום