page_title: נקודות אור לחג הפסח חלק א' נקודות אור לחג הפסח חלק א' | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

נקודות אור לחג הפסח חלק א'

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print

אוסף ענק של נקודות והנהגות לחג הפסח ולליל הסדר מאת הרב שלמה עופר שליט"א להכוונה נכונה לחג החירות ולהדרכה רוחנית ומעשית איך לצאת מאפילה לאורה ומשיעבוד הנפש לגאולה. אמן.

הרב שלמה עופר שליט"א | י"ב ניסן ה'תשע"ג

1.    מה טוב ומה נעים מנהג יראי ה' שלא לדבר שיחת חולין מעת הקידוש עד גמר ההלל, כי הכל יחוד גמור ושלם ואין להפסיק בינתיים. (החיד"א, לב דוד)

2.    יש רגע בחצי הלילה הזה שאם ישמור האדם את עצמו ממחשבות זרות, רק יעסוק במחשבות קדושות, אזי כשבא הרגע של חצות לילה שבו נכנסה בישראל האמונה השלימה בעת צאתם ממצרים, יוכל לבוא אז לידי האמונה השלימה שבאה בעת הגאולה. (אור הנר, רבי מנדל מרמינוב)

3.    נתעורר בכל ליל פסח הריח מהאי ריחא שבגן עדן עבור בני ישראל עם קרובו, ומריח בו כל אחד ואחד לפי דרגתו. (לקוטי צבי לצדיק)

4.    מי שאינו מהרהר בתשובה בלילה הזה (ליל פסח), הוא בחינת אותם שמתו בשלושת ימי האפילה. (בית אהרון)

5.    "הוא הלילה הזה ל-י-ה-ו-ה שימורים לכל בני ישראל" סופי תיבות מילה והכוונה שאם הלילה הזה הוא לה', שאינו מחשב בלתי לה' לבדו, אזי הוא נשמר בכל השנה במידת היסוד. (חסד לאברהם)

6.    החג נקרא פסח, מלשון דילוג ופסיחה שהקב"ה מעביר על מידותיו ואינו מסתכל על כובד הפשעים ומעללים רעים של בני ישראל, ומעביר עיניו מראות ברע, כדי לקבל מעשיהם ברצון ולעורר הרחמים והחסדים. (תפארת שלמה)

7.    רבי חיים פלאג'י בספרו על "הגדה של פסח" כותב לשמור מהמצות של ליל הסדר ולאכול בלילות ראש השנה ומביא מקור בזהר דף קפ'ג שאם ישמרו מהמצות לראש השנה לא יהיה עליהם שום דין.

8.    בעשרה בניסן הסתלקה מרים הנביאה והופסק הבאר ולראשונה דרכו בארץ הקודש ונבקע הירדן, בעשרה בניסן קרה אז הנס הגדול שקשרו ישראל את השה לקרבן הפסח בכרעי המיטה ולמרות שזה היה אלילם של המצרים לא פצו פה ולכן שבת שסמוכה לחג נקראת בשם שבת הגדול- וכדאי לקרוא ב-י' בניסן בפרשת "בא" ולהדליק נר למרים הנביאה ולקרוא במדבר פרק י"ב "והעם לא נסע עד האסף מרים" ומי שנקלע לבאר וכל שכן לכנרת טוב שישתה מים מהבאר כמו שכתב הכל בו- שבארה של מרים סובב כל מוצאי שבת את כל הבארות וקל וחומר ביום הפטירה יוד בניסן.

9.    כתב רבינו רבי חיים ויטאל בשער הכוונות- י"ג ימים של חודש ניסן רומזים לשלוש עשרה שנים ראשונים של האדם קודם שנעשה בר מצווה ואור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר- וזה רמז ליצר הטוב שנכנס לאדם בתחילת שנת ה-14 שאז יש כח להילחם ביצר (בחמץ) ולבערו- ובִּעור חמץ הוא כשחיטת הפסח שמציל ממכת בכורות- מציל ממיתה משונה

10.    חודש ניסן כולו רחמים גמורים וסוד האותיות ששולטות בחודש זה הם יִהַוְהָ-אִהַיְהָ כנגד יִשמחו הַשמים וְתגל הָאָרץ כאשר ביתר החודשים משתנות האותיות בצירוף של יהוה אהיה וזה מורה על מניעת רחמים גמורים כמו בחודש תמוז ואב שסדר הויה ואהיה משתנה לחולטין.

11.    בחודש ניסן נשמות המתים מתפללות על החיים, ולכן הנפש שבדרך כלל שורה על הקבר לא נמצאת שם ולא נהגו לבקר בבתי קברות בכל חודש ניסן. חודש ניסן הוא מלך לכל החודשים "ראשון הוא לכם לחודשי השנה" לכם אותיות מלך.

12.    בחודש ניסן כדאי להקפיד לברך בכוונה על ברכות האדמה והעץ כי בחודש זה נתקנין נשמות נדחות ר"ל - וחלקי נשמותיהן נדבקות בעשבים ובעצים - ומעלה יתירה יש להתבודדות ביער ובשדות בחודש ניסן, שאז באים כל חלקי נשמות הנדחות והאבודות (נשמתין ערטילאין) ומשתוקקים לתיקון.
וזה הסוד הגדול שאמרו חז"ל הקדושים (פסחים קי"ב) שיש להרחיק משור שחור בחודש ניסן כי אז מתעורר כל הצומח, והשור אוכל מעשבי האדמה בחודש ניסן יותר מכל החודשים ובעשבים נדבקות חלקי-נשמות אבודות בחודש ניסן, נמצא שהן מגיעות מהצומח אל השור ושור שחור ידוע שהוא "שורש הדין" (רבי יהודה פתיה, שער הגלגולים כב:) ומה שאמרו שהשטן מרקד בין קרניו להורות על מקום הגאווה של השור, להרחיק מאד ממדת הגאווה בחודש זה - ולכן כתוב בפרק שירה שהשור אומר "אשירה לה' כי גאה גאה"
ואותם ה-י"ב ימים הראשונים דניסן ימי הקרבת הנשיאים הם כח כללי לי"ב חדשי השנה כל יום רומז לחודש שלם כן שמענו מכבוד אדמו"ר הרה"ק מהרמ"מ זצ"ל. (אגרא דכלה) וכן מובא בחסד לאברהם.

13.    תפילה נאה לענין הנשמות הנדחות "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתאיר בחסדך על נשמתין קדישין כציפוריא דמצפצפין בשבחין ומצלאין על עמא קדישא ותעזרני שכל הנשמות שקשורות לנשמתי מכל הגלגולים שעברו עלי יזכו לצאת מחושך לאור ויזכו לתיקונא דנישמתא."

14.    המנהג להניח בערב פסח בזמן בדיקת החמץ עשרה פתיתים כדי להכניע עשרה כתרין דימסאבותא(עשרה כוחות של טומאה) והם כנגד עשרה כוחות של קדושה: חיות הקדש, אוֹפַנִים, אראלים, חשמלים, שרפים, מלאכים, אלים, בני אלוקים, כרובים ואישים. וידוע שלאחר שאדם ניקה וצחצח את ביתו מכל רבב של חמץ, והחמץ זה היצר, ועשויה להיות הרגשה שכבר האדם תיקן הכל- אומרים לו להניח עשרה פתיתים של חמץ כדי ללמד הכנעה.

15.    שיחה בינו לבין קונו שיחה עם הצדיק שיחת חברים שיחה עם ילדנו כח עצום קיבל הפה והדיבור בחג הפסח עד שדרשו חז"ל פסח = פה שַֹח (מדבר) ומדוע נקראת המצה לחם עוני (פסחים דף לו.) לחם שעונים עליו דברים הרבה "והגדת לבנך.." וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח, ואם בכל שנה היצר מונע את האדם מלדבר ולקרב את התם ואת השתקן ואת הרשע הרי שבחג הפסח- הנשמה פונה לכל מי ששם ישראל נקרא עליו. ובמיוחד שהאילנות מלבלבים בחג האביב יש מעלה לקנות קניין במעלה הגדולה ביותר "התבודדות ושיחה בינו לבין קונו".

16.    כדאי בכח החג הזה לקבל עלינו לטהר את הלשון ולהכינו בכח חג הפסח (פה שח) לכל השנה. הדף הראשון במסכת פסחים דן דיון ארוך עד להפליא שלא קיימת אריכות כזאת בכל הש"ס ודיון נרחב כל כך על מילה אחת- המילה אור "אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר"- 14 קושיות וראיות האם אור זה יום או אור זה לילה ובמסקנה אור לארבעה עשר הכוונה ליל ארבעה עשר ואחרי כל הדיון הארוך, המסקנה שכל מה שנכתב אור זה כדי ללַמד לשון נקייה לשון חיובית לשון של אור להתחיל את מסכת פסחים במילה אור. וכדאי ללמוד למעשה לדבר בחיוב ובאהבה ולעטוף את דיבורינו באור, בלב ולא בתוכחות והקנטות וביקורת ומילים מהרי החושך ומעולם התוהו.

17.    ערב פסח הרבה שנים לפני שהיה במציאות ערב פסח- באותו יום קיבל יעקב אבינו  את הבכורה "ויתן לך האלוקים מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש..." אורריך ארור ומברכיך ברוך" יום שבו  זכה יעקב להיות בחיר האבות וכן ביום זה, י"ד ניסן היהודים בשושן ואסתר המלכה צמו שלושת ימים.

18.    ערב פסח אחר חצות היום לא מסתפרים ולא עושים מלאכה וכולו הכנה ללילה הקדוש, כמו חולו של מועד ומי שעושה מלאכה נמצא ח"ו בנידוי וידוע שבערב פסח, ראתה רבקה ברוח הקדש את האוצר הענק של הבכורה שצריך להנתן ליעקב ואילו היתה נתנת הבכורה לעשיו היה העולם שָמֵם-וכאשר נכנס יעקב ליצחק בערב חג הפסח, וקבל את הברכה, האיר בעולם אור גן עדן עליון, נכנעו כוחות הסטרא אחרא ולכן זעק עשיו "זעקה גדולה ומרה"- ובסוד הדברים החמץ אז מתבער (זוהר הקדוש פרשת תולדות דף קנ"ב). וכדאי לומר בזמן בעור החמץ "וְעַתָּה בְנִי שְׁמַע בְּקֹלִי לַאֲשֶׁר אֲנִי מְצַוָּה אֹתָךְ לֶךְ נָא אֶל הַצֹּאן וְקַח לִי מִשָּׁם שְׁנֵי גְּדָיֵי עִזִּים טֹבִים וְאֶעֱשֶׂה אֹתָם מַטְעַמִּים לְאָבִיךָ כַּאֲשֶׁר אָהֵב, וְהֵבֵאתָ לְאָבִיךָ וְאָכָל בַּעֲבֻר אֲשֶׁר יְבָרֶכְךָ לִפְנֵי מוֹתוֹ. וַיִּגַּשׁ וַיִּשַּׁק לוֹ וַיָּרַח אֶת רֵיחַ בְּגָדָיו וַיְבָרֲכֵהוּ וַיֹּאמֶר רְאֵה רֵיחַ בְּנִי כְּרֵיחַ שָׂדֶה אֲשֶׁר בֵּרֲכוֹ יְהוָה. וְיִתֶּן לְךָ הָאֱלֹהִים מִטַּל הַשָּׁמַיִם וּמִשְׁמַנֵּי הָאָרֶץ וְרֹב דָּגָן וְתִירשׁ יַעַבְדוּךָ עַמִּים וְיִשְׁתַּחֲווּ לְךָ לְאֻמִּים הֱוֵה גְבִיר לְאַחֶיךָ וְיִשְׁתַּחֲווּ לְךָ בְּנֵי אִמֶּךָ אֹרֲרֶיךָ אָרוּר וּמְבָרֲכֶיךָ בָּרוּךְ"

19.    בדיקת חמץ – לאור הנר- מיד אחרי תפילת ערבית בערב שלפני חג הפסח יש להדליק נר ולקחת ביד קערה ולברך  " ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על בעור חמץ"  ויכוון גם על הבעור חמץ שיבערו למחרת בבוקר ומיד יבדוק כל פינה בבית מחמץ גם אם הבית נקי לחלוטין ולכן נהגו לפזר בשקיות סגורות היטב עשרה פתיתים של חמץ ובתנאי שיזכור היכן הניח אותם – ידוע שהשטן מתקנא מאד במצות בדיקת חמץ של הלילה ולכן ע"פ הסוד יניח בקערה מעט מלח שהמלח דוחה המזיקים בסוד הפסוק "ברית מלח עולם" וכדאי ללבוש אז בגד חדש או לאכול פרי חדש ולברך "שהחיינו".

20.    חשוב מאוד לומר אחר סיום בדיקת החמץ בלילה "כל חמירא וחמיעא דְלַא חַזִיתֵיה לבטיל ולהווי כעפרא דארעא" והעיקר לבטל בפה, בדיבור את החמץ – כי אז יוצאים חובת ביטול חמץ מדאוריתא ובבוקר אחר שריפת החמץ יאמר "כל חמירא וחמיעא ...דחזיתיה ודלא חזיתיה דביערתיה ודלא ביערתיה" וכו' הכל כפי שכתוב בסידורים או בהגדות וכדאי לומר את התפילות שנמצאות בהגדות של פסח אחרי בדיקת החמץ בלילה ושריפת החמץ למחרת בבוקר.

21.    הרבה נכשלים בקניות לחג הפסח כאשר קונים אומרים בשר זה לפסח!, יש לך בשר לפסח? וזה אסור! כי נראה כאילו מקדיש קרבן לפסח. ואוכל קודשים בחוץ, אלא יאמר בשר זה לכבוד יום טוב ויש מי שמחמיר שלא לומר גם על עוף ודגים לכבוד פסח.

22.    כתב בעל הקב הישר שיש קבלה בידו שמי שטורח ויגע בהכנות לחג הפסח ומגיע לעייפות הוא הורג המזיקים הנקראים "נגעי בני אדם" שנבראים מפגמי הברית. ובמיוחד מי שמזיע באפיית המצות וסילוק החמץ .

23.    בביעור החמץ באש – יכוון מאוד לשרוף ולבטל כל הקליפות והחיצונים שנבראו ממעשינו הרעים וכל המדות הרעות, וטוב להשליך בשריפת החמץ את הלולב ומיניו. ואשרי מי שזוכה לשיח כמה דקות של דיבורי אמת שאז ממש מקבלים כח מלמעלה לגבור על כל הרע וכן כתב ה"פלא יועץ" שמבעֵר כל עשרה כתרין דימסאבותא (כל עשר כוחות הטומאה) ומכיוון שסוד אמירת עשרה מזמורי תהלים (תקון הכללי) הוא לזמר העריצים והחיצונים כדאי לומר עשרה פרקי תהלים בזמן הביעור, ויש בזה סוד למי שמכוון למסור עצמו לאש...

24.    יש חיוב לטבול בכל רגל (פסח, שבועות, סוכות)  (מסכת ראש השנה טז:) ואפילו בזמן הזה שאין בית מקדש שהרי חייב כל אדם שיראה את עצמו תמיד כאילו בית המקדש בנוי וגופו מוכן להיכנס אליו- ועצם האמונה הזאת והטבילה מזרזת ביאת משיח כמו שמובא במדרש שעצם הקיווי והציפייה למשיח יזרז ביאתו "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח כּי לישועתך קיוונו כל היום" כדאי לכוון בטבילה לצאת משעבוד מצרים מהסיטרא אחרא ומכל המיצרים וכמו שכתב במועד לכל חי ש 30 יום קודם החג בכל לילה הנפש יוצאת ממגבלות רוחניות ומשעבוד ובליל הסדר נטהרת לגמרי. וכן "בחסד לאברהם" כתב שכל השלושים יום יוצאים מ-50 נחלי טומאה מלבד דברי הגמרא "חייב האדם לטהר עצמו ברגל" כתב האר"י ז"ל
שבטבילה זו מאיר שם י.ה.ו.ה. במילוי יודין שנקרא שם ע"ב כזה יוד-הי-ויו-הי ושם אהיה במילוי יודין אלף הי יוד הי שנותן
קס"א= 161 וביחד 233=72+161  כמנין רגל= 233  וכדאי לראות שני שמות אלו במים של המקוה ואז מושך עליו הכנה וקדושה גדולה לקראת החג הקדוש, (שער הכוונות, דף ע"ח עמ' א').

25.    בתפילת ערבית של ליל הסדר יש לומר הלל בקול רם ובחיות וכוונה עצומה ולכוון ולפטור את ההלל שנֹאמר בשולחן הסדר. וזה תיקון עצום לפגמי הברית.

26.    כתב השל"ה הקדוש וכן המהר"ל להשתדל מי שביכולתו לעטר את שולחן הסדר בעושר וכבוד וכלים יקרי ערך ובגדים נאים ומפה נאה.

27.    ליל הסדר – יש חיוב גדול להיות בשמחה ובלשון הזוהר הקדוש "דבעי למחדי בההוא ליליא, בגין דחדותא משתכח לעילא ולתתא" (תרגום: וצריך להיות בשמחה באותו לילה כי שמחה משפיעה אז בעולמות העליונים ובעולם הזה) ובכמה מקומות מזהיר הזוהר שיש יצר בלילה זה לכעוס ויש מאוד להזהר מכעס. 
אחת העצות החשובות ללילה מלא שמחה ורוגע והרבה יעידו על כך לדאוג לישון שעה או שעתיים בערב החג כי גם הגוף זקוק להכנה לחג "נפש בריאה בגוף בריא" ובספר המידות "הכנת הגוף קודמת להכנת הנפש"

28.    כתב המהר"ל מפראג- כי כל תנועה וכל פעולה שנעשית בשולחן הסדר יש בה סודות עמוקים ורזי עולם ועניינים נשגבים וניסים שהיו ביציאת מצרים שהם שורש כל הניסים לכל הדורות לַנֵצח עוטפים כביכול את כל הלילה הקדוש ובמיוחד את שולחן הסדר.

29.    ליל שימורים- לעת קץ כאשר יגיע זמן הגאולה, יוצא משה רבינו מתוך "הַמִדְבַּר"... ומלך המשיח יוצא "ממרום" ושניהם יקראו מתוך ענן, וקול ה' חוצב להבות אש קורא בין שני העננים ומשה רבנו ומלך המשיח מהלכים יחד לעורר הגאולה, הקולות האלו נמשכים בלילה המשוּמר ומזומן לבני ישראל לדורותם הוא ליל הַסדר.

30.    כדאי להקדיש בלילה הזה דקות יקרות לשפוך שיח לפני מלכא דעלמא, כל אחד על הניסים והנפלאות שעשה עימו הבורא באופן אישי והציל אותו יום יום מחולי הגוף והנפש ואת אשתו וילדיו ואחיו ואחיותיו והוריו וקרוביו וכל שכן מי שזכה לצאת מחושך העוונות ולהכיר את הבורא ולגלות השכינה ולחסות תחת כנפיו ראוי לו להרבות בשבח ולא להיות ח"ו כפוי טובה, על אשר הקב"ה חס עליו והוציאו מן המצרים של העוונות והתברר לו שיש בורא רחמן ויש שכר ועונש, וכתב השל"ה הקדוש שזו סגולה להנצל במשך השנה מצרות וסכנות.

31.    וראוי ללמוד היטב מה שכתב רבי נתן בענין ההודאה "תודה והודאה היא כל עבודתינו בעולם הזה והיא תכליתינו לעולם הבא, ובאמת אם היו הכל שומעים לקול צדיקי האמת ללכת בדרך הזאת של תודה והודאה, בודאי היו מתבטלות כל הצרות וכל הגלויות לגמרי וכבר היתה גאולה שלמה" ובמיוחד בחגי ישראל זה בדיוק הזמן להודות וכל שכן בחג שהוא החג המרכזי של עם ישראל שכל החגים הם "זכר ליציאת מצרים" ואפילו בקידוש של שבת קודש אומרים "זכר ליציאת מצרים" .

32.    הַמַטֶה שבו עשה משה רבינו את כל עשר המכות היו חקוקים בו שמות השלושה אבות ושמות הארבע אימהות. השלושה אבות כנגד פסח, מצה ומרור והארבע אימהות כנגד ארבע כוסות (המהר"ל מפראג)

33.    ליל הסדר סגולה לפרנסה: כל דיכפין ייתי וייכול וכו'. כל דיכפין פי' מי שחסר לו מזונות ופרנסה, ייתי ויכול, עתה הזמן שיושפעו לו מזוני רויחי, וכל דיצריך מי שצריך לישועה אחרת, ייתי ויפסח, כי התרגום על אשר פסח הוא "די חס", והיינו שבעת רצון זה ירחם ה' מן השמיים ויחוס עלינו ויתברך איש איש כברכתו. (הרה"ק מהר"ש מבעלזא)

34.    כותב הבני יששכר מדוע נקרא לחם עוני אומרים חז"ל שעונים עליו דברים הרבה, שבלילה הזה כל התפילות נענות.
ליל שימורים הוא לה' כלומר ליל שימורים היינו שהשי"ת היה משמר כביכול את החסדים שלא ילכו לשום אומה רק לישראל בלבד. (קדושת לוי רבי לוי יצחק מבארדיטשוב)

35.    ארבע כוסות יין כנגד ארבעה שצריכים להודות ולומר ברכת הגומל וכולם על שהיו בצער וסכנה, אדם שעבר את המדבר, יורדי הים, חולה, ומי שהיה בבית האסורים בליל הסדר- צריך להודות על היציאה לחירות כאדם שסבל הרפתקאות רבות במדבר ונשטף בים של מחשבות ובלבולים ותאוות ושהיה אסור בבית האסורים ניסיונות, ירידות ונפילות ועל שהיה חולה בְיִצְרוֹ הַרַע "אוילים מדרך פשעם... וַיַגִעוּ עד שערי מוות".

נקודות אור לחג הפסח חלק א'

דפים קשורים

איגרת רבי שמשון מאוסטרופולי (להורדה) שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   י"א ניסן ה'תשע"ב

סגולה גדולה להצלחה ולהצלה בכל העניינים ללמודה "בעיון" בכל ימות השנה ובפרט בחודש ניסן ועיקרה בערב פסח אחר חצות

פסח - ישן מלא חדש... דוד הוד | שאו מרום עיניכם   י"ג ניסן ה'תשע"ב

כבר התקבצנו ובאנו אל מאחורי הסורגים הנעולים ואנחנו משוטטים שם הלוך ושוב, חסרי מנוחה, מחכים לשחרור הגדול. היטב אנו יודעים ומרגישים, שקרב ובא זמן פתיחת השערים.
בפסח, כולנו נצא לחרות, זקנים ונערים, נשים וטף.

פסח...שיעבוד הנקיונות... דוד הוד | שאו מרום עיניכם   ו' ניסן ה'תשע"ב

"אז למה אנו מתעייפים כל כך. למה הבית נכנס למשטר ניקיון וסדר, וגילוחי שכבות אבק שלוות, בנות חמישים שבועות תמימות ושקטות? מה פשר ההתנכלויות לגרגירי האבק שהפכו בין יום לאויב הלאומי של עקרות הבית? למה לפני כניסה לאחד מכל חדרי הבית, צריך קודם כל לנער את עצמנו במחבט כשר לפסח, וכשר לארבעים מלקות?"

חג הפסח או הנקיון שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   כ"ט אדר ב ה'תשע"ד יוצאים, קרא אבא לחלל האוהל, אין זמן לארוז דחפו הכל לשקים, צריך לצאת. האמא נסתה למחות אך ללא הועיל, אין זמן לנקות, לקפל ולסדר כבר שנים שהם מצפים לצאת וסוף סוף הגיע ההזדמנות, אבא נכנס והתחיל לעזור לאמא לדחוף את הדברים לשק בלי סדר, העיקר שיוכל כבר להעמיס על החמור ולהצטרף לאחיו בשערי העיר. רצח מילולי (6 דקות) הרב שלמה עופר שליט"א   ט' שבט ה'תשע"ו רצח בנשק קר - הכי קר שקיים... | המבחן האמיתי הוא בבית פנימה | אייכה‚ היכן אתה מונח בעולם?... | מפי הרב שלמה עופר שליט"א התנוצצות המוחין הרב שלמה עופר שליט"א   ד' טבת ה'תשע"ו אף צדיק בעולם לא יכול להגיד לך כי אפסה כל תקווה ועליך להרים ידיים, כשאתה מבין את גדולת הבורא ואת גודל רחמנותו, חסדי ה' כי לא תמנו כי לא חלו רחמיו...
ליקוטי הלכות אורח חיים הלכות תפילין - שיעור שלישי בהלכה ה | שיעור מפי הרב שלמה עופר שליט"א
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום