page_title: נקודות אור לחנוכה נקודות אור לחנוכה | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

נקודות אור לחנוכה

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
בעת הדלקת נרות חנוכה כל יהודי הוא ככהן גדול וביתו בית מקדש וכמובן שצריך לכל זה הכנה נכונה ובזב יש יתרון שהברי בזמן שבית המקדש היה קיים רק הכהן הגדול יכל להדליק את המנורה וחנוכה שהיא זכר למנורה כולנו רשאים להדליק.
הרב שלמה עופר | מוסדות שמ"ע | כ"ב כסלו ה'תשע"ה
 1. המספר שמונה הוא תמיד המספר שמעל החומר והטבע, חג חנוכה זה חג שכולו אור שמעל הטבע והוא כנגד שמונה פעמים אמת שאומרים לפני תפילת העמידה בבוקר "באמת ויציב" כנגד שמונת חוטי הציצית ושמונת הבגדים של כהן גדול וכנגד שמונה הזאות שהיזה כהן גדול ביום הכיפורים. ובהמשך יובן הקשר בין ציצית ובין יום הכפורים לחנוכה
 2. חג חנוכה יום שמסוגל לזיווגים ןלחבר את ההפכים  וידוע שבכל מצווה אנו מבקשים ליחד קב"ה ושכינתא י.ה.ו.ה א.ד.נ.י שהם ביחד שמונה אותיות כנגד שמונת ימי החג ואז מאיר הפסוק "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד"
 3. חג האורים חג שהאור שבו מכה את מלכות יוון הרשעה שהמהות שלה היא בכל דור ודור מבית ומחוץ להפיץ עודף של חומר וגשמיות תאוות וכפירות ולכן גזרו גזרות נגד תורת ישראל נגד "החשמל" של כל העולם חודש, שבת, מלה אותיות "חשמל" סוד "המלבוש"=378 -שבת מילה חודש- זה ראשי תיבות "שמח"- היוונים רצו להסיר שמחה מעם ישראל דרך פגיעה בתורה "פקודי ה' ישרים משמחי לב" ולכן אסרו על עם ישראל לאחר דיונים ארוכים לבטל קידוש החודש, לבטל שמירת שבת ולבטל ברית מילה- חודש, שבת, מִלה- חשמל 
 4. בחג חנוכה מתחברים יראה עילאה עם יראה תַתַאה (יראה עליונה עם יראה תחתונה) שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד זה יראה עילאה ויש בה 25 אותיות ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד זה יראה תתאה ויש בה 24 אותיות ביחד 49 אותיות כנגד מט אותיות שיש בכל השבטים ראובן שמעון לוי ויהודה וכו'.. והם חָיוּת של כל הבריאה ישראל ראשי תיבות- יש שישים ריבוא אותיות לתורה.
 5. בנוגע לשאלה שנשאלה בדין ביקור בקברי צדיקים בחנוכה, ידוע ביום שיש מוסף מכוון שיש עליית העולמות אין אור הצדיק שורה בקבר רק "הבלה דְגַרְמִי" ולכן בחנוכה שורה אור הצדיק על הקבר. וחשוב לדעת כי בערב ראש חודש וב-טו' בחודש שורה על קבר הצדיק אור של נפש רוח ונשמה וביום השנה שלו (ביארצייט) מגיע לקבר כל חלקיו של הצדיק נפש רוח נשמה חיה ויחידה.
 6. בערב חנוכה כד' כסלו פסק המבול ונחה התיבה על הרי אררט- חנוכה זה ביטול חטא המבול חטא התאוות. וכנגד מלאה הארץ חמס כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ שהיה בזמן המבול. בחנוכה מתקיים "אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו.
 7. כדאי עפ"י הסוד לומר בברכה: להדליק נר חנוכה ולא נר של חנוכה, להדליק נר חנוכה ראשי תיבות נח"ל. נח"ל זה שם קדוש שמאיר בחג
 8. יוון- "טבעתי ביוון מצולה ואין מעמד" הכח של יוון זה כח של ירידה להוריד את כל קומת השכינה והכח של האדם. יוד יוד ארוכה יותר זה ו' ו' ארוכה יותר זה נון ירידה אחר ירידה כל התחברות לפילוסופיה של החכמה החיצונית של יוון – זה נפילה אחר נפילה זה התנגדות אל כח הצדיק- אם נוריד מציון את האות צדי נקבל אותיות יון- ומה שמחייה את "ציון" את ירושלים זה כח הצדיק שהוא מתתיהו שהוא כנגד אנטיוכוס שהוא מרדכי כנגד המן שהוא משה כנגד פרעה שהוא משיח כנגד ארמילוס הרשע וכו' וכו' 
 9. חג האורים מאיר אפילו מתחת לעשרה טפחים מושג שרומז על חושך הגלות ועלמא דפירודא וגודל ההסתרה ולכן נכון להדליק נר חנוכה מתחת לעשרה טפחים ומעל 7 טפחים כי מתחת לעשרה טפחים זה מדור החושך והחיצוניים כידוע על פי הסוד.
 10. בחג חנוכה באורח פלא נפתחים התיקים שלכאורה נסגרו ונחתמו ביום הכיפורים ויש הארת יום הכיפורים ואז מאירים יג' מידות הרחמים ומתעורר שוב הדיבור העליון "סלחתי כדבריך".
 11. חג חנוכה שכולו אור מרומז בתורתנו הקדושה במילה הראשונה בתורה "בראשית" המילה ה- כה' (25) זה "אור" כאמור חנוכה חל בכה' כסלו במסעות שנסעו בני ישראל בצאתם ממצרים המסע ה-25 הוא חשמונה שוב רמז על ניצחון החשמונאים
 12. השם א.ה.י.ה שמרמז על שורש הבינה (שורש התשובה) מאיר בחג החנוכה א.ה.י.ה נותן 21 "אהיה אשר אהיה" אהיה X  אהיה (21X21=441) אמת= 441 בסוד 8 פעמים אמת שאומרים לפני תפילת שמונה עשרה "באמת ויציב" וידוע שבחנוכה מאירים שלושת קווי האמת- אמת של התורה, אמת של תפילה ואמת של זיווגים- (שהם חיבור ההפכים) 
 13. חגי ישראל הם בדרך כלל באמצע החודש העברי או בתחילתו כמו בחג הסוכות טו' תשרי חג הפסח טו' ניסן חג השבועות ו' ניסן יום כיפור י' תשרי ראש השנה א' תשרי חג האילנות טו' בשבט פורים טו' אדר החג היחיד שהוא בסוף החודש העברי כה' כסלו זה חג חנוכה שאז הלבנה הולכת ומתמעטת שוב לרמוז על הכוח הנפלא של החג להאיר את החושך להאיר בנשמות הנדחות להאיר אף למי שנפל בחושך של תאוות וכפירות והסתרת פנים ומכאן שעיקר האור ניכר מתוך החושך ומ-כה' כסלו עד ראש חודש טבת האור הולך ומתמעט ואז בראש חודש טבת נר שישי של חנוכה מתעצם האור עד אין חקר ואין האור ניכר אלא מתוך החושך... ובראש חודש טבת נר שישי מאיר אור של יוסף הצדיק וידוע שהיונם נלחמו לבטל ראש חודש ועל זה נרמז במדרש "הדודאים נתנו ריח" נס ראובן שהציל את יוסף "ועל פתחינו כל מגדים" זה נר חנוכה - והמשכיל יבין...
 14. בחג חנוכה מאירים ספירת ההוד והנצח שהן "תרין רעין דלא מתפרשין" אך ספירת ההוד מאירה  ביתר שאת וידוע שספירת ההוד שייכת לכוהנים אהרון כהנא שנשמתו ונשמת מתתיהו כהן גדול מאירים בכל שמונת ימי החג ויש לכוון בברכת כוהנים בימי חנוכה למשוך אור אהבה שמעל האהבה 
 15. חג חנוכה זה חג של הודאה ואסור להחמיץ את העיקר שכל אחד יישב ליד אור הנרות וירבה להודות על הרבה ישועות שנעשו איתו בשנים האחרונות ועם בני ביתו וכל מי שזכה להצלה רוחנית וזכה לרצונות קדושים להתקרב לה' יתברך ולקיים מצוות ה' ולהתרחק מכל החושך ששולט בשווקים וברחובות ומכל השקר והתאוות זה עיקר התודה וזה כל המהות של יהודי שנקרא כן ע"ש שהוא לא כפוי טובה ויודע להוקיר תודה. בחג החנוכה הכח של כל יהודי מתגלה ביכולת שלו להודות ולכן מזכירים על הניסים בברכת מודים וכן בברכת המזון בברכת "נודה לך"
 16. הדלקת נרות עד כי תכלה רגל מן השוק בחנוכה שבו מאירים ספירת ההוד והנצח שהן קשורות לרגל ימין ורגל שמאל נתקנים הרגליים וכל ההליכות הרעות למקומות ההבל והריק או ח"ו מקומות מטונפים. הכל נתקן בהליכה הקדושה ביציאה מבית הכנסת לכיוון הבתים להדליק נרות ולברך על הניסים "עד כי תכלה רגל מן השוק"- עד אשר נתקן הרגליים שנזרקו לשווקים ולרחובות, השוּק עפ"י הסוד רומז על רשות הרבים "הפקר רוחני"  ואז גם מתקנים את חטא המרגלים שכפרו בטובה וקלקלו בספירת ההוד והלכו בארץ לאורכה ולרוחבה בעין רעה וכפיות טובה להוציא דיבה רעה על ארץ הקודש.
 17. בכל שמונת ימי החג מדליקים 36 נרות כנגד ל"ו צדיקים, בכל דור ודור יש ל"ו צדיקים ששומרים ומחיים את כל התבל ורואים מסוף העולם ועד סופו וכל צדיק הוא בחינת נר "אור זרוע לצדיק" נר ה' נשמת אדם חופשֹ כל חדרי בטן וידוע שהאור הראשון שהאיר את העולם ונגנז לעתיד לבוא שימש במשך 36 שעות (ל"ו שעות)
 18. בחנוכה נתקנים שבעת קני המנורה שהייתה מאירה בבית המקדש וגורמת רוח טהרה בעולם שבעת קני המנורה הם 2 עיניים 2 אוזניים 2 חלקי החוטם והפה ביחד שבעה, ובעיקר נתקנים העיניים- בחג הזה ולכן "ראייה" יש בה את המילה "אור". וידוע מה שאמר רבי מאיר מפרמישלאן שלכל אדם יש 2 עיניים באחת לראות טוב אצל השני ובשניה לראות חסרונות של עצמו. בחנוכה חג האורים ניתן לתקן את העיניים שממילא העיניים קשורים תמיד ללב- "שורייני דעינא בליבא תלייה" והלב הוא זה שמניע את הרגליים וישא יעקב את רגליו "ליבו נשא את רגליו" כי כאשר הלב "מת" ויש עצבות קשה ללכת וקשה לנוע יוצא שכאשר אדם מרבה להודות ומזכך את עיניו ואת ליבו הוא מתקן את רגליו- נצח והוד. וזוכה לשמחה ויסוד האש "צמאה נפשי לאלוקים" בוער בו.
 19. התאוות וההסתרות וכל חושך הגשמיות הכעס והגאווה נקראים "מאורי אש" התקון שלהם זה ע"י מאורי אור נרות שבת, נרות חנוכה, נרות לצדיקים והתורה שנקראת אור כולם- מבטלים את מאורי האש ונקראים מאורי אור "אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו"
 20. כל מעשה טוב כל מצווה שאנו זוכים לקיים גורמת  להדלקת נרות, כל נר שזוכים להדליק מכבה מאורי האש בנרות שלנו אנו מכבים את הכעס את הגאווה ואת התאוות כל התגברות על היצר כל עמידה בניסיון זה להדליק נר של מאורי אור ולכבות נר של מאורי האש וכך אדם יכול לזכות באין קץ נרות רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות". בנרות הללו ניתנת רשות לכל אדם לאחר 120 לחפש "בגנזיה דמלכא" בגנזי המלך בארצות החיים של גן עדן וכך ניתן להפוך את הנרות את מאורי האור למדורות אור ענקיות ולקרב הגאולה לצאת מעלמא דשיקרא ומעלמא דפירודא מהשווקים והרחובות ולזכות לאור הגנוז שמאיר בשמונת ימי החג ובמיוחד בשעה שהנרות הקדושים דולקים
 21. כדאי להביט באור הנרות של חנוכה ולהתחבר לאור הגנוז ולתקן כל המראות האסורות- (רבי פנחס מקאריץ)
 22. חשוב להדליק בשמן זית כי  השמן תמיד משאיר רושם וכתב הרמ"ק בפרדס שהשכינה נקראת שמן "שמן משחת קודש" ונמשכת מהחכמה העילאה ולכן שמן שנופל על הבגד תמיד נשאר רשימו כך בקדושה כל מקום ששרתה קדושה נשאר שם כח המושך לנצח, וכך בחנוכה נמשך אור עצום "שמן משחת קודש" במדור הקליפות , שבחנוכה הייתה התגברות הקליפות קליפת יוון והחיצונים ביותר והאור ניצח, טהורים נצחו טמאים, מעטים נצחו רבים, חלשים נצחו גיבורים, עוסקי תורתך ניצחו את הזדים. ומי שעושה חנוכה כראוי משרה שכינתו על כל השנה. ומהפך כל דרכי הטבע.
 23. כאשר נכנסו היוונים להיכל וטימאו אותו והיה אז ג' ימים חושך שנמשך ממכת חושך ונעשה חושך אימים ועלטה נוראה וסכנת הכחדה על כל העולם ואז היה צריך אור. (אור של כוהנים גדולים שנקרא כתר, אור הגנוז) ולמרות שנפסק בחז"ל במסכת סוכה דף ה' שלעולם שכינה לא יורדת מתחת  לעשרה טפחים כאן בחנוכה ירדה באורח פלא ולכן מדליקים הנר מתחת לעשרה טפחים ברשות הרבים שמרמז על טורא דפירודא (מדור החיצונים) והחג הוא בסוף החודש שאז הלבנה מתמעטת ואז מגיע האור לרגלין עד כי תכלה רגל מן השוק
 24. ל"ו צדיקין הם כנגד ל"ו המסכתות שבש"ס שכל מסכת היא בחינת מטרוניתא בחינת צדיק יסוד עולם.
 25. בחנוכה מאיר אור של המלאך מט"ט- תקוני זוהר "איהו חנוך איהו חנוכה איהו נער איהו נערה" שאז סוד הזיווגים ובחג מסוגל למצוא זיווגו ולזכות לפרי בטן.
 26. רבי פנחס מקוריץ אמר "חג חנוכה ושבת חנוכה זה תענוג של משיח" נס גדול היה שם (נ.ג.ה.ש= משיח= 358)
 27. סוד "הסביבון" שמחזיקים מלמעלה שרצו היוונים להלחם בנשמה כי האור נמשך מלמעלה אתערותא דלעילא מה שאין כן בפורים "הרעשן" מחזיקים מלמטה שרצו להפיל את הגוף. בסביבון יש אותיות נ.ג.ה.ש נס גדול היה שם ה.ג=הלל גמור נ.ש= נרות שמונה ובו רמוזים סימני החג
 28. בתקוני הזוהר תקון יג' מובא "מיד דעֵלָה זית בפיה שריא כה' על ישראל"- הפירוש הוא שעד כד כסלו פעלו החשמונאים את מלחמתם בסוד "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" 24 אותיות ואז מיד קיבלנו אור של כה' "כה אמר ה' " אור של חנו-כה והם כה' אותיות של שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד = 25 אותיות 
 29. עפ"י הסוד נכון להדליק הנר משמאל למזוזה, מזוזה בימין וחנוכייה בשמאל. בזוהר חלק א' רל"ח:  מובא על הפסוק "לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבוש שנים" אל תקרא שַנִים אלא שְנַיִים שסוד השכינה היא חיבור ומהו החיבור אומר הזוהר השניים זה מזוזה ונר חנוכה ואז מאיר אור ש-די אור משיח לתקן עולם במלכות ש-די.
 30. ידוע עד כמה ההכנה לכל חג חשובה וכמו שכתב רבי אהרון מקארלין זי"ע "ויעש המלך כדבר ממוכן" לעשות דברי המלך, מלך מלכי המלכים זה הכל לפי ההכנה- ההכנה צריכה להיות במח ובלב ולכן גימטרייה של "הכנה" מח ולב וכבר משבת שלפני חג חנוכה מתחילה הארת החג
 31. כדאי לבקש בהדלקת נרות חנוכה שמירה על בני ביתו ולזכות לבנים צדיקים, הגמרא בשבת דף כג' "הרגיל בנר הווין ליה בנים תלמידי חכמים" רש"י אומר שמדובר בנר שבת ונר חנוכה. ידועה קושיית הראב"ד הרי רוב העולם מקפידים על הדלקת נרות חנוכה ושבת מדוע לא כולם זוכים שבניהם תלמידי חכמים, וכתב הראב"ד שרק מיעוט דמיעוט מקיימים את הדלקת הנרות כראוי וזה פלא...
 32. ישנם שני דרכים להעיר אדם שנרדם או שמשמיעים לו קול גדול או שמדליקים לו את האור, בראש השנה התעוררו הנשמות ע"י קול שופר, לאחר שלושה חודשים אז נפתחים שוב הספרים והתיק של כל אחד ומעוררים את האדם דרך האור של נרות חנוכה.
 33. ידוע שהרב הקדוש מטאלנא היה מרקד ומפזז בכל כוחו שעה ארוכה בהתלהבות נוראה ליד נרות חנוכה.
 34. ידועה ומפורסמת קושיית בנו של "האמרי ברוך" מויז'ניץ, רבי חיים מאטיניא ששאל מדוע כשאדם עומד קרוב למוות למסור נשמתו לבורא ולצאת מהעולם הזה לעולם שכולו טוב מדוע לא מברך "שהחיינו". וידוע שביום ראשון שבחג חנוכה קיבל תשובה משמיים שברך על נרות חנוכה 3 הברכות להדליק נר חנוכה, על הניסים ומיד שסיים ברכת שהחיינו נפל ומת ונכנס כמובן לגן עדן עם מענה לשאלה שכ"כ רצה לברך שהחיינו לפני כניסתו לעה"ב.
 35. הגמרא במסכת חגיגה יב' אומרת כיוון שנסתכל הקב"ה בדור המבול... וראה מעשיהם הרעים עמד וגנז את האור הראשון לצדיקים לעתיד לבוא. כתב "הבני יששכר" שמעיד בשם שלושה קדושי עליון נוראים שרוח הקודש דיברה מגרונם שהאור הגנוז מתנוצץ בחג חנוכה והם בעל רוקח שידוע שדבריו מקובלים מאליהו הנביא, המהר"ל מפראג שהשתמש בספר היצירה ורבי פנחס מקאריץ שלושה עדים נאמנים.
 36. כתב ה'ישמח משה' עפ"י דברי הרמב"ן בפרשת בהעלותך שבעת הדלקת נרות חנוכה כל יהודי הוא ככהן גדול וביתו בית מקדש וכמובן שצריך לכל זה הכנה נכונה ובזב יש יתרון שהברי בזמן שבית המקדש היה קיים רק הכהן הגדול יכל להדליק את המנורה וחנוכה שהיא זכר למנורה כולנו רשאים להדליק.
 37. רבי לוי יצחק מבארדיטושב אמר שימי חנוכה זה משל למלך רם ונישא שפתח את אוצרותיו ונתן לכל מי שרוצה לבוא לבית גנזיו שמונה ימים ומי זה פתי וכסיל שיוותר על אוצרות כאלו שזוכים בחג חנוכה.
 38. ההלל שאומרים בחנוכה מרעיש עולמות- בזמן ה'דברי חיים' מצאנז נכנס דיבוק ר"ל בתוך גופו של אחד והלה היה זועק ומשתולל והיה ניכר לכל שלא מדובר בחולה נפש, ביקש הרב הקדוש רבי חיים מצאנז להביא את הדיבוק אליו בחג חנוכה לבית המדרש בעת שהוא אומר שם את ההלל ויכניסו את העלם לבית הכנסת בעת ששרו את ההלל, ובאותה שעה יצא הדיבוק מאותו אדם.
 39. בחג חנוכה יכולים לזכות לפתיחת המוחין בהבנת הגמרא כתוב במדרש "תוהו ובוהו חושך ותהום"- מדובר בארבע כוחות רעים, ארבע קליפות, השלישית זה חושך וזה יוון וידוע מדברי חז"ל "במחשכים השיבני" התיקון זה תלמוד בבלי ולכן עיקר הדרשות של התורה שבעל פה החלו בפרקי אבות, גדולי הזוגות שהיו תנאים כתבו דבריהם לאחר נס חנוכה.
 40. חשוב לומר אנא בכח ליד נרות חנוכה ולכוון הרבה באמירת "תתיר צרורה" לצאת מכל שלשלאות הברזל של היצר והתאוות ולצאת מהעוונות כי אז נמשך הארה של יום הכיפורים וכמו שכתוב "בפרי עץ חיים" שחנוכה בגימטרייה "דם אדם" שאז ניתן לזכך הדמים הרעים ומידות רעות 
 41. בהדלקת השמש של החנוכיה יש לכוון שיאיר אור הצדיק בעולם וחשוב לומר את המזמורים שמופיעים בסדורים לאחר הדלקת הנרות, וכן להביט בשמש ולומר "אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה"
 42. בסיום החג יש לקחת את הפתילות והשמנים שנותרו מכל שמונת ימי החג ושורפים את כל הפתילות והשמנים ואומרים "להבה תְלַהֵט רשעים וכל הרִשְעַה בֵעַשַן תִכְלֵה" וזאת סגולה להינצל מהריגה וטבח ואסונות, ענין זה מובא בסדור האר"י ז"ל מרבי אשר זצ"ל.
 43. סגולה שמובאת בספר הזכירה - בסיום הדלקת הנרות יאמר 7 פעמים את הפסוק " ויהי נעם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו".
 44. ידוע שסך כל הנרות 36 אך עם שמונה נרות של השמש של כל יום זה יוצא 44 נרות - היונים נלחמו בשלשה דברים בשבת שזה שבעה ימים ובברית שזה שמונה ימים ובראש חודש שזה לסוף 29 יום אם נחברם 7+8+29=44 ובכך נרמז בתוך הנרות השלוש גזירות של היונים חשמל - חודש שבת מלה.
נקודות אור לחנוכה
דפים קשורים
עקיפה בדרך ל"אפטר חנוכה" ום הולדתה של הילדה בת השלוש. חמותי זיהתה, והורידה את המצב רוח לכולם: הילדה עם קוצר נשימה. נסענו לביתנו, טיפלנו בה בתכשירים המתאימים וחזרנו לחגוג. פחות משעה, אנו מזהים שהילדה מתקשה לנשום. קרא עוד... חנוכה על פי הסוד... ""ויהי ערב ויהי בוקר" הערב, הגלות והחושך וההסתרה תמיד קודמים לאור. ישמעאל נולד לפני האור של יצחק, עשיו נולד תחילה לפני האור של יעקב אבינו, החושך של יון, "טבעתי ביון מצולה", המלחמות נגד כוחות הטומאה והסיטרא אחרא הם תנאי לקבלת האור" קרא עוד... אור החנוכה..חג האורים..איזה אור? חנוכה, אור שהולך וגובר מיום ליום' עם הוספת כל נר בחנוכיה... אז אני מבין למה בני בן השלש וחצי נהנה יותר ויותר, כל פעם שהוא מדליק נר נוסף... העיסוק הנוסף באש די מלהיב בגיל הזה, אפילו אם אני תופס בידי האחת את ידו וידי השניה לופתת את מותניוו שחלילה וחס לא יקפיץ את פאותיו המסתלסלות אל תוך האש. קרא עוד... חשוף זרוע קדשך חגי ישראל הותירו אותנו אם לא מעט שירים אשר מושרים בפי כל יהודי מזה אלפי שנים, חלקם מדברים אלינו יותר וחלקם פחות אך בהגיע חג החנוכה, קשה להתעלם מהבית האחרון בשיר "מעוז צור" (אגב, בתי השיר מחולקים לפי גלויות וניסים בסדר כרונולוגי כאשר הבית האחרון מדבר על ימינו אנו) שלצערנו הרע קולע למצבנו יותר משהיינו רוצים בכך... קרא עוד... דלקו נרות דלקו! "ברענט ליכטאלאך ברענט - ברענט װי װײט איר קענט - װײל אײער פײער - איז הײליג און טײער - עס באלייכט די גאנצע װעלט" דלקו נרות דלקו - האירו רחוק ככל שתוכלו - כי האש שלכם - קדושה ויקרה - את כל העולם היא מאירה. קרא עוד...

דפים קשורים

חשוף זרוע קדשך שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   י"ט כסלו ה'תשע"ה חגי ישראל הותירו אותנו אם לא מעט שירים אשר מושרים בפי כל יהודי מזה אלפי שנים, חלקם מדברים אלינו יותר וחלקם פחות אך בהגיע חג החנוכה, קשה להתעלם מהבית האחרון בשיר "מעוז צור" (אגב, בתי השיר מחולקים לפי גלויות וניסים בסדר כרונולוגי כאשר הבית האחרון מדבר על ימינו אנו) שלצערנו הרע קולע למצבנו יותר משהיינו רוצים בכך... חנוכה...האור שגובר... שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   כ"ג כסלו ה'תשע"ב

השנה ג' אלפים תק"צ, 174 לפנה"ס, ארץ ישראל נשלטת ע"י השלטון הסלאוקי - ממלכת יוון העתיקה והיהודים חיים בה תחת גזירות דת שונות אשר מקשים על חייהם כיהודים. אכן, כל הגזירות היו בעלי אופי דתי בלבד, גזירות שמד רוחני ויתר על כך הדגישו היוונים והעניקו ליהודים שהסכימו לוותר על דתם, כל טוב גשמי, מכוני כושר ומשחקים אולימפיים לרוב. היו יהודים רבים שלא החזיקו מעמד בגזירות הקשות ופנו לצד השני, יהודים אלו נקראו מתייוונים.

דלקו נרות דלקו! שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   א' טבת ה'תשע"ב

"ברענט ליכטאלאך ברענט - ברענט װי װײט איר קענט - װײל אײער פײער - איז הײליג און טײער - עס באלייכט די גאנצע װעלט"
דלקו נרות דלקו - האירו רחוק ככל שתוכלו - כי האש שלכם - קדושה ויקרה - את כל העולם היא מאירה.

עקיפה בדרך ל"אפטר חנוכה" דוד הוד | שאו מרום עיניכם   כ"ה כסלו ה'תשע"ב ום הולדתה של הילדה בת השלוש.
חמותי זיהתה, והורידה את המצב רוח לכולם: הילדה עם קוצר נשימה. נסענו לביתנו, טיפלנו בה בתכשירים המתאימים וחזרנו לחגוג. פחות משעה, אנו מזהים שהילדה מתקשה לנשום.
חנוכה על פי הסוד... הרב שלמה עופר שליט"א   כ"ט כסלו ה'תשע"ב

""ויהי ערב ויהי בוקר" הערב, הגלות והחושך וההסתרה תמיד קודמים לאור. ישמעאל נולד לפני האור של יצחק, עשיו נולד תחילה לפני האור של יעקב אבינו, החושך של יון, "טבעתי ביון מצולה", המלחמות נגד כוחות הטומאה והסיטרא אחרא הם תנאי לקבלת האור"

אור החנוכה..חג האורים..איזה אור? שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   כ"ט כסלו ה'תשע"ב חנוכה, אור שהולך וגובר מיום ליום' עם הוספת כל נר בחנוכיה... אז אני מבין למה בני בן השלש וחצי נהנה יותר ויותר, כל פעם שהוא מדליק נר נוסף... העיסוק הנוסף באש די מלהיב בגיל הזה, אפילו אם אני תופס בידי האחת את ידו וידי השניה לופתת את מותניוו שחלילה וחס לא יקפיץ את פאותיו המסתלסלות אל תוך האש.
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום