page_title: סוד האמונה והתפילה | פרשת בא סוד האמונה והתפילה | פרשת בא :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

סוד האמונה והתפילה | פרשת בא

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print

ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו (שמות י', א') חז"ל הקדושים מביאים שתי דעות, לכאורה 2 השקפות שיכולות לשפוך אור ומענה לשאלות ותהיות באמונה.

הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים | ו' שבט ה'תשע"ג

 

ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו (שמות י', א') חז"ל הקדושים מביאים שתי דעות, לכאורה 2 השקפות שיכולות לשפוך אור ומענה לשאלות ותהיות באמונה.
רבי יוחנן אומר  שיש בפסוק זה פתחון פה למינים (כופרים) לומר  אתה בורא עולם הכבדת את לב פרעה ומנעת ממנו את המפתח של התשובה, ריש לקיש אומר יסתם פיהם של מינים, שהכל ליצנות. אומר ריש לקיש הכל מתחיל מליצנות (אם ללצים הוא יליץ), שהקב"ה מתרה בו באדם פעם ראשונה שניה ושלישית ואינו חוזר בו, הוא נועל ליבו מן התשובה. כך פרעה הרשע חמש פעמים הקב"ה הזהיר והתרה בו ואותו רשע לא השגיח.
 
הליצנות עליה הזהירו חז"ל שהיא פתח לכל חטא וכל ירידה היא בעיקר כאשר הליצנות מתחילה מזלזול ח"ו ח"ו ביסודות האמונה, בתורה, ובחכמי התורה, במצוות, בצדיקים, ביראים, באלו שמחמירים- הליצנות מהתורה היא סוג של זלזול ששורשו גסות הרוח ומגיע מכפירה. הליצנות מהתורה מעצם האמת משאירה את האדם ערום ועריה- חז"ל הקדושים אומרים (במסכת שבת לא.) אמר רבא בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה קבעת עיתים לתורה עסקת בפריה ורבייה ציפית לישועה (משיח) פלפת בחוכמה הבנת דבר מתוך דבר. חז"ל מגלים לנו שאף אם ישיב אדם על כל ה-6 שאלות "כן" ואף שעסק בתורה וציפה לגואל צדק אם אין בו יראת שמים הרי אינו כלום. שנאמר "יראת ה' היא אוצרו" כך פרעה של מצרים וכך פרעה שמתעורר בנפש כל יהודי הוא מתוחכם ומביא "ראיות" "מי ה' כי אשמע אליו" והכל מתחיל ומסתיים בליצנות שהיא היפוך גמור ליראה- יראת ה' היא אוצרו. 
“שקר החן והבל היופי אשה יראת ה’ היא תתהלל”.. חז"ל הקדושים מקשרים את יוסף הצדיק את בועז ואת פלטי בין ליש ששלושתם עמדו בניסיון קשה של ענייני קדושה, ומאוד תמוה איך יתכן שרבי יונתן קורא ליוסף "שקר החן" ולבועז "הבל היופי" ורק פלטי בן ליש קורא לו רבי יונתן "אישה יראת ה' היא תתהלל".
 
איך יתכן? הרי יוסף הצדיק עמד בניסיון קשה עם אשת פוטיפר!  ובועז, שרות הייתה מותרת לו - עמד בנסיון ולא נכשל. 
אך פלטי בן ליש שמיכל הייתה אשתו ממש על פי הדין, וחשש להיכשל... ונעץ חרב בינו ובינה והזהיר שכל מי שיעסוק בזה.. ידקר בחרב, וחי עמה שנים רבות ולא נכשל.
חז"ל רצו כאן לשבח את מעלת היראה כאשר היא לא זמנית אלא קבועה ונצחית, ששורש החטא של פרעה ושל כל הכפירות בעולם זה כאשר נאבדת ונמחקת היראה ואז יש מקום לליצנות, וברור לכל אדם שאם אדם משוגע יאמר שיש סם המוות בכוס... שום בר דעת לא יעז לשתות מזה כך היא מידת היראה כאשר האדם מבין שחוקי התורה והמצוות הם לא חוקים סוציאליים ח"ו הם לא נועדו כדי לעשות סדר חברתי, המצוות הם חיינו ממש ואורך ימינו ממש "כי עימך מקור חיים באורך נראה אור" ואפילו הרשעים בגיהינום כאשר הם רואים את גודל גדולת הבורא וגודל הייסורים הם צועקים מתוך הגיהינום ומה הם אומרים: אמר רבי יוחנן- "יפה דנת, יפה טיהרת, יפה טימאת, יפה חייבת, יפה למדת, יפה הורית...”
 
וידועה הקושיה שהייתה מונחת בעבר אצל החכמים שאם הקב"ה נקרא נורא למה הוצרך לצוות על היראה? הרי זה יבוא ממילא, וכמו מלך בשר ודם שלא מצוה שייראו ממנו כי זה ממילא מתוקף מלכותו.
ובעל התולדות יעקב יוסף מסביר שיש יראה מעצת היצר הטוב שלא יחסר לאדם עושר ,בנים, חיים- זו יראה חיצונית ואף לבהמה יש סוג של יראה כזאת. אך יש יראה פנימית לירא מן ה' הנכבד והנורא להתבונן מגדולתו ולירא מפניו וצריך להשתחרר לאט לאט מיראות נפולות, כי היראות הנפולות זה כמו לקרוא אל ה' כביכול מתוך הקליפות ר"ל.
 
ולמעשה שיטת רבי יוחנן ושיטת ריש לקיש הם ביאור אמת שכל אדם עובר ברגעים של אמת עת אשר שופך ומשיח את ליבו לפני הבורא יתברך ויתעלה וכמו שכותב רבינו הקדוש שראוי לאדם לבוא לעולם הזה 70 שנה ובלבד שיאמר דבור אחד של אמת לפניו יתברך.
ומכאן מובן עד כמה הדבורים שלנו טעונים בדיקה ובאים מפסולת הנחש, ולכן כאשר יבוא גואל צדק אז ישליך כל אדם פסולת אלילי כספו וזהבו וכל הפסילים וכל מלכות הרשעה ברגע תיפול שאז יאיר אור האמת בעולם יש לפעול בתפלותינו רחמים על רבות נשמות שנשבו תחת מלתעות רשע של אפיקורסות וכפירה. יש להטעים בתפילתנו זכות על כולם ולומר לפניו בלשון הכנעה את דברי רבי יוחנן, וכאשר נביט על עצמנו אסור לנו לתת פתח לכפירה שעשויה להיכנס בתת מודע שלנו ולומר  בהכנעה כי "הליצנות- מהיראה" היא זו שגרמה לנו וכמו שמאריך רבי נתן, שמצווה היא מלשון צוותא והתחברות שכל מצווה בתורה מחברת את האדם בקומה שלימה אל האור אין סוף כי כל מצוה כלולה מכל מצוות התורה מכל תרי"ג עטין דאורייתא. 
וידוע שהזהר הקדוש קורא למצוות עצות כי כל מצווה היא עצה איך לחבר את כל החיות והחיים וההוויה שלנו אל אור אין סוף ברוך הוא וזה לשון רשב"י "שית מאה ותלת עשר זיני עיטה (עצות) יהיב אורייתא לבר נש למהוי שלים במריה, בגין דמריה בעי לאוטבה ליה בעלמא דין ובעלמא דאתי - תרגום: 613 עצות נותנת התורה לאדם להיות שלם עם אלוקיו, כי הבורא יתברך רוצה להיטיב עמו בעולם הזה ובעולם הבא.
 
ועברה ר"ל היא מלשון "עבר וחלף" שאז עובר וחולף מאיתנו ח"ו אור השכינה והבחירה חופשית אצל כל אדם כי בכל אדם מאיר אור השכינה ואפילו באלו שנפלו בחושך ועלטה והסתרה ועברות ממש ר"ל מאיר בהסתר גדול אור השכינה כי אור ה' לא נפסק כמו שמובא בכתבי האר"י הקדוש.
ואפילו בתכלית העשייה מלובש קו המאור הנמשך מאין סוף רק שהוא בהעלם גדול ולבושים רבים, וכל מי שרוצה לחזור חזרה אל האור הדרך פתוחה לפניו ועל זה נאמר "אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך" כי צריך התאמצות והתחזקות גדול מאוד לזה.
בברכת שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

דפים קשורים

תיקון חצות הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ד' אדר ה'תשע"ב שיעור (להאזנה) מפי הרב שלמה עופר שליט"א | שימו לב אל הנשמה איה מקום כבודו הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   כ"ז שבט ה'תשע"ב שיעור (להאזנה) מפי הרב שלמה עופר שליט"א | ליקוטי הלכות חלק א' הלכות ציצית א' הטוב הרע והכסף הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   א' כסלו ה'תשע"ג

השכל שבכל דבר... כן, גם השכל שבכסף... אם חשבת שהאשה היא הבזבזנית של הבית - חשוב שוב! כל השפע של הבית תלוי באשה ולא זו בלבד אלא השפע תלוי בהתנהגותך אליה! רוצה כסף קל? כבד את אשתך! אם העבודה יותר חשובה לך מאשתך תהיה לך המון עבודה אבל אתה תפסיד את השפע, הרוחני והגשמי כאחד...

אני מאמין - קבלת התורה מתוך 'חרבות בשפתותיהם' ספרו של הרב שלמה עופר   י"א אדר א ה'תשע"ד משה רבנו עולה לשמים ומקבל את התורה כלה, ומגלים לו שם כי התורה תינתן בשני אופנים, מעוט שבה יורשה להכתב היא התורה שבכתב, ורוב התורה תועבר בע"פ מאב לבן ומרב לתלמיד עד סוף הדורות רבי ישראל אבוחצירא - בבא סאלי | ביוגרפיה שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   ה' שבט ה'תשע"ב

רבי ישראל אבוחצירא הידוע בכינויו ה′בבא סאלי′, נולד בראש השנה שנת ה′תר"נ, בעיר ריסאני שבמחוז תאפיללת שבמרוקו, לאביו רבי מסעוד אבוחצירא ב"ר יעקב אבוחצירא, ולאמו מרת עישה.

 

שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום