page_title: רבי יהודה אריה לייב - בעל המוכיח | ביוגרפיה רבי יהודה אריה לייב - בעל המוכיח | ביוגרפיה :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

רבי יהודה אריה לייב - בעל המוכיח | ביוגרפיה

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
רבי יהודה אריה לייב מוכיח היה מראשוני תלמידי הבעל שם טוב הקדוש ותפס מקום נכבד בחבורתו. הבעש"ט חיבב אותו מאד ואף למד עמו מסודות התורה והקבלה.
שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם | כ"א שבט ה'תשע"ב

רבי יהודה אריה לייב המוכיח, נולד לאביו רבי יחיאל מיכל זי"ע.

חייו:
רבי יהודה אריה לייב מוכיח היה מראשוני תלמידי הבעל שם טוב הקדוש ותפס מקום נכבד בחבורתו. הבעש"ט חיבב אותו מאד ואף למד עמו מסודות התורה והקבלה.

המוכיח:
בהוראת הבעש"ט החל רבי יהודה לשמש כמגיד מישרים וכ′מוכיח′ - שם אשר דבק בו למשך כל ימי חייו "המוכיח מפולנאה", דברי תורתו אשר היו מתובלים באהבת ישראל עצומה ובדברי תוכחה ללא פשרה עשו רושם עצום על שומיעם ובזכותו התקרבו רבים אל רבו הבעל שם טוב ואל החסידות, ביניהם רבי יעקב יוסף בעל "התלדות יעקב יוסף מפולנאה" אשר הוא מצידו העריך את רבנו עד למאד ומרבה להביא בספרו דברי תורה בשמו, רבי יעקב יוסף -  בעל התלדות אף פירסם בספרו, את ההספד שנשא על רבנו בפטירתו.

כך היה רבנו מסבב בערים ובעיירות, ומעל בימות בתי הכנסיות ובתי המדרש היה מטיף דברי מוסר ותוכחה, בסגנונם המיוחד של המוכיחים ובלשונם השנונה. דבריו היו מיוסדים על תורת החסידות, כלליה ועיקריה. בדרך זו הצליח להפיץ את משנת הבעש"ט ולהחדירה גם בחוגים שהיו סגורים בפניה.

עובדות:
רבי יהודה חי ופעל משך כל ימי חייו בעיר פולנאה. רבי יהודה שימש כבעל-תפילה ומוכיח, אולם השפעתו הייתה עצומה ובני העיר אהבו אותו והעריצו אותו עד למאד. רבי יהודה נודע כקנאי לאמת, האומר תמיד את אשר עם לבו ונושא את דבריו ללא רתיעה וללא חת וללא משוא-פנים.

פטירתו:
ביום כ"א טבת תק"ל נפטר רבי יהודה ונשמתו עלתה בסערה השמיימה. מנוחתו כבוד בעיר פולנאה שבאוקראינה.

בספר "אור הגנוז" (עמ′ סד) לרבי משה מברדיטשוב זי"ע, מובא סיפור מדהים על פטירת רבנו, וזה לשונו:
"סיפר רבי משה מסלאוויטא זי"ע בזו הלשון: נאמן אדם להעיד בגדלו מה שראה בקטנו, כשהייתי קטן כבן ז′ או ח′ קרא אותי אבי רבי פנחס מקאריץ זי"ע לחוץ והראה לי עמודא דנורא ואני ראיתי ואמר לי אבי שנפטר רבי אריה לייב המוכיח מפולנאה, ותזכור שהיה איש בזה העולם שעמד עמודא דנורא אחר פטירתו, עכ"ל.".

על מצבתו חרות:
פ"נ איש קדוש צדיק וישר מורה צדק לעמו ה"ה הרב המפורסם הגדול התורני והרבני המופלא ומופלג בתורה וחסידות מורה ורבי ומוכיח מוה"ר יהודה ליב בהר"ר יחיאל מיכל נפטר ביום כ"א טבת בשנת תק"ל לפ"ק.

דברי תורתו:
רבנו לא חבר ספרים, אבל חלק מדרשותיו נפדסו בספרו "קול אריה" עה"ת, על הספר ניתנו הסכמות מגדולי החסידות דאז, דוגמת: רבי לוי יצחק מברדיטשוב ורבי שר צבי מאוסטראה זי"ע ועוד.

רבי יהודה אריה לייב - בעל המוכיח | ביוגרפיה

דפים קשורים

רבי ישראל הבעל שם טוב הקדוש | ביוגרפיה שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   כ"ג אלול ה'תשע"א רבי ישראל המכונה בפי כל "בעל שם טוב הקדוש", נולד ביום ח"י באלול שנת נח"ת, בעיירה הקטנה אקופ שבפודוליה (בין פולניה לוואלחיא), לאביו רבי אליעזר ולאמו מרת שרה לעת זקנתם. רבי דב בער - המגיד ממעזריטש | ביוגרפיה שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   י"א כסלו ה'תשע"ב רבי דב בער המכונה המגיד ממעזריטש, נולד בשנת ה'תס"ד, בעיר לוקאטש שבאוקראינה, לאביו רבי אברהם המיוחס עד לתנא הגדול רבי יוחנן הסנדלר, ולאמו מרת חוה.
(חלוקות הדעות לגבי שנת לידתו: לפי מסורת חב"ד לא ידוע תאריך היוולדו, ויש המשערים שנולד בשנת ה'תס"ד (1704). יש אומרים שנולד בערך בשנת ה'ת"ע (1710), ולפי מסורת קדומה של רבי אברהם יעקב מסדיגורה (הראשון) נולד בשנת ה'תנ"ח (1698).)
רבי שמואל אליעזר איידלס - המהרש"א | ביוגרפיה שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   ח' כסלו ה'תשע"ב רבי שמואל אליעזר איידלס המכונה המהרש"א, נולד בשנת ה'שט"ו, בעיר קראקא, לאביו רבי יהודה הלוי ולאמו מרת גיטל.
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום