page_title: נקודות אור לחג הפורים נקודות אור לחג הפורים | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

נקודות אור לחג הפורים

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print

נקודות אור לחג הפורים מאת הרב שלמה עופר שליט"א‚ הנהגות וסגולות לקראת היום הקדוש מכל חגי ישראל...

הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים | ט' אדר ה'תשע"ג

א.) פורים חל תמיד ביום שחל בו באותה שנה ל"ג בעומר, ומכאן מובן כמה גדלה זכות רבי שמעון בר יוחאי, שכתב את הזוהר הקדוש, ביום זה כדאי לקרוא בתיקוני הזוהר תיקון 4 ותיקון 48.

ב.) בזוהר הקדוש בתיקון כ"א ק"ז: מובא המקור הראשון לכך שיום פורים גבוה מיום הכפורים ומה שניתן להשיג כפרת עוונות והשגה רוחנית ביום כפור מצד הדין והפחד ואימת היום הנורא ניתן להשיג בפורים מתוך שמחה וקיום המצוות היקרות של סעודת פורים מקרא מגילה משלוחי מנות מתנות לאביונים והתפילות של החג.
 
ג.) בחג פורים מתחברים האורות של חנוכה ופורים יחד ומאיר הספירות של נצח והוד ומתרוממת אז ספירת ההוד. 
 
ד.) יש לכוון מאוד בקריאת המגילה וידוע שנאמרה המגילה ברוח הקדש (זוהר ח"ג קפ"ג) ולטבול במקוה טהרה- בערב פורים לפני קריאת המגילה ובפורים עצמו.- ולנסות להכניס את כל (החיות) ואת כל הרפתקאות החיים במגילה הקדושה ובכל פעם שנאמר במגילה מלך- יש לכוון בשורש על מי שלב מלכים ושרים בידיו על מלך מלכי המלכים הקב"ה – ושם נמצא כח גדול ותקון העולמות באמירת מלך – ולכוון להרים ולהשליט עלינו מלך עליון ולבטל מלך אביון הוא אחשוורוש וכת דיליה וכל מנהיגי האומות שבכל דור ודור הקמים עלינו לכלותינו וכשממליכים את המלך אלוקים חיים עלינו מתבטל אז כח עמלק וכמו שמכים את המן מזרע עמלק בכף הרגל כך מלבישים כתר מלכות באמירת "המלך" (זוהר הקדוש ח"ג ק"ט.)
 
ה.) כאשר אומרים במגילה "וקבל היהודים" לכאורה צריך היה לומר וקבלו היהודים – יש לכוון על נשמת משה רבינו ע"ה שמאיר אורו בתוקף גדול בכל חדש אדר ובמיוחד בחג הפורים.
 
ו.) ערב יום פורים לפני כניסת החג וכן בתענית אסתר יש להדליק נר לנשמתה הקדושה של אסתר הדסה בת אביחיל ולנשמת מרדכי בן יאיר בן קיש ולנשמת משה רבינו ע"ה ולהניח ליד כל נר מעט צדקה ולומר פרק צ′ בתהלים-תפילה למשה ופרק כ"ב בתהלים.
 
ז.) אחשוורוש בהסתרה היה מלא עורמה שורש הקליפות והזוהמה עוד יותר מהמן הרשע. ולכן למרות שאסתר היתה לו כביכול לאשה לא נגע בה, כי מיד כשהיה מתקרב אליה נעשה חולה כי אסתר היתה צדקת וקדושה וכולה רמז לשכינה הקדושה ונקראת פרי עץ הדר ,אתרוג והדס.
 
ח.) מובא בזוהר הקדוש שכאשר אומרים במגילה "ותלבש אסתר מלכות" – כדאי לבקש אז בעומק המחשבה בקשה כי אז מתחברים העולמות העליונים "וצבא השמים לך משתחוים" לקיים רצונו של האדם ובמיוחד מי שמבקש בקשה רוחנית להרחיק את עצמו ממלכות הרשעה ולהתקרב אל הבורא יתברך.
 
ט.) כאשר אחשוורוש ראה את אסתר רעד ופחד כל גופו כי התלבש בה באותו רגע אור השכינה מגן עדן ומיד מצאה חן בעיניו ונשמתו באותו רגע פרחה – עד עלפון.
 
י.) אסתר המלכה היתה שורש הצניעות ושורש שמירת הלשון ויש לקבל מאור נשמתה הקדושה את שני הכוחות הללו שהם העוצמה והכוח של כל אשה וידוע שנשים יכולות להגיע למעלות גבוהות יותר מן הגבר – וכמו ששרה היתה גדולה מאברהם אבינו בנבואה ועיקר כוחה של האישה להשיג מלכות ואור אלוקים ושמירה על ביתה ובעלה ומשפחתה ולקרב הגאולה זה מכוח שמירת הצניעות ושמירת הלשון ובלשון הזוהר "מאי טעמא זכתה אסתר להאי אתר בגין דנטרא פומא′′ – מדוע זכתה אסתר לאותה מעלה על ששמרה את פיה....
 
יא.) בכל אותם ימים שרצה אחוורוש להתחבר לאסתר היתה אסתר נסתרת ממנו ובמקומה התחברה אליו אחת השדות (אשה טמאה מעולם התוהו היא לילית) וחזרה אסתר לזרועותיו הקדושות של מרדכי (זוהר ח"ג רע"ו).
 
יב.) מרדכי היהודי היה הצדיק הגדול וידע את השם המפורש וידע כל ה – 70 לשון והצליח להכניע כל ה- 70 מדות רעות של כל האומות הוא שהצליח לשלוח לאחשוורוש את "לילית" במקום את אסתר ולכן מרדכי נקרא "פתחיה" שהצליח לפתוח כל השערים.
 
יג.) "וכל זה איננו שווה לי" המן הרשע היה שורש התאוה והגיאות   והעין הרעה וגם כשקבל מלכות וממשלה לא הסתפק בזה עד שכולם ישתחוו לו וכל מי שמתנשא ומתגאה הוא הופך שם י.ה.ו.ה לצירוף מבולבל ה.ו.ה.י סופי תבות של הסוד "זה איננו שווה לי". וכל ה 10 כתרין דמסאבותא התלבשו בהמן ובעשרת בניו ומרדכי היה ההיפכא של המן עד אשר נפל פחד מרדכי על כל העמים והמדינות " ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות" שהתלבשה בו השכינה מכל העשר ספירות העליונות.
 
יד.) כדאי בזמן התענית, תענית אסתר לכוון לבטל תאות אכילה וכל המאכלים האסורים ח"ו שנכנסו בטעות לתוך הגוף לבקש עליהם תיקון.
 
טו.) בחג פורים מאיר אור של שבת קודש אור של חבור ואהבת נשמות ישראל והוא תיקון כל הל"ט מלאכות ומבטל כל הל"ט קללות וזוכים לטל אורות ומאיר אור של מתן תורה של נעשה ונשמע של נגלה ונסתר.
 
טז.) מה שכתוב שעתידים כל החגים להתבטל חוץ מחג פורים כמובן שמדובר באור העצום שיורד עלינו בכל חג שלעתיד ירד אור משיח בעולם והאור של כל חג יתגמד ויקטן ביחס לאור משיח אז האור של פורים ילך ויגדל תמיד.
 
יז.) פורים מסוגל לקרב הגאולה ובנית בית המקדש, כי כל הסטרא אחרא התגרתה מאוד באותם ימים בעם ישראל שהיה אז סמוך לבנין בית שני וראו שעם ישראל משתוקקים מאוד לבנין בית המקדש.
 
יח.) כתב רבי נתן בלקוטי הלכות א"הע הלכות פריה ורביה הלכה ג′ – שבפורים כדאי לומר פסוקים של התעוררות והתקרבות לה′ יתברך ואמירת תהלים ולכן כדאי לומר בכוונה פסוקי תהלים ופרק קי"ט.
 
יט.) פורים זה סוד המשפט וסוד הגורל ולכן חשוב מאוד ביום הזה לפנות זמן ולהתבודד לפני הבורא בדיבורים של אמת שכל הפושט ידו בפורים נותנים לו, ומעבר לכך שיש להרבות בצדקה ביום הזה נרמז שכל הפושט ידו לבורא יתברך נותנים לו, ממלאים את בקשתו וזה הזמן לשפוט ולדון את עצמו.
 
כ.) כדאי מאוד בחג פורים לנדור נדר שבודאי ניתן לעמוד בו ומיד לקיימו – כמו לבקש סליחה מאדם שפגעת בו או למוד או קבלה של צניעות וקדושה וכן כדאי לקבל קבלה לזמן של 40 יום כמו אמירת שיר השירים וכו′ ובתנאי שיוכל לעמוד בו שהקבלה בפורים בסוד "קימו וקבלו היהודים" פותח מאוד את שערי ההצלחה.
 
כא.) בחג הפורים זוכים לעין טובה, שזה עיקר ההשגה של האדם לחפש צד זכות ואור וטוב בכל יהודי ולדון את הכל לכף זכות ולכן המגילה נקראת "דברי אמת ושלום".
 
כב.) בחג פורים זוכים לקדושה וטהרה – והוא הכנה ל"שבת פרה" שמכפרת על כל הטומאות.
 
כג.) התחפושת בפורים – לגלות את ההסתרה, כי התחפושת לשון חיפוש – שלעיתים האדם מוצא חלקים חבויים ונסתרים שבו בתוך התחפושת שאליה התאוה להתחפש.....(נפקא מינא לתחפושות שהילד מתאוה להן)....
 
כד.) יש לשמוע המגילה ביראה גדולה כי אז נמשך אור השכינה מעלמא עילאה לכל נשמות ישראל ונתקן קול השופר של ראש השנה- והיו צדיקים נוראים שזכו בזמן קריאת המגילה לראות הצלם של מרדכי ואסתר ואז נתקן חוש השמיעה ומתבטל "אוזן המן".
 
כה.) בחג הפורים כדאי לתת מוקדם בבוקר צדקה מתנות לאביונים וכן משלוחי מנות כדי להשיג מהר מאוד את אור האהבה שמושכים באותן מצוות ומה חכם ונכון לתת משלוח מנות לאותם האנשים שלא תמיד אתה אוהב... או לאותם אנשים שיש לפייסם וכמו שביום הכפורים מפייסים את כולם ישנה כן הזדמנות גדולה להריץ משלוחי מנות עם מכתב יפה לאותם אנשים שלא תמיד אוהבים ואז מתגלים המקיפים(רבי נתן חושן משפט אפוטרופוס ה"ב י′)
 
כו.) בכוח משלוחי המנות ומתנות לאביונים וכמובן לאחר שכבר כולם נתנו "זכר למחצית השקל" מאיר אור הגנוז בנשמות ומתרבה רחמנות בעולם.
 
כז.) בפורים סיהרא במילואה ( הירח במילואו) ואז נתקן פגם הלבנה.
 
כח.) בפורים יחזיק הצדקה בשני ידיו ליתן לכף ידו של המקבל והיא סגולה לקבלת התפילות וכמובן זה עת רצון לבקש בקשת הלב.
 
כט.) כדאי בחג פורים ללמוד 2 הלכות של חג הפסח כדי לקיים מנהג ישראל ששלושים יום קודם חג הפסח דורשים בהלכות הפסח – וידוע שפורים זו הכנה לפסח "ברוך עושה ומקיים" נלמד עתה 4 הלכות של חג הפסח. 
          • בכל חודש ניסן אין נופלים על פניהם ואין אומרים וידוי.
          • מנהג טוב לקרוא מראש חדש ניסן פרשת הנשיא של אותו היום.
          • אין גוזרים תענית צבור בכל חדש ניסן.
          • כתב הבאר היטב סימן תמ"ז – בשם הארי הקדוש שהנזהר במשהו חמץ בפסח מן השמים מסייעים בידו שלא יחטא כל השנה.
 
ל.) במגילה – כאשר המלך אחשוורוש מושיט את שרביט הזהב (שורש הדינים) לאסתר היא המלכות אז נימתקים כל הדינים ונמשך חסד עצום בעולם ויש לכוון על זה.
 
לא.) "מתי אבוא ואראה פני אלוקים" – בפורים מאיר אור הפנים אור בית המקדש ולכן פורים ראשי תבות ′′ולא יראו פני ריקם′′.
 
לב.) כדאי מאוד להתפלל בפורים תפילת מנחה בצהרים ולא לקראת הערב הנסיון של השנים האחרונות מראה שהיין לעיתים מרדים ולעיתים מגלה עניינים לא טובים בנפש... וחבל להפסיד תפילת מנחה של פורים ובמיוחד ששיכור אסור להתפלל... והחכם עיניו בראשו.
 
לג.) כתב רבי נתן שמצווה גדולה לאכול ולשתות ולשמוח בסעודת פורים ביום והוא ממש "מזונא דנישמתא" – מזון הנשמה ונתקנים כל סעודות הרשות. ומתבטל העונש של אבותינו שנהנו מסעודתו של אותו רשע. וטוב לומר בסעודה פרק צ′ ופרק כ"ב בתהלים וטוב לתת באמצע הסעודה צדקה ולברך ברכת המזון בכוונה עצומה ולא לשכוח "על הניסים′′.
 
לד.) יש לכוון מאוד בזמן אמירת המגילה בשני הפסוקים שלהלן ואשרי מי שיוריד אז דמעות  שניתן להמשיך ולהביא אור משיח שאז השכינה (אסתר) נכנסת לחצר המלך (הקבה) הפנימית לפני ולפנים לבקש רחמים. וכל כח "המן אחשורוש". ראשי תיבות. "מראש הנחש". מתבטל אז. "ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותפול לפני רגליו ותבך ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים" וכן בפסוק" כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי ואיככה אוכל וראיתי באבדן מולדתי"
נקודות אור לחג הפורים
דפים קשורים
על מצוות ואיסורי התורה (לצפייה) בואו לצפות בשיעורו של הרב שלמה עופר בהר חומה, תיקוני הזוהר ועל מצוות ואיסורי התורה, על "תעשה" ועל "לא תעשה", על חומרת הנחת תפילין עד כדי כך שיהודי שאינו מניח תפילין נקרא בפי חז"ל "פושע ישראל בגופו"... קרא עוד... פורים זה חג יהודי? שתה אלכוהול, תתהולל ותתחפש.. האם זהו חג הפורים היהודי? האם אתה מתחפש או שמה הינך מוריד בעצם את כל המסכות?! | יש עוד פן לחג הפורים שאיכשהו במרוצת הזמן הולך ונשכח... קרא עוד... כל הפושט יד נותנים לו אמרו רבותינו זכרונם לברכה כי "כל הפושט יד נותנים לו" וכתבו חכמנו זכרונם לברכה בתפילת נעילה "וימינך פשוטה לקבל שבים". בהגיע יום הפורים והקב"ה יושב עם ידו פשוטה כביכול ואנו מצווים לתת לכל הפושט את ידו, מה ניתן לו? קרא עוד... פורים - היום שאחרי קודם כל אחרי שהשתכרנו כהוגן על מנת לקיים את מצוות היום, בואו שניה וניזכר למה שתינו ועוד יותר מכך, למה ציוו אותנו חז"ל ציווי כה מוזר ושאינו אופייני לתורתנו כלל? קרא עוד...

דפים קשורים

זכר למחצית השקל שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   י"ב אדר ה'תשע"ב

מנהג עתיק, הנהוג מאז חרב בית מקדשינו והוגלו אבותינו מאדמתם לתרום זכר למחצית השקל, זכר למחצית אותה היו אבותינו תורמים ע"פ ציווי תורה בבית המקדש בשביל קורבנות ציבור ובשביל היכולת לספור את בני ישראל בדרך עקיפה.

מתקנים את המשקפיים רגע לפני פורים דוד הוד | שאו מרום עיניכם   י"ד אדר ה'תשע"ב "זה התחיל עם האבא של כולנו, עת היה הוא הבוס היחיד עלי דורות ותקופות. כול העולם היה לפניו ולרשותו - לרשות אדם הראשון. הוא חוטא ועובר על הציווי היחיד שקיבל מבורא עולם – שלא לאכול מעץ הדעת. "המן" העץ אשר ציויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת"?! שואל אותו אלוקים, מיד לאחר שחטא. דווקא, את הדבר היחיד שאותו מנעתי ממך, רצית? לא מספיק לך שהמלאכים צולים עבורך בשר וסוחטים ענבים, מלאכים מתבלבלים בינך לבין אלוקים בעצמו..." VS the super hero איזהו גיבור שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   ח' תמוז ה'תשע"ב

גיבורי האגדות תמיד מצילים את העולם ברגע האחד לפני האחרון או לפחות נלחמים בדרקונים יורקי אש ואם נרצה קצת פחות ציניות אז הם צריכים לפחות להקריב את חייהם כדי להציל חיים של מישהו אחר על מנת לזכות בתואר הנכסף "גיבור"

על מצוות ואיסורי התורה (לצפייה) הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   י"ד סיון ה'תשע"ב

בואו לצפות בשיעורו של הרב שלמה עופר בהר חומה, תיקוני הזוהר ועל מצוות ואיסורי התורה, על "תעשה" ועל "לא תעשה", על חומרת הנחת תפילין עד כדי כך שיהודי שאינו מניח תפילין נקרא בפי חז"ל "פושע ישראל בגופו"...

פורים זה חג יהודי? הרב שלמה עופר | מתוך העלון 'שאו מרום עינכים'   ט' אדר ה'תשע"ג

שתה אלכוהול, תתהולל ותתחפש.. האם זהו חג הפורים היהודי? האם אתה מתחפש או שמה הינך מוריד בעצם את כל המסכות?! | יש עוד פן לחג הפורים שאיכשהו במרוצת הזמן הולך ונשכח...

כל הפושט יד נותנים לו שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   ד' אדר ב ה'תשע"ד אמרו רבותינו זכרונם לברכה כי "כל הפושט יד נותנים לו" וכתבו חכמנו זכרונם לברכה בתפילת נעילה "וימינך פשוטה לקבל שבים". בהגיע יום הפורים והקב"ה יושב עם ידו פשוטה כביכול ואנו מצווים לתת לכל הפושט את ידו, מה ניתן לו?
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום