page_title: מידת הרחמים עלינו התגלגלי | פרשת משפטים מידת הרחמים עלינו התגלגלי - פרשת משפטים | הרב שלמה עופר :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

מידת הרחמים עלינו התגלגלי | פרשת משפטים

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print

ידוע המשפט שנמצא הרבה בספרי החסידות ותורת הנסתר "אין הדין נמתק אלא בשורשו" ידוע שכל דין, כל עונש, בשורש שלו זה חסד ורחמים כי כל המצוות החוקים והמשפטים שנתן לנו אלוקינו יתברך שמו הכל מתוך כוונה להיטיב עמנו ולרחם ולחוס עלינו, כי כל שורש העונש והדין שיש במצוות התורה הקדושה הכל כדי שכל יהודי יירא ויפחד מאד לעבור על ציוויו של המלך...

הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים | כ"ז שבט ה'תשע"ג
“ואלה המשפטים אשר תשים בפניהם”
ידוע המשפט שנמצא הרבה בספרי החסידות ותורת הנסתר "אין הדין נמתק אלא בשורשו" ידוע שכל דין, כל עונש, בשורש שלו זה חסד ורחמים כי כל המצוות החוקים והמשפטים שנתן לנו אלוקינו יתברך שמו הכל מתוך כוונה להיטיב עמנו ולרחם ולחוס עלינו, כי כל שורש העונש והדין שיש במצוות התורה הקדושה הכל כדי שכל יהודי יירא ויפחד מאד לעבור על ציוויו של המלך...
 
וכל זה באמת כדי שלא תבוא על שום יהודי מידת הדין, וזה ששלמה המלך אמר "והאלוקים עשה שייראו מלפניו" – שישנו ייעוד ותכלית מהפחד "לפני זעמו מי יעמוד", וזה השער להיכנס אל תכלית קיום הרצון האלוקי, כי בשורש אין שום רצון להעניש בייסורים ומכאובים שום יהודי בעולם אך הייסורים שמלך מלכי המלכים שולח לנו הכל כדי שנבין מזה רמזים לשוב אליו, כי מיד כאשר יהודי בוחן ובודק את מעשיו, דיבוריו ומחשבותיו ומתחרט עליהם נמתק כל הדין והעונש, וזה הנהגה אלוקית של בורא עולם שגורם לאדם לעיתים דכדוך הנפש וחוסרים כדי שהאדם ישוב ויפנה ויצעק אליו, "תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם". כל הדכדוך הוא כדי שהאדם יתעורר ויתחרט ומיד יוצאת  בת קול של מעמד הר סיני וקוראת לכל אחד "שובו בני אדם".  
 
הפסוק הידוע "חושך שבטו שונא בנו" – כולם מכירים וכולם מסבירים שאם יש לאדם בן שמתנהג לא נכון ומורד יש ללכת איתו במידת הדין, אך אין כאן בהכרח הוראה להכות את הבן, שלמה המלך הדגיש חושך שבטו, למרות שהיה צריך לומר חושך מכתו, כי מה מועיל המקל, השבט – אלא ששלמה המלך כיוון בזה שעל האבא להראות לבנו שיש מקל, יש שבט, יש מידת הדין, אך אין כאן הכוונה להכות את בנו אלא להזהירו וכך הקדוש ברוך הוא ברא את העונש ואת מידת הדין לכתחילה לא כדי להכות בשבט ומקל אלא להזהיר בלבד.
 
וזה שכתוב "רחמיך רבים ה' כמשפטיך חיינו" כאן רמז דוד המלך את כל סוד העונש והמשפט, הכל מתחיל והכל מסתיים ברחמים, שורש כל הבריאה זה רחמים, כי ה' יתברך מהותו זה רחמים שאין להם קץ והשגה, אם האדם רוצה להידבק ברחמיו הרבים עליו לבקש חיות וכח מעצם המשפט והרצון האלוקי שנמצא בתוך התורה הקדושה "כמשפטיך חיינו", כי המשפט סובל שני פירושים - האחד הוא עצם המצוות והתורה "אלה המשפטים אשר תשים לפניהם" והשני מידת הדין – ואמר דוד המלך "רחמיך רבים ה'", תחייני במצוותיך כדי שלא תיפגע בי חס ושלום מידת הדין.
 
כי לכל אחד קורא הקבה בדרך אחרת יש שקורא לו ברמיזה ויש בקריאה כאשר בוחן ובודק דבורי בני אדם אליו מה הם אומרים לו, ויש שהשם יתברך בועט בו... ויש שמכהו... ויש... ומה הקריאה?! עד מתי תהיה פתי ללכת אחר תעתועי היצר "עד מתי פתיים תאהבו פתי" ואם האדם לא תעה הרבה בדרך הוא ישוב ישר בקריאה או ברמיזה... ולא יצטרך בעיטה וכו'...
כי באמת עיקר התענוג של הרצון האלוקי שלא יבוא על האדם שום דין וממילא כאשר האדם גורם במעשיו עונש ומידת הדין גורם צער לשכינה, וזה שאמרו חז"ל הקדושים "אין ייסורים בלא עוון ואין מיתה בלא חטא" שורש כל הייסורים זה החטא והעוון, כמובן שאין כלל קושיא כאשר רואים צדיקים קדושים ונוראים שהיו בעלי ייסורים שבוודאי יש בזה סוד גדול להוריד ולהסיר עונש ומידת הדין מנשמות רבות, שכל צדיק הוא בחינת שרי עשרות או שרי מאות או שרי אלפים או ראש כל בני ישראל ומופקדים תחתיו בני אדם, ולכן מלך המשיח לפני התגלותו ידוע שהוא נושא סבל רב וייסורים של שליש העולם וכמו שכתוב "חוליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם והוא מחולל מפשעינו ומדוכא מעוונותינו בחבורתו נרפא לנו" פירוש: המשיח מרים עליו את החולי והייסורים של העם וכל חולי שלו וסבל זה בגלל פשעינו – בייסוריו (חבורתו) "נרפא לנו" אנו לכאורה מתרפאים.
 
וזה שכתוב בשיר השירים "איכלו רעים שתו ושכרו דודים" וידוע שהצדיקים נקראים רעים (חברים)  לה' יתברך, כמו שאומר ה' יתברך "למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך" והכל מכח משפטי התורה, כי על ידי עסק התורה שבה מלובש אור אלוקים אור נורא ואיום וכל אות ואות בתורה יש אור אין סוף ברוך הוא ממילא דרך התורה וקיומה ממשיך האדם על נפשו אור עצום מעצם השכינה  השורה באותיות התורה, "כי אורייתא וקודשא בריך הוא חד הוא" (התורה והקדוש ברוך הוא הם אחד) ואכן כתוב "ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך" הדיבור של אין סוף ברוך הוא שמונח בתורה, הקדוש ברוך הוא רוצה ממש להניחו בתוך פינו. בחינת "ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין" ואכן אומרים חז"ל מאן מלכי רבנן.
 
מי הם המלכים למי ניתן כח הממשלה, לחכמים, וכן המשנה נקראת בפי חז"ל מלכה כמו שכתוב "מתניתא מלכתא" ובכל רגע ממש שיהודי עוסק בתורה ואפילו משנה אחת ואות אחת נמשך עליו אור ורחמים ממעמד הר סיני שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים ויותר מזה בכפל כפליים לאין קץ, כי התורה ניתנה לפני שלושת אלפים שלוש מאות עשרים וחמש שנה ומאז ועד היום, "יום ליום יביע אומר ולילה ללילה יחווה דעת" מתרבה אומר (דברי אשר שמתי בפיך) ומתרבה דעת מעצם ריבוי נשמות לאין קץ שמאז מעמד הר סיני עוסקים בתורה ויש צד סנגוריה גדולה על הדור האחרון, הדור הזה שעומד סמוך מאד לגאולה שסוחב איתו ארמונות ענק של עסק התורה מאז מעמד הר סיני, שלושת אלפים שלוש מאות עשרים וחמש שנה של עסק התורה וריבוי התפילות טריליונים אין סוף של תפילות שהמון עם ישראל מתפללים מאז הבריאה, וכמה פעמים אין קץ זכו המוני עם ישראל לומר, "אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, הקל הגדול הגיבור והנורא..." וידוע שהנשמות הקדושות שמגיעות לגן עדן עליון הולכות ומתעלות יום אחר יום, רגע אחר רגע כמו שאומרים חז"ל "צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא" וברור הוא שאברהם אבינו שהזכרנו היום בתפילת מנחה זה לא בערך אברהם אבינו שהזכרנו רק לפני שעה... בתפילת ערבית, ואברהם אבינו עליו השלום שנזכיר מחר בשחרית הוא במעלה לאין קץ לתת כוח והארה, ואברהם אבינו שהזכרנו בתפילת ערבית, ועם הכוח הזה שאין לו שיעור של הזכרת האבות אברהם יצחק ויעקוב נתקנים העולמות. ועוד שכל התפילות הללו מתעצמות ומתרבות, וכמו שמובא בליקוטי מוהר"ן שריבוי התפילות בחינת קומת השכינה יביא את המשיח וכן כתב הבן איש חי "לה' הישועה על עמך ברכתך סלה" מתי תבוא הישועה, כאשר יתאספו יחד כל הברכות והתפילות של המוני בית ישראל מכל הדורות, שיש סך תפילות שכאשר מגיעים לשיא שלהם "מיד יבוא האדון אל היכלו, המלך אשר אתם מבקשים" זה מלך המשיח.
מידת הרחמים עלינו התגלגלי | פרשת משפטים

דפים קשורים

שיעורים תורניים - לצפייה מבחר שיעורים לצפייה מפי הרב שלמה עופר שליט"א אמונה יהודית - אמונה תמימה! שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   י"א תשרי ה'תשע"ב האמונה מושרשת בכל יהודי, חרדי או חילוני, בכולנו יש ניצוץ אמונה שלעולם לא דועך. אבל מה בעצם אומרת המילה "אמונה" או יותר נכון - מהי הגדרת? מעמד הר סיני | פרשת יתרו הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   י"ט שבט ה'תשע"ג

כתב רבי נתן כי סוד עשרת הדברות הם סוד הרחמים העליונים שניתנו דרך משה רבנו, כי רק מי שהוא רחמן אמיתי הוא יכול להיות מנהיג, וכל הגדולים שרוצים לעשות "טוב" ולשנות העולם אם לא ניקו את ליבם משמץ קל וכן של אכזריות או מידה רעה אינם יכולים להיות מנהיגים ורחמנים.

ורפא ירפא | פרשת משפטים עלון שאו מרום עיניכם   י"ט שבט ה'תשע"ה מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות (ברכות ס ע"א) "בשעה שמשגרין יסורים על האדם, משביעים אותם שלא יצאו אלא על ידי רופא פלוני ועל ידי סם פלוני" (עבודה זרה נה ע"א) ישראל אשר בך אתפאר הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ט"ו תמוז ה'תשע"ב

הרב שלמה עופר בשיעורו על שלשת האותות שנתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל שהם מהמצוות החשובות ביותר ביהדות, שבת ברית ותפילין, ראשי תיבותיהם שבת והם כלולים כולם בשבת...

הטוב הרע והכסף הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   א' כסלו ה'תשע"ג

השכל שבכל דבר... כן, גם השכל שבכסף... אם חשבת שהאשה היא הבזבזנית של הבית - חשוב שוב! כל השפע של הבית תלוי באשה ולא זו בלבד אלא השפע תלוי בהתנהגותך אליה! רוצה כסף קל? כבד את אשתך! אם העבודה יותר חשובה לך מאשתך תהיה לך המון עבודה אבל אתה תפסיד את השפע, הרוחני והגשמי כאחד...

שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום