page_title: חנוכה על פי הסוד... חנוכה על פי הסוד... :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

חנוכה על פי הסוד...

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print

""ויהי ערב ויהי בוקר" הערב, הגלות והחושך וההסתרה תמיד קודמים לאור. ישמעאל נולד לפני האור של יצחק, עשיו נולד תחילה לפני האור של יעקב אבינו, החושך של יון, "טבעתי ביון מצולה", המלחמות נגד כוחות הטומאה והסיטרא אחרא הם תנאי לקבלת האור"

הרב שלמה עופר שליט"א | כ"ט כסלו ה'תשע"ב

שמונה ימים שהם מדידת האור, והמצבר הרוחני של כל השנה, חג שכולו אור, חג שמספרו 8, שהוא המספר שמעל הטבע והחומר, חג שכולו אמת ולכן הוא כנגד 8 פעמים אמת שאנו אומרים כל יום בתפילת שחרית "ויציב ונכון וקיים"... וכנגד שמונת החוטים שבציצית, וכנגד שמונת הבגדים של כהן גדול, וכנגד ח′ הזאות שהזה הכהן הגדול ביום הכיפורים - אור שהולך וגודל אור שיונק מהאור הגנוז, חג שכולו אור, חג שכולו דעת גבוהה מאוד, חג שנשפך בו שמן הטוב כמים, הכל נתקן בחג הזה, התורה והתפילה מתחברים זה עם זה, חמשת חומשי תורה ושלשת התפילות, שחרית מנחה וערבית והכל נעשה שמונה, "ביום ההוא יהיה יהוה אחד ושמו אחד", ידוע על פי הסוד שאז מתחברים שם ה-ו-י-ה שיש בו 4 אותיות ושם א-ד-נ-י שיש בו 4 אותיות ושוב הכל נותן 8, בכח האור  הנפלא של חג האורים, אנחנו מצליחים בימים אלו להכות את מלכות הרשעה של אנטיוכוסה רשע, של יוון אשר כולה חומר וגשמיות,תאוות וכפירות, אשר מתנגשים אחד לאחד עם בירת ישראל ועצת שורש הרצון העליון ולכן חמדו להם וטכסו עצות נגד קיום התורה ומצוותיה - כי ידעו שמזה נובע הכח של העם הזה.

בחג החנוכה מתחבר שם שמע ישראל י-ה-ו-ה א-לוהינו י-ה-ו-ה אחד שיש בו 25 אותיות עם הפסוק "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" שיש בו 24 אותיות,יחוד עליון ויחוד תחתון ובכ"ד כסליו, בחינת 24 ימים של חודש כסליו אז פסק המבול- ונחה התיבה על הרי אררט.
בספרי הסוד נכתב כי השם נחל הוא שם קבוע ונורא ושורשו "נפשנוו חכתה לי-ה-ו-ה עזרנו ומגיננו הוא" ולכן יש להקפיד ע"פ הסוד, ולומר "להדליק נר חנוכה" ולא "נר של חנוכה" כדי שהשם נחל יאיר בעולמות העליונים ויבטל את חושך המבול והגלות, וידוע שאורו של משיח נמשך בימי החנוכה, "מדליקים שמונת ימי חנוכה" =אותיות משיח ואז ניתן להאיר אפילו למטה מעשרה טפחים שהוא מושג המרמז על חשך והסתר נורא, ולכן ע"פ הסוד כדאי להדליק נר חנוכה מעל 7 טפחים מהקרקע ולמטה מעשרה טפחים.

"ויהי ערב ויהי בוקר" הערב, הגלות והחושך וההסתרה תמיד קודמים לאור. ישמעאל נולד לפני האור של יצחק, עשיו נולד תחילה לפני האור של יעקב אבינו, החושך של יון, "טבעתי ביון מצולה", המלחמות נגד כוחות הטומאה והסיטרא אחרא הם תנאי לקבלת האור ולכן ככול שפעלנו כפרת עוונות ומחילת עוונות בימי הניסים כך ניתן לקבל הארה עצומה יותר בשמונת ימי האור האלו, וכ"כ רצה הקב"ה לגלות לעולם כולו עוצמת האור של חנוכה שהמילה אור היא המילה ה25 מתחילת חומש בראשית. "ויהי אור" ואז בחנוכה נמשך י"ג מידות הרחמים שגילה ה′ יתברך למשה רבינו בבחינת "סלחתי כדבריך",

בחג החנוכה מאיר שם, "א-ה-י-ה" שנותן 21, וא-ה-י-ה כפול א-ה-י-ה נותן בדיוק 441 שזה גימטרייה אמת שאז מאיר אור האדם, האור של ה-8 פעמים אמת שאומרים ב"אמת ויציב"

בד"כ חגי ישראל הם כאשר הלבנה במילואה או בתחילתה, לדוגמא: חג הסוכות ט"ו בתשרי, חג הפסח ט"ו  בניסן, אבל דווקא חג החנוכה מתחיל בכ"ה כסליו, כאשר הירח הולך ומתמעט ואז דווקא בהתמעטות מתחיל האור והולך וגודל ומתעצם.  בראש חודש טבת נר שישי ושביעי של חנוכה שיא ההתמעטות של הלבנה ותחילת מליתה והכל מלווה באור שלא נגמר. ספירת "ההוד" מאירה בחנוכה, תיקון הרגלים "עד כי תכלה רגל מן השוק" תיקון ההליכה, שיוצא כל אדם מבית הכנסת לביתו להדליק נר חנוכה מתקנת את הרגלים מגודל עוצמת ספירת "ההוד", ספירתו של אהרון הכהן שמאירה בימים אלו, וכך תוקן עוון המרגלים שהלכו לרוחבה ולאורכה של ארץ הקודש וטכסו עצות מדון ומחלוקת על ארץ ישראל ופגמו באור הרגלים ובדיבור ועל ידי שמירת הלשון ב-8 ימים אלו מתכפרים עוונות הדור ואויר העולם הולך ומזדכך הולך ונטהר.

בחג הזה מדליקין שלושים וששה נרות כנגד ל"ו צדיקים פרט לשמש שמדליקים בכל יום, הצדיק נקרא נר ובימים האלו מאיר אורם של הצדיקים וכל הדבקים בהם, ולכן עבודת הימים האלו היא לזכך את שבעת קני המנורה שהם שבעת הנקבים שבראש, 2 עיניים 2 אזניים 2 נחיריים שמרמזים על מידת הכעס וביטולה על ידי מורא שמים והפה שהוא הקנה האמצעי ובמיוחד שמירת העיניים שגורמות להביט באספקלריא המאירה ולראות מעבר למה שכולם רואים ולכן המילה אור קשורה ישירות לראיית העיניים, וכך זוכים לכבות מאורי אש = אש של כעס, אש של גיהנום, על ידי מאורי האור כי כשזה קם זה נופל וכשזה נופל זה קם, וכל התכלית של האדם בעולמו היא לכבות אש, אש של תאוות, אש של גאווה, אש של כעס, ולהיות נכנע ורחמן גדול וכך זוכה להדליק נרות לאין קץ, וכל התגברות על היצר וכל מעשה טוב בין אדם לחברו ובין אדם למקום מדליק נר ובנרות הללו עולים למעלה לעלמא דאתי, הנרות הללו הם סימני דרך לעולם להאיר שם ולחפש בגנזי המלך הגדול הגיבור והנורא א-ל עליון ולזכות לבסימותא דגן עדן וכל יציאה מהשוק, מרשות הרבים, מעלמא דשיקרא מעלמא דפירודא הוא מקום החיצוניות והתאוות וכל פסיעה קלה מהחושך הזה מדליק למעלה מדורות אור ענקיות שמבטלות את כל הגזירות עד כי תיכלה רגל מן השוק, ולא תהיה שום רגל בשוק, ויבוא על כולנו גואל צדק.

חנוכה על פי הסוד...
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום