page_title: ואהבת...זה כלל גדול בתורה | אחרי מות -קדושים ואהבת...זה כלל גדול בתורה - אחרי מות-קדושים | הרב שלמה עופר :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

ואהבת...זה כלל גדול בתורה | אחרי מות -קדושים

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print

אם היו אומרים לנו על פסוק מסוים בתורה, שכל גופי תורה תלויים בו, או אם היו אומרים לנו על פסוק מסוים "זה כלל גדול בתורה", או אם היו אומרים לנו כי בפסוק מסוים ניתן ללמוד את כל התורה כולה, וחז"ל הקדושים לא היו מגלים לנו מהו הפסוק - והיינו יגעים שנים רבות לפתור את החידה הזאת, מעטים היו מאמינים שכל התורה והחוכמה האלוקית הפשט הרמז הדרש והסוד תלויים במצוה שנראית לכולנו כל כך פשוטה.

הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים | ח' אייר ה'תשע"ג

 

חכמינו הקדושים זכותם תגן עלינו עשו אתנו חסד של אמת וגילו לנו כי התשובה לכל השלושה סימנים שלעיל "ואהבת לרעך כמוך אני ה'" וידוע שעיקר התשובה של היחיד זה תשובת המשקל ובדבר שחטא דוקא בו יברח לקצה האחרון ויתקן. הגמרא [יומא ט:] אומרת שהחורבן והצרות כולן באו בשל "שנאת חינם" ממילא התיקון בתשובת המשקל לזכך ולטהר את הלב מכל נדנוד של ח"ו שנאת ישראל. ולא לשוא הפסוק "שכל גופי תורה תלויים בו" בפרשתנו פרשת "קדושים תהיו" מופיע תמיד בתוך ימי הספירה, ימים שהלכו לעולם בפתע איום ונורא תנאים קדושי עליון בכמות שאין השכל יכול להשיג וכל זה מחמת שבדרגה העצומה שלהם שהגיעו כולם למעלת הכוח הרוחני של "להחיות מתים", בדקות שבדקות לא נהגו מספיק כבוד זה בזה ובודאי שאין לנו מעט הבנה בזה. כי בחלק שלא כבדו זה את זה אצלינו כולנו זה בחינה של מעלה אם נזכה לזה... רק שהקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה.
 
הרב הקדוש מרימינוב כתב שאי אפשר להגיע לאהבת ה' בלא אהבת ישראל, "ואהבת לרעך כמוך אני ה' ". וכמובן חלילה וחס לאהוב אהבת ישראל מתוך איזה סוג של "השקפה", או "יופי הנפש" ו"דרכי הנימוס" ר"ל – בודאי שאהבת ישראל מושרשת בהכרה הנוראה עד היכן מגיע גודל נשמתו של כל בר ישראל וכפי שכתב בספר התניא קדישא "שאם היו עשרה יהודים יחדיו ואף שלא עסקו בתורה והיה יורד מלאך משמים להיות ביניהם מיד היה נשרף מאֵימתא דשכינתא דשרייא עלייהו" מאימת השכינה השורה עליהם.
 
הירושלמי מגלה לנו שיונה הנביא לא רצה ללכת בשליחות הבורא לקרוא לעיר נִינְוֵה עיר שכולה גויים לשוב ממעשיהם כי אמר "העכו"ם הללו קרובי תשובה הם" בקל ניתן להשיבם כאשר מוכיחים אותם תוכחת אמת ואז יהיה קטרוג על עמינו בית ישראל ח"ו- ויונה היה נביא צדיק וקדוש עליון ומסר גופו ונפשו בשביל אהבת ישראל והפקיר עולם הזה ועולם הבא, וכבש את נבואתו וברח מהציווי של ה' להחזיר את הגויים של העיר נינוה בתשובה, בודאי ידע יונה הנביא שהוא עובר עבירה חמורה מאוד והעונש על זה להפסיד שני עולמות, וכן כתב הנועם אלימלך בפרשת מצורע שהאדם בצעירותו נמשך מצד יצריו לחמורות ביותר ר"ל וכאשר גופו נחלש ונעשה זקן פוסקות ממנו התאוות בעיקרן אך עוון שנאת חינם קשה מאוד לאדם להפרד ממנו וכתב "צריך לזה תשובה גדולה לשבר גופו כחרס"...
 
וידוע שהרב הקדוש רבי משה מקוברין העיד על עצמו שלא ניתן לשער כמה קערות דם מסר כדי שלא תהיה לו שום טינה קלה על שום יהודי. וככול שיש לאדם "חשיבות עצמית" וגאוה וגסות הנפש יש לו קושי אמיתי לאהוב... ואהבתו היא רק לעצמו ולתאוותיו- ולכן נקראים כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם ב- ה' אחד. רק שהגופים מחולקים, ולכן העושים גופם (תאוותיהם) עיקר ונפשם טפלה אי אפשר להיות אהבה ואחוה אמיתית ביניהם אלה התלויה בדבר לבדה.
וידוע שגם אצל קיום תורה ומצוות היצר נכנס לערבב מחלוקת ומלחמות ויש לשמוח שהשני מתקדם ומשיג השגות וזוכה בקיום המצוות.... וגם אם אני לא אזכה בזה להיות צדיק אמיתי למה אמנע ח"ו את חברי מזה.... וכל יהודי הוא בן מלך ממש, ופשוט הוא שיש לכבד ולאהוב את בנו של מלכו של עולם "בנים אתם לה' אלוהיכם" וכל צער שאדם מצער איזה יהודי גורם צער גדול לשכינה. וכתב בשו"ת שארית ישראל שמי שעובד וטורח באהבת ישראל הוא כאילו הולך כל היום עם תפילין על הראש ומאיר בו אור השכינה. 
 
"בנים אתם לה' אלוהיכם לא תתגודדו ולא תשימו קורחה בין עיניכם למת" חז"ל למדו מהפסוק שאסור לעשות "אגודות אגודות"- קבוצות קבוצות כדי שתהיה ביניכם אהבה ואחדות "בנים אתם לה' אלוהיכם" וממילא לא תשימו "קורחה בין עיניכם" רומז לתפילין "לטוטפות בין עיניכם" ומי שאוהב ישראל זה כאילו שתפילין של מארי עלמא עליו כי גם בתפילין של השכינה הקדושה, התפילין העליונים סוד אור הכתר והדעת כתוב "מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" גוי אחד ללא אגודות ללא פירוד ללא מחלוקת. 
 
"לעולם יהא אדם מן הנרדפין ולא מן הרודפין שאין לך נרדף בעופות יותר מתורים ובני יונה ודוקא אותם הכשיר הכתוב לקרבן על מזבח” [בבא קמא צ"ג ע'א] ולמה נאמר ולא מן הרודפין שלא יאמר האדם אהיה נרדף כדי שפלוני יהיה רודף ואז פלוני יענש.  ובמסכת כלה נאמר דבר נורא "רבי נחמיה אומר בעוון שנאת חינם אשתו מפלת נפלים, ומריבה רבה בתוך ביתו ובניו ובנותיו מתים שהם רך בשנים" [כלה ב' י'ב]. וכולם מכירים את המשנה "שנאת הבריות מוציאה את האדם מן העולם" ואם לא מוציאה אותו קודם זמנו ר"ל מוציאה אותו משלותו עד טירוף הדעת. וכאשר ברור שפלוני לא תנוק שנשבה ומכיר האמת הכרה אמיתית ומכיר את רבונו ומתנגד אל התורה הקדושה ח"ו ר"ל עליו נאמר "משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי" ועל כך אין מי שחולק..... וכולנו יודעים ומכירים חשיבות עסק התורה ורואים אשר בכל זאת היצר לא מניח לאדם קביעות והתמדה ומסירות נפש ואדם יבחן בעצמו ויראה כי אם ליבו לא נקי במצות "ואהבת לרעך כמוך" וכל שכן אם בקל הוא מדבר לשון הרע ודן לכף חובה היא זו שגרמה לו לפגום באותיות התורה והתורה נעשית לו קרעים קרעים ובורחת ממנו וכאשר לומד אותה מגשים רוממות האל יתברך ח"ו כי "אוריתא וקודשא בריך הוא וישראל חד הוא" התורה הקדושה והקב"ה וישראל הם אחדות אחת ולכל יהודי אות בתורה הפגם באהבת ישראל פוגם מיד בחבור שלנו לתורה וידוע שהרב הקדוש רבי נפתלי מראפשיץ גילה שקודם ביאת משיח יתרבו המחלוקות ובכל קהילה וקהילה יהיה עשרה מניינים וזאת נחמתינו שרואים זאת היום וזה סימן לגאולה המתקרבת. 
 
וידוע שהאיסור לאכול עופות טמאים, משום שמזגן רע והאוכלם מוליד טבע רע בנפשו. "החסידה" היא עוף טמא- רש"י מסביר שנקראת כך כי טבעה שמתחסדת עם חברותיה נוהגת בהם ברחמנות ולכאורה נראה שזה סותר שהרי זה סימן לעוף טהור, אלא שזה עצם קלקולה של החסידה "שאוהבת רק את חברותיה...." אין לה "אהבת ישראל" ואף על פי שהיא מעולם "החסידות".... היא בזה לחסידים אחרים ולקבוצות אחרות ונקראת עוף טמא....
אפשר אף לומר שזה "האבן נגף" זאת המכשלה הגדולה היום כי כל מי שבוחן בליבו ורואה כי יש בו עין רעה ורוע לב על אחרים ודן אותם כל הזמן יבין שלמרות שהוא "עמוס וטעון הרבה עולם הבא" הוא לא בכיוון האמת.
וכתב היהודי הקדוש מפשיסחא (מגדולי החסידות בגאליציה) דבור נפלא שמאוד מחייב אותנו "איך יודעים הצדיקים האמיתיים, הענווים האמיתיים, שנתעלו במדרגתם, ושהולכים בדרך האמת מדרגה לדרגה, מעלה מעלה- אם הם רואים בעצמם שנתעלו במדת אהבת ישראל אמיתית זהו סימן אמיתי לצדיקים".
 
בזוהר הקדוש מובא שמשה רבינו היה רחמן גדול ומסר עצמו על "עם ישראל" ואמר "מחני נא מספרך אשר כתבת", והסכים לוותר על הכול למען "החוטאים" שישובו אל ה' ויתכפר להם. ואומר רשב"י "מחני" אותיות "מי נח" שבמסירות נפשו של משה תקן את נשמתו של נח שנכנס לתיבה והשאיר עולם שלם להיות נשטף במי המבול וכל מי שאין לו חלק בפועל או בכח בגלוי או בסתר, בקרוב הרחוקים שזה הרחמים האמיתיים על תקון עולם במלכות שדי, צריך לבחון בעצמו אם הוא עובד את ה' או ר"ל עובד את עצמו, וגם אם הוא לא בר הכי לעסוק בזה ולכתת רגליו למען השיב רבים מעוון, אם לא מוריד על זה דמעות על רבבות נשמות תועות שהן תנוקות שנשבו ונטרפו באקלים של טומאה וכפירות והם לא יודעים מאומה מימינם ומשמאלם ולא יודעים מי צווה ומה צווה כי הלעיטו רבבות תנוקות בשקר נורא להסתיר מהם האמת האלוקית ועינינו רואות ואזנינו שומעות איך בהמוניהם יום יום מתקרבים תחת כנפי השכינה בכמויות שלא יאומן כי יסופר ונפתחים "תרעין של ספירת הבינה" ורבים מעמי הארץ מתיהדים וחלק גדול מהם הופכים לבעלי תשובה אמיתיים שזרקו את כל הזוהמה ועובדים את ה' באמת גדולה קלה כבחמורה ובענוה ושיפלות- ואף למי שהיה קשה להאמין ניכר ברגע פסק ההלכה של הרמב"ם "שמקומם של בעלי תשובה יותר מצדיקים גמורים" ולנוכח הרע הגובר בעולם מוכרחים לומר שכל יהודי כזה שמתקרב הוא תריס בפני הפורענות ויוצא בהכרח שמי שלא על כל פנים מוריד דמעות על השליחות הזאת לקרב הרחוקים הגם שאין לו "כשרונות" לצאת ל"שטח הקרב" אין לו חלק במושג של "צדיק". וכן ב"מאור ושמש" כתב שזה עיקר תקון הדור (מאור ושמש שיה"ש) ומי שמרגיש בנפשו איזו התנשאות קלה על קבוצה זו או אחרת בעם אלוקי אברהם או של איזה פרט ואף שמלביש זאת ב"השקפות" שנותנות לו איזה "מרגוע" לתהו ובוהו שמתחולל בנפשו, ידע כי רחוק מה' מרחק נורא ואיום. ומה לנו יותר מדברי חז"ל שהעוון החמור ביותר- עבודה זרה הופך להיות מטושטש בעיני ה' אם עם ישראל באחדות ואהבה, אך אם "חלק ליבם" ויש שנאת חינם ופילוג, ליטאים, חסידים, ספרדים, אשכנזים, זה "שורש פורה ראש ולענה" זה סיבת הצרות ועיכוב משיח.
 
מספרים על הקדוש רבי דוד מלעלוב שפעם אחת בנו נעשה חולה מאוד, וכל אנשי העיר רעשו בתהלים וזעקות ותפילות, ובנו יצא מכלל סכנה והבריא, ושב רבי דוד מלעלוב זכותו תגן עלינו על מטת הילד ובכה שאלה אותו הרבנית, "במקום לשמוח?" ענה לה למה כאשר הבן של החייט, הבן של הסנדלר חולה לא מרעישים עולמות ואומרים תהלים וזועקים לרפואתו (למה יש הפליות....?).. 

דפים קשורים

ימי ספירת העומר (לצפייה) הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   י"ז אייר ה'תשע"ב

ביום ראשון, י"ד אייר פסח שני (06/05/2012) מסר הרב שלמה עופר שיעור מיוחד בנצרת עילית בנושאים הבאים: ימי ספירת העומר | פסח שני | קבלת התורה | אהבת חינם | צדקה ועוד' בואו לצפות!

בת ציון האלמנה שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   ה' חשון ה'תשע"ב בבית המקדש החרב, בחדר מט לנפול, יושבת האלמנה 'בת ציון' בבדידותה, מתאבלת היא כדרכה במר נפשה על בנה יחידה, 'עם ישראל' אהוב ליבה.

כה רחוק... אך כה קרוב לליבה...

איך חלפו השנים? יותר מאלפיים שנה מאז הוא הגיעה לבקרה, והיא האלמנה יושבת ובוכה, שואלת אותך ה' "עַד אָנָה בִּכְיָה בְצִיּוֹן, וּמִסְפֵּד בִּירוּשָׁלָיִם".

VS the super hero איזהו גיבור שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   ח' תמוז ה'תשע"ב

גיבורי האגדות תמיד מצילים את העולם ברגע האחד לפני האחרון או לפחות נלחמים בדרקונים יורקי אש ואם נרצה קצת פחות ציניות אז הם צריכים לפחות להקריב את חייהם כדי להציל חיים של מישהו אחר על מנת לזכות בתואר הנכסף "גיבור"

ימי ספירת העומר (לצפייה) הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   י"ז אייר ה'תשע"ב

ביום ראשון, י"ד אייר פסח שני (06/05/2012) מסר הרב שלמה עופר שיעור מיוחד בנצרת עילית בנושאים הבאים: ימי ספירת העומר | פסח שני | קבלת התורה | אהבת חינם | צדקה ועוד' בואו לצפות!

נפשי החזקה... הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   כ"ה טבת ה'תשע"ג

הרב שלמה עופר מסביר את גודל עוצמת השיר "נפשי החזקה והפקחת", המדברת לנפש היהודיה, ומחזקת ומעוררת אותה לזכור את תפקידה – ואת עוצם כוחה – לעבודת הבורא.

לא תשנא ותוכיח | פרשת קדושים הרב רפאל א.ג.   כ"ד ניסן ה'תשע"ד "לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" ופרש"י שלא תלין פניו ברבים. כלומר, כשאתה מוכיח, תזהר להוכיח בצנעה ולא ברבים כדי שלא תביישו.
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום