page_title: ועשו לי משכן | פרשת תרומה ועשו לי משכן - פרשת תרומה | הרב שלמה עופר :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

ועשו לי משכן | פרשת תרומה

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" הבטחה גדולה הבטיח לנו הבורא יתברך שישרה שכינתו בכל אחד ואחד מישראל ושכנתי "בתוכם".

הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים | ג' אדר ה'תשע"ג

 

וידוע (ברכות ז) שביקש משה רבינו ע"ה שהשכינה תשרה דווקא בישראל ולא באומות העולם, וגם בגלויות, לכל מקום שגלו שכינה גולה עמהם. גלו לבבל שכינה עמהם וכו' (מגילה כט') וכך בנפש האדם השכינה סובבת והולכת איתו לכל מקום "ה' שומרך, ה' צילך על יד ימינך" כשם שהצל של האדם נצמד אליו בכל תנועה ותנועה כך ה' ושכינתו נצמדים אל האדם בכל תנועה ותנועה. וכמובן כאשר יהודי הופך את הלב שבתוכו לבית מקדש, מקום השכינה, הוא זוכה שהשכינה אצלו בפועל ממש ולא רק "צילך על יד ימינך" אלא "ותורתך בתוך מעיי" "לב טהור בְּרָא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי" כאשר זוכים לזיכוך הלב- ממידות רעות ובעיקר מהשלוש תאוות הידועות – הבהילות אחרי תענוגי האוכל, הבהילות אחרי הממון והבהילות אחרי היצר... האדם זוכה ליראה שלימה, הוא זוכה שבתוך הלב אצלו ישנה ירושלים- "יראה שלימה" ישנו בית מקדש.
 
הלב מתמלא ברחמים ובאהבה לכולם והאדם זוכה למעלה גדולה ביותר ללב נשבר- החוזה מלובלין ביקש פעם מרבי שלום הקדוש מבעלז שֶיָטֵה אוזן למצוקות של העוברים ושבים והחל רבי שלום מבעלז לתת מלות סנגוריה ועידוד כמה גמילות חסדים וכמה הכנסת כלה וכמה הכנסת אורחים יש בעיר הזאת והתחיל ה-ס"מ לקטרג  ולהביא  שגם באומות העולם יש גמילות חסדים והכנסת אורחים וכו' ואז המלאך מיכאל שעומד כנגד הס"מ החל להביא לבבות נשברים- ניסה הס"מ להביא לב נשבר אחד של גוי ולא מצא... "לב נשבר ונדכא אלוקים לא תבזה" איך זוכים ללב נשבר?,
אדם לא נולד עם לב נשבר אדם בונה בתוך הלב בית מקדש "ועשו לי מקדש" ואז ממילא "ושכנתי בתוכם". בית מקדש זה בנין שכולו ים של דמעות שָם מקום התפילה "כי ביתי בית תפילה" ה' שוכן בכל מקום אשר נותנים לו להיכנס אך אם רוצים בית מקדש בתוך הלב שממילא יזרז תיקון עולם במלכות שדי וביאת גואל צדק, אי אפשר לבנות מקדש על ערימות של זוהמה, צריך לנקות את הלב כדי שתשרה בו שכינה, לסלק את הכעס והגאווה והקנאה והשנאה והתחרות ומידת הניצחון והנטירה והנקימה פחדים רעים ואהבות רעות  וכו' וכו' וכו'.
 
יש בעולם קולות, קולות של מעמד הר סיני, בת קול שיוצאת מהר חורב ומכריזה לשוב אל ה'-  קול ה' על המים, קול ה' בכֹח, קול ה' בהדר, קול ה' שובר ארזים, קול ה' חוצב להבות אש, קול ה' יחיל מדבר. הנביא ישעיהו אומר "החרשים שְמָעו והעיוורים הַבִיטו לראות" בלשון ציווי, מבקש הנביא מהעיוורים לראות ומהחרשים לשמוע להתגבר על אטימות העיניים ואטימות האוזניים, לעורר בכוח את היכולת לראות ולשמוע למרות שהנביא קיבל מהשם יתברך לגרום לעם ישראל הסתרת פנים "הַשמן לב העם הזה ואוזניו הַכבד ועיניו הַשָע" כדי שנהיה חרשים ועיוורים כעונש על מעשנו הרעים בכל זאת "החרשים שְמַעו והעיוורים הַבִיטו לראות" להיות עקשנים ולהסיר את כל המחיצות מעל האוזן והעין ולשמוע ולראות קול השכינה ואור השכינה- ולא לטעות בחיי הבל וריק.
 
וידוע שמצות הצדקה שונה מכל יתר מצוות התורה, ויש בה כוח כפרת עוונות ומפתח לגאולה "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" וכתב הארי"זל-  שכל מצוה, הרשימו שלה נחקק במצח האדם ועשוי להימחק אך מצוות הצדקה יש לה יתרון שתמיד מאירה את צלם האדם, ולכן הממון והכסף נקרא דמים, כי אדם שעמל, טרח, יגע והזיע כדי להשיג ממון וכעת הוא נותן מכספו לצדקה הרי הוא נותן את עצם דמו. והדם הוא הנפש והממון נקרא דמים וכך בצדקה, אדם מקריב את לבו ודמו ונפשו וכמובן- עיקר הצדקה היא במקום שיש בו שבירת היצר ולכן הכל תלוי בקושי של האדם לתת ממון ובשבירת תאוות ממון שעיקר שבירתה היא ע"י צדקה וכך רואים בפרשתנו- פרשת תרומה "דבר אל בני ישראל וייקחו לי תרומה" לי- מפרש רש"י ’לשמי’ וכולם תמהו על המילה הזאת בפסוק- הרי כל מצווה היא לכבוד שמו יתברך וְאַף במצות שבין אדם לחברו התכלית היא אני ה'-ואף במצוה הגדולה ביותר "ואהבת לרעך כמוך" כתוב בסוף הפסוק "אני ה'" הציווי לאהוב את הבריות זה לא משום שכך "תיקון העולם" לא משום הנהגה חברתית... ח"ו אלא כי אני ה’ ציותי לכך, וידוע שיש מעלה יתרה בעשיית המצוות  אף בין אדם לחברו שנעשות מתוך הבנה עמוקה שהקב"ה ציוה. ובמצות צדקה  שרמוזה במלה "תרומה" שיש צד ישות וגבהות הלב לנותני הצדקה לחוש בעלות על ממונם אומרים חז"ל "ויקחו לי תרומה" כל תרומה שאתה נותן אתה נותן לי אתה מחזיר אותה אלי וכמו שכתוב במדרש, "תרומה"-תורה מ'-תורה שניתנה ל-מ' ימים. אמר רבי אלעזר "גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות" וכן אומרת הגמרא בבא בתרא דף י' הוא היה אומר (רבי יהודה) עשרה דברים קשים נבראו בעולם והמוות קשה מכולן אך יש כוח שמציל ממות "וצדקה תציל ממות" (משלי י').
 
רבינו הקדוש כותב שהצדקה מנהגת את גלגלי הרקיע. הירושלמי מביא מעשה נורא בשני תלמידיו של רבי חנינא שיצאו לקוץ עצים, ראה אותם חוזה בכוכבים שתמיד ידע לומר אמת. ואמר להם שימותו בדרך... כי כך רואה. המשיכו בדרכם פגש אותם זקן אחד בקש מהם אוכל כי ג' ימים לא אכל, לקחו לחם יחיד שהיה להם ונתנו לו חצי כיכר, וחזרו בשלום מהיער, שאלו את החוזה בכוכבים איך לא ראה נכון. לאחר שפתחו תלמידי רבי חנינא את שקיהם היה שם נחש ארסי חתוך בין העצים אמר להם החוזה בכוכבים מה אני יכול לעשות נגד האלוקים שלכם שמתפייס בחצי כיכר לחם... (ירושלמי שבת פרק ו') כמה מאירים דבריו של רבינו הקדוש "שהצדקה מנהגת את גלגלי הרקיע" הצדקה זה סוג של קפיצת הדרך בתוך הלב של האדם כי הלב של האדם יש בו ארצת שלא נגמרות של תאוות, והרהורים ומחשבות רעות ומידות קשות והקפדות אמפריות שלמות, רכבות שלמות של תכניות ומזימות, חקירות וספקות ובלבולים הצדקה היא סוג של זיכוך וניקיון  וטיהור הלב שפועלת מהר יותר מכל המצוות. הצדקה מיישרת את הלב ומביאה שמחה "אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה" ופרשתינו פרשת תרומה, פרשת הצדקה היא בחדש אדר חדש שכולו צדקה משנכנס אדר מרבים בשמחה, וידוע התמיהה של העולם הרי הנס היה באמצע החדש בפורים, ועל פי הסוד שונה חדש זה מחודשי השנה הרגילים שבו דר ושוכן הקב"ה שנקרא "אלופו של עולם" א- דר= גר. ששכינה שורה בכל החודש ואין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. וכשם שהאות א' היא ראשון לכל האותיות כך הש"ית ראשון לכל הנמצאים "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" וראה המן הרשע בכוחות הכישוף שלו שבחדש אדר מת משה רבינו שהוא כלל ישראל-(משה רבינו ראשי תיבות תרי"ג מצוות) ולא שם לב כי משה רבינו נולד ביום שנפטר, ז' אדר, ומשה רבנו הוא השכינה והדעת של כל ישראל.  "אתפשטותא  דמשה  בכל דרא ודרא וכל איניש ואיניש עד שיתין ריבוא דרי" ותרגומו: ההתפשטות של משה רבינו בכל דור ודור ובכל אדם ואדם - ובחדש זה נהגו לתת זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים ומשלוחי מנות וסעודת פורים וכל החדש הוא חדש של צדקה וידוע שהצדקה מרחיבה את הדעת ומי שיש בו דעת יש בו רחמנות “אלמלי הוו ידעין בני נשא רחימותא דרחים קוב"ה לישראל,הוו שואגין ככפריא למרדף אבתריה” (זוהר ח"ב ה) ותרגומו: אילו היו יודעים בני אדם גודל רחמיו של הקב"ה היו שואגין כמו אריות לרדוף אחריו.
 
הזוהר הקדוש בדף ק"ד ע"א מגלה סוד גדול שכאשר יש על האדם קטרוג' ומדת הדין מתוחה עליו, אם הקב"ה מרחם על אותו אדם הוא שולח לו מתנה (דורון) ומהו הדורון עני! מזמן לו הקב"ה עני וכאשר אותו אדם מרחם על העני ונותן לו צדקה יש סביב אותו אדם שמירה וידוע שהלשון של הזהר מזכך את נפש האדם וחשוב לראות כאן את לשונו הקדוש "בְזִימְנָא דְבָעִי קב"ה לְמִידָן עַלמָא... בְשַעְתָא דקב"ה  רַחִים לֵיה לְבַר נש מְשַׁדֵר לֵיה דוֹרוֹנָה (מתנה) ומַאן אִיהו? מִסְכְנָה! (עני) וכיוון דְזָכָה בֵיה אִיהוּ אַמְשיך עַלֵיה חַד חוטא דחסד דאיתמשַך  מסטַר ימינה  ופַרִישׂ אַרֵישֵיה  וְרַשָם ליה" הזוהר מגלה שכאשר אותו אדם שיש עליו דין עושה צדקה נמשך עליו חוט של חסד מסטר ימינה(מנשמת אברהם אבינו ע"ה) וזה מושך על ראשו אור(הילה-בהילו נרו עלי ראשי) וכאשר המקטרג רואה את האור הזה הוא נרתע לאחור. 

דפים קשורים

ויקחו לי תרומה | פרשת תרומה עלון שאו מרום עיניכם   כ"ח שבט ה'תשע"ה וייקחו לי תרומה" אומרת לנו התורה. לאחר צאתם של בני ישראל ממצריים, הצטווה העם לתרום מכספו, עבור בניית ה"משכן" שהוא בעצם היה סוג של "בית המקדש" שליווה את עמינו בהליכתו במדבר. תפילה להצלחה רבי אהרן יוסף לוריא‚ מחבר הספר "עבודת הפנים"

תפילה בחרוזים שחיבר הגה"ח רבי אהרן יוסף לוריא, מחבר הספר "עבודת הפנים", וכתב שהיא סגולה נפלאה, בדוקה ומנוסה, למי שיש לו בקשה, שיאמר תפילה זו שלש פעמים "ויועיל לו".

במקור, נכתבה התפילה ביידיש, והיא תורגמה בתרגום קרוב למדויק, לתועלת גולשי האתר.
 
רבונו של עולם, אני מתחנן בפניך:
עזור לכל עמך ישראל, וגם לי
אני לא בוטח באף אחד רק בך בלבד;
איני תולה תקוותי באף אחד, רק בך לבד.
 
עזרתי אינה מאיש, רק מאיתך;
ובלעדי עזרתך אי אפשר אפילו לעבור את מפתן הדלת
בלי כוחך, איננו יכולים להזיז אפילו את הזרת
איני סומך על אף אחד – רק עליך בלבד,
רחמנותך וגודל חסדיך, הינם בלי שיעור ומידה.
 
רבונו של עולם, אנו זקוקים לקרבתך
בכל רגע, כל דקה ושניה
בכל צעד ושעל ובכל פסיעה
גם כשחלילה רע וגם כאשר שורה הברכה.
 
רבונו של עולם, אני מבקש מאיתך:
עזור לי שאזכה לשמור את עיני,
ושאזכה לשקול כל מילה שאני מוציא מפי;
שאזכה שליבי יהיה נכנע וכפוף אליך,
ושכל מעשי יהיו ראוים והגונים.
 
------------------
המקור ביידיש
רבונו של עולם, איך בעט דיר זייער,
העלף אלע אידן און אויך מיר,
איך פארזיכער זיך נישט אין קיינעם, נאר אין דיר,
איך האף נישט צו קיינעם נאר צו דיר.
 
מיין הילף איז נישט פון קיינעם נאר פון דיר,
אן דיין הילף קען מען נישט אריבערגיין דעם שוועל פון טיר,
אהן דיין כח, קען מען זיך נישט געבן קיין ריר,
איך פארלאז מיר נישט אויף קיינעם נאר אויף דיר,
דיין רחמנות און דיינע חסדים, זענען אן א שיעור.
 
רבונו של עולם, מען דארף אנקומען צו דיר,
יעדע רגע און יעדע מינוט,
אויף יעדען טריט און יעדער שריט,
סיי ווען ס'איז ח"ו שלעכט, און סיי ווען ס'איז גוט.
 
רבונו של עולם, איך בעט דיר זייער,
העלף מיר, איך זאל קענען היטן מיינע אויגן,
און מיינע רייד פון מויל, זאלן זיין געוואויגען,
און מיין הארץ זאל זיין פאר דיר געבויגן,
און אלע מיינע מעשים זאלן זיין, כראוי וכהוגן.
הטוב הרע והכסף הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   א' כסלו ה'תשע"ג

השכל שבכל דבר... כן, גם השכל שבכסף... אם חשבת שהאשה היא הבזבזנית של הבית - חשוב שוב! כל השפע של הבית תלוי באשה ולא זו בלבד אלא השפע תלוי בהתנהגותך אליה! רוצה כסף קל? כבד את אשתך! אם העבודה יותר חשובה לך מאשתך תהיה לך המון עבודה אבל אתה תפסיד את השפע, הרוחני והגשמי כאחד...

"כן" - "לא" - זה לא תמיד שחור לבן שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   ב' ניסן ה'תשע"ב חלק מחובת החינוך המוטלת עלינו כהורים היא לאסור על ילדינו דברים מסויימים ולחייבם בדברים מסויימים, ילד חייב לשמוע מהוריו את המילה "לא" מפעם לפעם אחרת הוא יגדל להיות פרא אדם, הורה חייב לומר גם את המילה "כן" ולחייב את ילדיו בדברים מסויימים אחרת ילדיו יצאו פראי אדם ויקחו לי תרומה | פרשת תרומה עלון שאו מרום עיניכם   כ"ח שבט ה'תשע"ה וייקחו לי תרומה" אומרת לנו התורה. לאחר צאתם של בני ישראל ממצריים, הצטווה העם לתרום מכספו, עבור בניית ה"משכן" שהוא בעצם היה סוג של "בית המקדש" שליווה את עמינו בהליכתו במדבר. איה מקום כבודו הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   כ"ז שבט ה'תשע"ב שיעור (להאזנה) מפי הרב שלמה עופר שליט"א | ליקוטי הלכות חלק א' הלכות ציצית א'
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום