page_title: נקודות אור לחג הפסח חלק ג' נקודות אור לחג הפסח חלק ג' | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

נקודות אור לחג הפסח חלק ג'

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
אוסף ענק של נקודות והנהגות לחג הפסח ולליל הסדר מאת הרב שלמה עופר שליט"א להכוונה נכונה לחג החירות ולהדרכה רוחנית ומעשית איך לצאת מאפילה לאורה ומשיעבוד הנפש לגאולה. אמן.
הרב שלמה עופר שליט"א | י' ניסן ה'תשע"ו

71.    כדאי בערב החג לפני הִכָּנֵס החג לומר את החלום שהיה לרבי שמשון מאסטרופולי שהבטיח שמירה וישועות רבות למי שיקרא את האגרת שלו.

72.    ידוע ששֹר הטבחים, שר האופים ושר המשקים עפ"י הסוד הם כוחות רעים שיש בעולם.  בליל הסדר שלושתם נכנעים- על ידי קרבן פסח (ובזמנינו אכילת האפיקומן) נכנע שר הטבחים. על ידי אכילת המצה נכנע שר האופים ועל ידי שְתִיָת ה- 4 כוסות נכנע שר המשקים.

73.    כתב הכף החיים שחשוב בליל הסדר לומר לפני כל שלב בסדר את הסימן שלו קדש, ורחץ, כרפס, יחץ, וכו' ומי שעושה את הסדר מסודר שלב שלב על פי הסדר של ההגדה הוא מכין מצעדי גבר לכל השנה, וּמְפָנֵה מכל השנה את כל האבנים והמחסומים שעומדים על הדרך.... כי בתוך כל שלב ושלב בליל הסדר שנעָשָה כראוי פורסים סוכת שלום על כל השנה.

74.    הרב חיד"א כותב מי שאומר "מרור זה" "מצה זו" יש לכוון שלא יהיה לו לעולם בן סורר ומורה. הסבר: שאין מרירות שנואה וקשה מבן סורר ומורה ויש לכוון שיתהפך המר למתוק המרור למצה.

75.    כדאי בזמן אכילת המרור להכנס לרגע אחד של חשבון נפש על כל מרירות הנפש והגלות הפרטית כל אחד כפי שמכיר מרת נפשו ומעלליו ומידותיו הרעות שהם עיקר אויבי הנפש ועיקר הגלות ועיקר עיכוב הגאולה לכן גימטריה של מרור = מות=446 "כי אין מיתה בלא חטא" ועיקר המרירות זה עצם החטא ודוקא על ידי אכילת המרור (החסה) והברכה "קדשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מרור"- מסתלקת העצבות והמרירות.

76.    כתב רבי נתן בלקוטי הלכות הלכות פסח הלכה ד' הארבעת כוסות של ליל הסדר הן כנגד ארבעה לשונות של גאולה כנגד ארבעה בגדי לבן שכהן גדול לבש ביום הכפורים וכנגד ארבעה מחנות השבטים, וכנגד ארבע כנפות הטלית כנגד ארבעה עולמות עליונים והם מכניעים כל הרע שבארבעה יסודות בנפש אש מים רוח ועפר בסוד הפסוק "מארבע רוחות בואי הרוח" ובארבעה כוסות מתקנים את  ה-4 הקושיות של "מה נשתנה" שהם הקושיות שבנפש- ולכן מרבים מאוד בשבח ושיר ומסיימים פעמיים את ההלל ונתקן בליל הסדר שיר פשוט, כפול משולש ומרובע. והם ממשיכים אור מארבעת מלאכי המרכבה מיכאל, גבריאל, רפאל, אוריאל.

77.    המן שאכלנו במצרים הוא סוד הפרנסה ואכילת האפיקומן שנקרא "צָפוּן" שם סוד המן וכמו שאמרו חז"ל "המצה שהוציאו ממצרים טעמו בה טעם מן"- ונתקן היצר הרע שנקרא צפוני- ומתקיים בפסח "וינצלו את מצרים" כי בפסח ניתן להוציא את כל העשירות שנפלה "בטעות" לאומות העולם ולהחזיר השפע לישראל.

78.    יש צורך לומר את ההגדה בחיוּת גדולה ובקול רם ובשמחה. וכתב רבי נתן במספר מקומות עד כמה חשוב לומר ההגדה בקול רם כמובן "שחכם עיניו בראשו" ואם נקלע לשלחן ליל הסדר שאין מנהג כזה לא ירים קול בקריאה יותר מדי שלא יהיה בעיניהם מוזר כי גדול כבוד הבריות... ונמצא מכשילם....

79.    ב"אמירת מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות" מתבטל האפיקורסות והקושיות וחוכמת הטבע והחמץ ומתגלה האמונה.

80.    חטא עץ הדעת החטא הראשון שגרם מיתה לעולם כולו היה בגלל אכילה, ובכל שבת ובכל חג ישנן דינים והלכות הקשורות באכילה- בשבת 3 סעודות, וביום טוב שתי סעודות, ואסור אכילה מחוץ לסוכה והלכות רבות של מאכלות אסורות ואין חג שיש בו אזהרת אכילה כמו בחג הפסח שהחמץ אסור אפילו אם בטל ב- 60 ואפילו במליון ואף על פי שבחג הסוכות עיקר תקון תאות האכילה, את הכח מקבלים מחג הפסח בזהירות הרבה מאכילת חמץ וכל המאכלות האסורות שנכנסו לפה ר"ל ניתן לתקנם בשמירה ודקדוק רב מאכילת חמץ. וידוע כמה חמור עונש כרת ר"ל שכתב הרמב"ם שזו "נקמה שאין נקמה קשה ממנה" ועונש כרת יש בעברות ובַלַאוִים החמורים ביותר, והתורה מזהירה כי "כל האוכל מחמצת ונכרתה הנפש ההיא מעמיה" ר"ל.

81.    "הא לחמא עניא"- סוד "הא לכם זרע" שיכול לזכות לזרעא חייא וקיימא. וכל מי שרוצה לזכות בבנים יכוון באמירה זאת של "הא לחמא ענייא".

82.    מה שנוטלים ידיים בלא ברכה בליל הסדר מיד אחרי הקדוש בשל הטיבול של הכרפס. יש עדות בעם ישראל שמטבילין במיץ לימון סחוט וזה טעות! מוכרח להניח גם מים עם מיץ הלימון כי טיבול במיץ לימון לא מצריך נטילה.

83.    בשיר אחד מי יודע יש סוד גדול וכולו מעורר סנגוריה על עם ישראל ועל האדם עצמו וכולו עולה 91 בגימטריא הויה ואדנות 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13=91.

84.    לאחר חטא העגל הקב"ה מתעטף כביכול כשליח-ציבור והראה לו למשה סדר תפילה ואמר לו כל זמן שישראל חוטאין לפני יעשו סדר הזה ואני מוחל להם. י"ג מידות הרחמים מתעוררים גם בליל הסדר. והם מאירים בשיר אחד מי יודע שבסופו נאמר שלושה עשר מִידָיָא 13 מידות הרחמים.

85.    שיר השירים שאומרים לאחר ההגדה יש בו כוח גדול להשלים תיקון ליל הסדר וכולו חיפוש של האור. הנשמה מחפשת את הבורא והוא כביכול בורח, הוא מחפש והנשמה בורחת... וכל הלילה הזה הוא חיפוש של אבדות ואין אבדה כמו אבדת הנפש, שכל החמצה של מצווה זאת אבדה. "אקומה נא ואסובבה בעיר בשווקים וברחובות אבקשה את שאהבה נפשי" כל השיר הזה הוא לחפש את האור סוד האפיקומן שמחביאים והילדים מחפשים... ובחיפוש האפיקומן יש לכוון "לבקש כל האבדות".

86.    ליל הסדר- עכשיו זה כמו יום כיפור, יג' מידות הרחמים מלווים את כל יום הכיפורים שמרבים לומר ה' ה' אל רחום וחנון.." וכל הליל הסדר זה סוד "חד גדיא חד גדיא" כנגד שני השעירים שהביאו ביום כיפור אחד לה' ואחד לעזאזל וכן בדיקת החמץ ושרפת החמץ "כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי" מקביל לכל נדרי ואיסרי וחרמי שאומרים בכניסת יום כיפורים "אחד מי יודע" שיש בו 13 מי יודע?! מחזיר את כל האי סדר של ליל הסדר אל הסדר הנכון כמו שבהר סיני פסקה זוהמת הנחש מנשמות ישראל וחזרה אלינו בחטא העגל. והכל ניתקן ב-יג' מידות הרחמים, כך יג' היסודות של אחד מי יודע?! מחזיר את הסדר למעמד הר סיני. ולכן כדאי בלילה הזה ליל הסדר לומר- אנא ריבונו של עולם תזכני לגדל בנים ובני בנים צדיקים ושלמים טהורים ונקיים מכל חטא עוון ופשע לגדל בנות טהורות וצנועות בנות שמזכירות את האימהות הקדושות. בנים ובנות שיקרבו את החירות האמיתי של השכינה מגלותא בנים ובנות שיביאו פדות וגאולה לעולם בנים ובנות שיעשו לך שמחה ונחת. להכניס בתוך ביתנו רוח טהרה ושלום והערכה ואהבה אמיתית.

87.    חג הפסח זה מלחמה בין פרעה- אותיות פה רע ובין משה רבנו פסח- פה סח. פה שמדבר דיבורים קדושים- בחג הפסח מנקים את הפה מחמץ זוכים להארת משה רבנו "כבד פה וכבד לשון" שומרים על הפה ולא נותנים לו לזרוק מה שרוצים... משה רבנו הוא "המנצח" על חג החירות ופרעה הוא שורש הרע.

88.    כתב הברכי יוסף אזהרה גדולה לא להפסיק בין מים אחרונים לברכת המזון ואם הפסיק אף בדברי תורה יטול שוב. וכתב גם בשם רבי אברהם אזולאי שמי שמקפיד על זה אין השטן מקטרג באותה סעודה וכן המשנה ברורה בסימן קע"ט סק"א החמיר בזה מאוד.

89.    ארבעה שמות נתייחדו לחג זה: חג האביב, חג החירות, חג המצות, חג הפסח. חג האביב- על שהוא חל בעונת האביב, עונת הלבלוב והפריחה. חג החירות- שכן בחג זה יצא עם ישראל מעבדות לחירות ומשעבוד לגאולה. חג המצות- על שום איסור אכילת חמץ במשך כל שבעת ימי החג וחיוב אכילת מצה בלילה הראשון. חג הפסח- על שם קרבן הפסח, שהקריבה כל משפחה בישראל ב- י"ד בניסן.

90.    ידוע שבשבירת הכלים נפלו רפ"ח ניצוצין (288). ובשעבוד הקשה במצרים נתקנו רַ"ב  ניצוצות (202) ונותרו 86 ניצוצות לתקן עד ביאת משיח גימטריה פ"ו. ביחד רב+פו=רפ"ח ניצוצין. פ"ו יוצא בגימטריה אלוקים ויוצא הללויה- שעל ידי ריבוי התודה- תבוא הגאולה ויוכל לתקן את כל יתר האורות שנפלו – ולהמתיק כל הדינים שבשם אלוקים ולכן גאולה שלמה יוצא בגימטריה- התודה.

91.    בחודש ניסן מאירים כל העשר ספירות שנקראות טוב ולכן 10 פעמים טוב בגמטריה ניסן ששווה ל- 170.

92.    בשעת שריפת החמץ יצא רבי יצחק לוי מברדיטשוב לחצר ביתו, פרש כפיו לשמיים ואמר: אבא, עם ישראל דאג שיהיה חג ״כשר״ תדאג אתה רבונו של עולם שיהיה חג ״שמח״.

93.    בשם האר"י ז"ל: כל הנזהר ממשהו חמץ בפסח, נשמר מחטא כל ימות השנה. פעם בא אדם לפני הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא ובכה לפניו שבנו התפקר ורוצה להמיר את דתו, ר"ל, והתחנן בדמעות שליש שהרבי יתפלל שיהפך לב בנו לטובה. השיב לו הרבי: אם בנך לא אכל חמץ בפסח מאז שהתפקר, ניתן יהיה להושיעו. והדבר רמוז בסמיכות הפסוקים: "אלוקי מסכה לא תעשה לך – את חג המצות תשמור".

94.    בשם ה"אוהב ישראל" מאפטה אומרים שכשמברכים "גאל ישראל" לכוון על בקשה פרטית. וכל אחד יבדוק בעצמו החלק שקשה לו בחיים בהתקרבות אל הבורא ששם ייעודו ותיקונו ויכוון על זה היטב במחשבה כאשר אומר "גאל ישראל" וכן יוכל לבקש על כל מחסור אחר.


95.    חרוסת- כדאי לכוון אותיות חס -רות שחס וריחם הקב"ה עלינו בזכות משיח שעתיד לצאת מרות. שכל הלילה הזה מסוגל ביותר להביא גאולה ומשיח לעולם "וכימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות".
 

נקודות אור לחג הפסח חלק ג'

דפים קשורים

פסח...שיעבוד הנקיונות... דוד הוד | שאו מרום עיניכם   ו' ניסן ה'תשע"ב

"אז למה אנו מתעייפים כל כך. למה הבית נכנס למשטר ניקיון וסדר, וגילוחי שכבות אבק שלוות, בנות חמישים שבועות תמימות ושקטות? מה פשר ההתנכלויות לגרגירי האבק שהפכו בין יום לאויב הלאומי של עקרות הבית? למה לפני כניסה לאחד מכל חדרי הבית, צריך קודם כל לנער את עצמנו במחבט כשר לפסח, וכשר לארבעים מלקות?"

איגרת רבי שמשון מאוסטרופולי (להורדה) שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   י"א ניסן ה'תשע"ב

סגולה גדולה להצלחה ולהצלה בכל העניינים ללמודה "בעיון" בכל ימות השנה ובפרט בחודש ניסן ועיקרה בערב פסח אחר חצות

פסח - ישן מלא חדש... דוד הוד | שאו מרום עיניכם   י"ג ניסן ה'תשע"ב

כבר התקבצנו ובאנו אל מאחורי הסורגים הנעולים ואנחנו משוטטים שם הלוך ושוב, חסרי מנוחה, מחכים לשחרור הגדול. היטב אנו יודעים ומרגישים, שקרב ובא זמן פתיחת השערים.
בפסח, כולנו נצא לחרות, זקנים ונערים, נשים וטף.

נקודות אור לחג הפסח חלק א' הרב שלמה עופר שליט"א   י"ב ניסן ה'תשע"ג

אוסף ענק של נקודות והנהגות לחג הפסח ולליל הסדר מאת הרב שלמה עופר שליט"א להכוונה נכונה לחג החירות ולהדרכה רוחנית ומעשית איך לצאת מאפילה לאורה ומשיעבוד הנפש לגאולה. אמן.

חג הפסח או הנקיון שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   כ"ט אדר ב ה'תשע"ד יוצאים, קרא אבא לחלל האוהל, אין זמן לארוז דחפו הכל לשקים, צריך לצאת. האמא נסתה למחות אך ללא הועיל, אין זמן לנקות, לקפל ולסדר כבר שנים שהם מצפים לצאת וסוף סוף הגיע ההזדמנות, אבא נכנס והתחיל לעזור לאמא לדחוף את הדברים לשק בלי סדר, העיקר שיוכל כבר להעמיס על החמור ולהצטרף לאחיו בשערי העיר. נקודות אור לחג הפסח חלק ב' הרב שלמה עופר שליט"א   כ' ניסן ה'תשע"ד אוסף ענק של נקודות והנהגות לחג הפסח ולליל הסדר מאת הרב שלמה עופר שליט"א להכוונה נכונה לחג החירות ולהדרכה רוחנית ומעשית איך לצאת מאפילה לאורה ומשיעבוד הנפש לגאולה. אמן.
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום