page_title: אמונת חכמים - אור היהודת אמונת חכמים - אור היהודת | הרב שלמה עופר :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

אמונת חכמים - אור היהודת

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
על האמורא שמואל אומרת הגמרא "נהירין לו שבילי דשמיא כשבילי דנהרדעא" שידע והכיר כל מערכת הכוכבים והגלגלים. עד היום אין המדע יודע להסביר כיצד ידע שמואל כי בסדרת כוכבי כימה ישנם מספר כה רב של כוכבים, למרות שהעין הטובה ביותר מסוגלת לראות רק שבעה כוכבים, ובמסכת שבת מובא כיצד משפיעים הכוכבים והמזלות על היום והשעה בה נולד האדם, אלו תכונות היו לו, לאלו מידות הוא נוטה וכדומה, וכמובן שאין לשכוח כי עם ישראל הם מעל המזל ובכוח התפילה ותורתינו  הקדושה אנו מושלים במזל....
הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים | י"ח אדר ב ה'תשע"ד
למאמר הקודם בסדרת "אמונת חכמים" "גילויים מדעיים" הקלק כאן!

על האמורא שמואל אומרת הגמרא "נהירין לו שבילי דשמיא כשבילי דנהרדעא" שידע והכיר כל מערכת הכוכבים והגלגלים. עד היום אין המדע יודע להסביר כיצד ידע שמואל כי בסדרת כוכבי כימה ישנם מספר כה רב של כוכבים, למרות שהעין הטובה ביותר מסוגלת לראות רק שבעה כוכבים, ובמסכת שבת מובא כיצד משפיעים הכוכבים והמזלות על היום והשעה בה נולד האדם, אלו תכונות היו לו, לאלו מידות הוא נוטה וכדומה, וכמובן שאין לשכוח כי עם ישראל הם מעל המזל ובכוח התפילה ותורתינו  הקדושה אנו מושלים במזל....

ובזוהר בפרשת יתרו תיאורים מדויקים לכל חכמת הפרצוף וחכמת קווי היד, חכמת השיער, וחכמת הזקן וחכמי הסוד הבקיאים בלימוד זה יכלים לדעת מה עובר על אותם בני אדם ואם ח"ו יש עליו גזירות קשות יכלים להודיעו ולהקדים רפואה למכה.

לכל ישנה תשובה וכמו שמאריך הזוהר בפרשת פנחס את הסיבות העמוקות שישנם לכתיבת האותיות הגדולות בתנ"ך ולאותיות הגדולות, שלכל טעם וסוד. חכמת התנאים והאמוראים היתה גם כן בתחום השכל הזך, שכל נקי וטהור להשיב כראוי למחרפין ולמלגלגים: במשלים שונים, ברעיונות מורכבים, ובתשובות מעמיקות והעומק העצום היה דווקא בפשטות הדברים, שלאחר המענה עומד השואל ותוהה איך לא חשבתי על כך? וכמו המעשה המובא במסכת נדרים נ': בבת הקיסר שלעגה בגאות ועזות לרבי יהושע בן חנניה, על שאין פניו יפות, אמרה לו אתה כתורה מפוארה בכלי מכוער. אמר לה רבי יהושע, לא למדת מבית אביך באיזה כלי מניחין את היין? אמרה לו בכלי חרס. אמר לה כלם אכן מניחין היין בכלי חרס אך לכם נאה לשים היין בכלי כסף וזהב, הלכה הלכה בת הקיסר ויצקה את כל היינות לכלי כסף וזהב. היין כלו הבאיש והחמיץ. נתבע רבי יהושע בן חנניה על עצתו, אמר לקיסר: 
רציתי לרמוז לה כי אף התורה כך, בכלי מכוער יכלה להיות יותר תורה, בכלי פשוט כלי חרס היין מצליח יותר. אמרה לו בת הקיסר והרי ישנם חכמים גדולים בתורה ויפים הם, אמר לה אילו היו מכוערים היו חכמים יותר. 

ובסנהדרין לט. אמר מין אחד לרבן גמליאל יודע אני מה אלוהיכם עושה. נאנח רבן גמליאל, שאלו המין מה קרה? אמר לו יש לי בן בכרכי הים ואני מתגעגע אליו. אולי תוכל להראות לי היכן הוא, אמר לו המין מנין לי, אמר לו רבן גמליאל מה שבארץ אינך יודע ואיך תדע מה יש בשמים.

ואחד מחכמי הש"ס נהג כדוגמת חוכמתו של שלמה המלך ומעשה היה באחד שאשתו אמרה לבתה מכל עשרה בנים שיש לי רק בן אחד מאביך. זה האיש נפטר וציוה שיתנו כל נכסיו רק לבנו יחידו. לא ידעו לאיזה בן יתנו, באו לפני רבי בנאה, כינס רבי בנאה את כל הבנים ואמר להם לכו והכו את אביכם בקבר והוא יגלה לכם מיהו הבן. הלכו רק תשעה בנים. אמר רבי בנאה זה שלא הלך הוא בנו תנו לו את הכסף. רבי בנאה מלמד אותנו כי ישנו קשר נפשי סמוי בין אב לבנו ובין בן לאביו ואת הקשר הזה רצה החכם להעמיד במבחן המציאות.

ואפילו עבדיהם של האבות חכמים ונבונים ובעלי מידות יקרות היו, וכדברי רב אחא יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן של בנים. ובדור של סדום ועמורה הזדמן עבד אברהם לעיר סדום, פצעוהו שם, הביא את הפוצע לפני שופט, אמר לו השופט: אתה חייב לשלם לפוצע כיוון שהוא הקיז לך דם. לקח אליעזר אבן וזרקו על השופט שאלו השופט מה זה, אמר לו אליעזר את הכסף שאתה חייב לי עבור הקזת הדם תיתן למי שהקיז לי דם והכסף שלי ישאר אצלי, (סנהדרין קט:)

ובירושלמי מובא כי בימי רבי שמעון בן שטח עלו אליו שלוש מאות נזירים, לחצי מהם מצא פתח חרטה והתירם, למאה וחמישים הנותרים לא מצא פתח התרה. בא לפני ינאי המלך, אמר לו ישנם שלוש מאות נזירים וצריך בשבילם תשע מאות קורבנות, שלוש לכל אחד. תן לי חצי מהם וחצי אני אתן. נתן לו ינאי המלך לשמעון בן שטח ארבע מאות וחמישים קרבנות. נודע למלך כי רבי שמעון לא נתן קרבנות כלל והוא כעס, שמע ר' שמעון בן שטח וברח. באחד הימים באו מחשובי מלכות לבקר אצל ינאי המלך, אמרו לו לינאי: כשהיינו אצלך בעבר היה אצלך חכם אחד זקן, שאמר דברי חכמה גדולים. סיפר להם ינאי המלך על אודות הנזירים, בקשו ממנו שיביא את החכם היהודי. שלח רבי ינאי לרבי שמעון שיבוא ולא יאונה לו כל רע. הגיע, הושיבוהו בין המלך ובין המלכה, שאלו המלך מפני מה לעגת לי? אמר לו רבי שמעון: לא לעגתי לך וגם אני נתתי חלקי, שהתרתי לחצי מהם את הנזירות ואתה נתת חלקך ע"י הקרבנות, שנאמר בצל החכמה בצל הכסף. שאלו ינאי המלך: מפני מה ברחת? ענה לו: שמעתי שאתה כועס וקיימתי את הפסוק "חוי כמעט רגע עד יעבור זעם". קרא עליו ינאי המלך את הפסוק  "ויתרון דעת החכמה תחייה בעליה".

פעם אחת אמר הקיסר לרבי יהושע בן חנניא רוצה אני להראות את אלוהיכם. ,אמר לו: אי אפשר לראותו. הפציר בו הרבה, לקחו והעמידו נגד השמש באמצע היום בתקופת תמוז. אמר לו: הבט בשמש. אמר לו: איני יכל. אמר לו: השמש שהיא אחד ממשרתיו של הבורא אינך יכל להביט בה ורוצה אתה להביט במלך עצמו...


מתוך הספר 'חרבות בשפתותיהם' של הרב שלמה עופר שלט"א
למאמר הבא בסדרת "אמונת חכמים" "צדיק גוזר" הקלק כאן!

דפים קשורים

שיעורים תורניים - לצפייה מבחר שיעורים לצפייה מפי הרב שלמה עופר שליט"א האמונה היהודית (לצפייה) הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   כ"ח אדר ה'תשע"ב

האם אתה אדם מאמין, האם הינך יודע אמונה מהי? איך יכול אתה להכריז על עצמיך כמאמין אם אינך מודע לכל היבטי אמונתך? - מהי האמונה, במה אנו מאמינים? על שאלות אלו ואחרים:
צפו ותהנו!

 

אמונת חכמים - חכמת חז"ל מתוך 'חרבות בשפתותיהם' ספרו של הרב שלמה עופר   כ"ה אדר א ה'תשע"ד איתא בירושלמי (סוטה ח') אמר רבי מאיר כתיב "החכם עיניו בראשו" (קהלת ב') הכסיל במה (היכן עיניו) ברגליו? אמר רבי אבא מרי: החכם עד שהוא בראשו של דבר הוא יודע מה בסופו. אמונת חכמים - גילויים מדעיים מתוך 'חרבות בשפתותיהם' ספרו של הרב שלמה עופר   ב' אדר ב ה'תשע"ד "ולפני מספר שנים פורסם בעיתונים על גילוי שמצאו המדענים שמעיהם של החזירים דומה לשל אדם ולכן הוא יכל לעזור במיוחד לצרכי ניתוח באדם. הגמרא ידעה זאת לפני כמעט אלפיים שנה "שאני חזירי דדמיין מעיהו לבני אנשי" תענית כ"א:"
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום