page_title: שובו בנים שובבים (לצפיה) שובו בנים שובבים (לצפיה) | הרב שלמה עופר :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

שובו בנים שובבים (לצפיה)

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print

הרב שלמה עופר בשיעור מתוך ספר הזהר הקדוש ומתוך הליקוטי מוהר"ן על הנושאים הבאים: יום המיתה | גזירות הכלל וגזירות הפרט | גדולת רבי שמעון בר יוחאי | השפעה החמורה שיש לחטא | הכוח העצום של חזרה בתשובה על כל חטא וחטא.

הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים | ד' אייר ה'תשע"ג
  • ד' אייר ה'תשע"ג

    שובו בנים שובבים

    שובו בנים שובבים מפי הרב שלמה עופר שליט"א
    שיעור מתוך ספר הזהר הקדוש ומתוך הליקוטי מוהר"ן על הנושאים הבאים: יום המיתה | גזירות הכלל וגזירות הפרט | גדולת רבי שמעון בר יוחאי | השפעה החמורה שיש לחטא | הכוח העצום של חזרה בתשובה על כל חטא וחטא.
    הורדת קובץ Addthis Facebook Twitter Google+ Email

כתב האר"י הקדוש וגם פה מובא במקום של זה בזוהר ששלושים יום לפני שנגזרת גזירה, לפני שקורה משהו פה למטה, בעולם, היא נגזירת שלושים יום לפני כן. וגם כאשר בן אדם עומד להיפטר מן העולם, כתוב, ששלושים יום לפני כן מודיעים לנשמתו. איך מודיעים לה? זה סוד ה′ ליראיו, זה יכול להיות בחלום הלילה וזה יכול להיות בכל מיני תחושות שאדם מרגיש ושומר אותם לעצמו בלבד.

אנו רואים הרבה פעמים אנשים שנפטרים באופן פתאומי ולפני שהם נפטרו אנחנו פתאום רואים כל מיני שינויים במהלך החיים, שהם נותנים מתנות, מחזירים חובות, משנים את ההתנהגות היומיומית שלהם בזמן שקרוב למיתה.. ולפתע הם נעלמים מן העולם.

"ולא עביד קודשא בריך הוא עד דאודעיה" (זוהר חלק ג′ דף טו-א) אומר רשב"י שכשיש גזירה למעלה, אם זה מלחמה ואם זה פוגרום ואם זה מגיפה ואם זה מחלות ובין אם זה גזירה כללית על ישראל ובין עם זה גזירה פרטית, הגזירה הזאת נמצאת למעלה ומודיעים אותה לצדיקי הדור. ידוע שבכל דור יש ל"ו צדיקים בארץ ו-ל"ו צדיקים בחוץ לארץ כך הגמרא אומרת במסכת סנהדרין שהם רואים מתחילת העולם ועד סופו, מקבלים פני השכינה בכל דור ודור.
מביא כאן הזוהר פסוק "כי לא יעשה יהו"ה אלהי"ם דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים:" (עמוס ג ז). הקדוש ברוך הוא לא עושה דבר לפני שהוא מגלה לצדיקיו, לנביאים, ל-ל"ו צדיקים שעומדת להיות גזירה קשה בעולם. גם במלחמת גוג מגוג שאנו מקווים שבזכות התשובה שיש היום, ההתעוררות הגדולה וגלי התשובה העצומים שיש היום בעולם, בארצ ובחוץ לארץ. אנו מקווים שכמו שהרמב"ם כותב "הבטיחה תורה לישראל שיעשו תשובה באחרית הימים"
כותב הזהר: "עד דהוו אזלי, עאלו בההוא כרם" הלכו רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בשדה "חמו חד חויא דהוה אתי" ראו נחש אחד שמגיע. סתם ככה זה סוד גדול לפי הקבלה כתוב שכאשר יש גזירה, יש למעלה חויא, חויא זה נחש. יש כביכול בעולמות העליונים יש מושג רוחני שנקרא הנחש העליון וכשיש גזירה אז הנחש למעלה פותח את פיו ועושה לחש של גזירה, הוא אומר את אותה גזירה שצריכה להיות. אומר רשב"י: הלכתי עם בני רבי אלעזר, הלכנו בשדה וראינו "חד חויא דהוה אתי" ראינו נחש אחד שמתקרב "ופומיה פתיחא, ומלהטא בארעא בעפרא" הפה של הנחש היה פתוח ולוהט בה עפר "אשתניק רבי שמעון" אשתניק- הכוונה: דומם "וקטפר ידוי ברישיה דחויא" לקח את שני ידיו ונצר את פיו של הנחש, תראו מה זה כח של רשב"י!  מי היה היום יכול לקחת נחש ולהתעסק עם פיו "שכיך חויא" הנחש נרגע "מאיך פומיה, וחמא לישניה מרחיש" רבי שמעון בר יוחאי הוריד את פיו כביכול של הנחש וראה שהוא לוחש 
"אמר ליה, חויא חויא" הכוונא היא: נחש נחש  "זיל ואימא לההוא חויא עילאה" לך ותגיד לנחש העליון "דהא רבי שמעון בר יוחאי בעלמא שכיח" לך תגיד לנחש העליון אני פה, אני רשב"י אני נמצא בעולם, איך אתה מעיז לגזור גזירות כשאני נמצא פה בעולם?
"עייליה לרישיה לחד נוקבא דעפרא" לקח רבי שמעון בר יוחאי את הנחש, את אותו נחש שהיה בשדה והכניס אותו לנקב בעפר "אמר, גוזר אנא" ידוע שצקיד גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים אם באמת צדיק ברמה כזו, כמו רבי שמעון בר יוחאי  שיכל לבטל אפילו גזירות שנגזרו על כל העולם כולו. אמר רבי שמעון "גוזר אנא" אני גוזר "כשם דתתאה אתחזר לנוקבא דעפרא" כשם שהתחתון, הכוונה היא הנחש הזה שעכשיו ראינו בשדה ירד לתוך העפר "כן עלאה יתחזר לנוקבא דתהומא רבא" כך הנחש העליון יחזור "לנוקבא דתהומא רבא" המקור של כל הרע נקרא "תהומא רבא" ואם הנחש חוזר לשם מתבטלת הגזירה.
 
"רחיש רבי שמעון בצלותא, עד דהוו מצלי" התחיל רבי שמעון להתפלל ולהתפלל, תוך כדי תפילה "שמעו חד קלא" שמעו קול אחד שאומר: "פותקרא דקיטפא עולו לאתרייכו" כל הפתקים- הכוונה כל הגזירות תחזרו למקומכם כביכול, כל הפתקים יחזרו והתבטלו כל הגזירות.
"קטפירא דבורייני לא שראן בעלמא" כל המלאכי חבלה כביכול לא יהיו יותר בעולם והתבטלו "דהא רבי שמעון בר יוחאי בטיל לון" רבי שמעון בר יוחאי מבטל אותם.
אומר הזוהר דבר פלא "זכאה אנת רבי שמעון" זכות גדולה יש לך רבי שמעון "דמארך בעי ביקרך" האדון שלך, השם יתברך חפץ בכבודך "על כל בני עלמא" יותר מכל בני העולם וכאן יש פלא גדול במה שאומר הזוהר "במשה כתיב (שמות לב יב) ויחל משה את פני השם" ידוע שאחרי חטא העגל משה רבנו מנסה להתפלל להשם יתברך לבטל את חטא העגל "דמשמע דאחיד ליה פרגודא" אומר הזוהר שאחז את משה רבנו מחלה ברגליים שמשה רבנו התחיל להתפלל לבטל את חטא העגל אחז אותו חולי הרגליים "ואנת רבי שמעון גוזר, וקודשא בריך הוא מקיים, הוא גוזר, ואנת מבטל" ואתה רבי שמעון, אתה גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, הקב"ה גוזר ואתה מבטל. יש פה דבר פלא, הזוהר כאן בפעם הראשונה משווה לכאורה בין משה רבנו עליו השלום גדול הנביאים, נביאם של ישראל שראה באספקלריה המאירה והוריד את כל הרצון האלוקי למטה במעמד הר סיני לגלות לעום כול את הרצון האלוקי. אומר כאן הזוהר שרבי שמעון בר יוחאי היה לו כח שמשה רבנו לא הצליח בו, אומר הזהר: שרשב"י, "אנת רבי שמעון גוזר, וקודשא בריך הוא מקיים, הוא גוזר, ואנת מבטל" זה הכח של רבי שמעון בר יוחאי.
 
נקרא קטע קטן מהספר ליקוטי מוהר"ן תורה ר"ו, תורה מאד חשובה.
כל תורה בליקוטי מוהר"ן היא מאד מאד חשובה וידוע לכולם שמשיח עתיד לגלות את הסודות הגדולים שיש בכל תורה ותורה. יש כאן תורות קצרות של ארבע חמש שורות. נקרא את תורה ר"ו וננסה להבין אותה. היא פשוטה מאד היא קלה אבל מי יודע אם היא קלה לישום או לקיום.
רבנו הקדוש מביא כאן פסוק: "תָּעִיתִי כְּשֶׂה אֹבֵד בַּקֵּשׁ עַבְדֶּךָ וְכוּ′" (תהילים קי"ט) 
"כִּי יֵשׁ חִלּוּק גָּדוֹל בַּעֲבֵרָה שֶׁעוֹשֶׂה הָאָדָם, חַס וְשָׁלוֹם, בֵּין אִם נִתְעוֹרֵר תֵּכֶף וּמִיָּד וְשָׁב בִּתְשׁוּבָה, אֲזַי אֶפְשָׁר לוֹ בְּקַל לַחֲזֹר לִמְקוֹמוֹ."צדיק אין בארץ..אומרים חז"ל שאין מצב שאדם לא עובר עבירות ′צדיק אין בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא′ ובדקות שבדקות יכול להיות גם אצל הצדיק מושג כזה, אבל ההבדל הגדול, שככל שבן אדן הוא בדרגה רוחנית גבוהה יותר אז יש לו מיד הרהור חרטה והרהור תשובה והוא לא מסכים להשאר במצב הלא נעים הזה של חטא. "אֲזַי אֶפְשָׁר לוֹ בְּקַל לַחֲזֹר לִמְקוֹמוֹ כִּי עֲדַיִן לֹא נִתְרַחֵק הַרְבֵּה מֵהַדֶּרֶךְ הַטּוֹב:"
"כִּי כְּשֶׁעוֹשֶׂה עֲבֵרָה" מה זה עבירה? פותחים את השולחן ערוך ורואים מה מותר ומה אסור, יש אסור, מותר, חייב, פטור, זכאי, אשם, טהור, טמא, כל מה שמותר כל מה שאסור. את כל הדברים האלה ′חוקה חוק ומשפט′ של מלך מלכי המלכים צריך לדעת וללמוד, מה מותר ומה אסור. הכל נמצא בתוך ′תרי"ג עיטין דאורייתא′ 613 עצות התורה - הזוהר הקדוש קורא למצוות עצות תרי"ג עיטין דאורייתא כי כל מצווה, הנחת תפילין, שמירת שבת שמירה בכל ענייני הקדושה והעריות, כל הדברים האלה נקראים עצות התורה. הם עצות כדי להתחבר ולהתקרב אל האושר האמיתי ואל הטוב הנצחי של השם ית′, טוב ה′ לכל ורחמיו על כל מעשיו.
אז כותב כאן רבנו הקדוש שאם אדם עבר עבירה ושב מהר בתשובה "אֲזַי אֶפְשָׁר לוֹ בְּקַל לַחֲזֹר לִמְקוֹמוֹ כִּי עֲדַיִן לֹא נִתְרַחֵק הַרְבֵּה מֵהַדֶּרֶךְ הַטּוֹב:
"כִּי כְּשֶׁעוֹשֶׂה עֲבֵרָה חַס וְשָׁלוֹם, אֲזַי הוֹלֵךְ וְנוֹטֶה מֵהַדֶּרֶךְ הַיָּשָׁר אֶל דֶּרֶךְ אַחֵר מְקֻלְקָל" כל עבירה מורידה את האדם יותר יותר והוא הולך ומתרחק "וְשָׁם יוֹצְאִים מֵאוֹתוֹ הַדֶּרֶךְ כַּמָּה וְכַמָּה נְתִיבוֹת וּדְרָכִים תּוֹעִים וּמְקֻלְקָלִים מְאֹד, שֶׁכְּשֶׁמַּתְחִילִין לֵילֵךְ, חַס וְשָׁלוֹם, בְּאוֹתוֹ הַדֶּרֶךְ הָרָע, אֲזַי תּוֹעִים וּנְבוֹכִים בְּאֵלּוּ הַדְּרָכִים עַד שֶׁקָּשֶׁה לָשׁוּב וְלָצֵאת מִשָּׁם, אֲבָל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ" הוא, בכח הרחמים העליונים "דַּרְכּוֹ לִקְרוֹת אֶת הָאָדָם תֵּכֶף כְּשֶׁרוֹאֶה שֶׁהוּא תּוֹעֶה מִדֶּרֶךְ הַשֵֹּכֶל, וְקוֹרְאוֹ שֶׁיָּשׁוּב לַאֲחוֹרָיו וּלְכָל אֶחָד קוֹרֵא לְפִי בְּחִינָתוֹ" יש מצב שאדם עושה דברים אסורים והשם קורא לו ברמיזה, רומז לו דרך דיבורים של בני אדם דרך שיעור שהוא פתאום שומע הוא עולה פתאום למונית והוא שומע דרך דיבור שמרמז לו, או, אני עשיתי את אותו דבר ואני חייב לשוב על זה בתשובה ויש בקריאה ממש, יש מקרים שהשם ממש קורא לו, בדרכים שלו ויש: כותב רבנו הקדוש, שבועט בו ומכהו. לא עלינו, לפעמים כשאדם לא מתעורר ולא מבין שהוא נמצא במקום שהוא לא נכון, מקום של חושך ועלטה, נמצא בתוך אוירה של חטא , אז השם ית′, הקריאה שלו היא כבר לו ברמז, היא כבר לו בקריאה רגילה, אלא, אומר רבנו הוא בועט בו ומכהו. כולנו כרגע לא מבינים מה זה ′בועט בו ומכהו′ אבל הכוונה היא כמו שכולם יודעים "תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם" מה זה ′תשב אנוש עד דכא′? לפעמים השם ית′ גורם לאדם דכדוכה של נפש עד דכא ואז הוא אומר לו שוב אלי "שובו אליי ואשובה אליכם" "וְזֶהוּ הַקְּרִיאָה שֶׁלּוֹ, כִּי אוֹרַיְתָא מַכְרֶזֶת קַמַּיְהוּ "עַד מָתַי פְּתָיִים תְּאֵהֲבוּ פֶּתִי" בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב וקוראת לכל אחד מאיתנו להתקרב אל השם ית′.
הבעל שם טוב הקדוש שואל איך לא שומעים את הקריאה הזאת? אומר הבעש"ט הקדוש שכשיש ליהודי חרטה בלב, כשהמצפון לא מרגיש טוב זה אומר שבאותו רגע הוא שמע את אותה קריאה.
"יֵשׁ שֶׁקּוֹרְאוֹ בִּרְמִיזָה, וְיֵשׁ בִּקְרִיאָה מַמָּשׁ, וְיֵשׁ שֶׁבּוֹעֵט בּוֹ וּמַכֵּהוּ וְזֶהוּ הַקְּרִיאָה שֶׁלּוֹ כִּי אוֹרַיְתָא מַכְרֶזֶת קַמַּיְהוּ "עַד מָתַי פְּתָיִים תְּאֵהֲבוּ פֶּתִי" וְהַתּוֹרָה, הוּא הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּעַצְמוֹ" זה כתוב הרבה פעמים בזוהר הקדוש ′אורייתא היא קודשא בריך הוא ונשמות ישראל כולא חדא′ הכל אחד "שֶׁהוּא קוֹרֵא אוֹתָם וּמְבַקְּשָׁם שֶׁיַּחְזְרוּ אֵלָיו:
 
וְעַל - כֵּן כְּשֶׁעֲדַיִן לֹא נָטָה הַרְבֵּה מִדֶּרֶךְ הַיָּשָׁר, אֲזַי אֶפְשָׁר לוֹ בְּקַל לָשׁוּב, מֵחֲמַת שֶׁהוּא מַכִּיר עֲדַיִן אֶת הַקּוֹל וְרָגִיל בּוֹ" הוא מכיר את קול התורה כמו שבהמשך, רבנו כאן מביא שזה דומה לרועה צאן שכשהצאן יחד איתו הם מכירים את הקול של הרועה וכשהוא קורא להם אז הם באים אבל כשמתרחקים הרבה, אם אחד מהכבשים מתרחק הרבה הוא כבר לא שומע את הקול, הוא לא שומע את קול הכרוז, הקול שצועק ממעמד הר סיני והנמשל שלו ′שובו בנים שובבים.

 

דפים קשורים

איה מקום כבודו הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   כ"ז שבט ה'תשע"ב שיעור (להאזנה) מפי הרב שלמה עופר שליט"א | ליקוטי הלכות חלק א' הלכות ציצית א' תומר דבורה - שיעור מס' 1 הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ט"ז אייר ה'תשע"ב סדרה מרתקת של מפגשים שתתמקד בספר 'תומר דבורה', ספר מוסר על פי הקבלה והסוד של רבי משה קורדובירו הידוע בכינויו 'הרמ"ק'. מה נורא המקום הזה (להאזנה) הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ל' סיון ה'תשע"ב

עבודת ה' ית' מאהבה לא שוללת את היראה והפחד | את מי לעבוד את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא או את המלך זקן וכסיל שמנסה לנצל אותך והיה עם תשמע בקולו הוא אף ידון אותך בגהינום שהרי הוא הייצר הרע, הוא השטן והוא מלאך המוות.

נפשי החזקה... הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   כ"ה טבת ה'תשע"ג

הרב שלמה עופר מסביר את גודל עוצמת השיר "נפשי החזקה והפקחת", המדברת לנפש היהודיה, ומחזקת ומעוררת אותה לזכור את תפקידה – ואת עוצם כוחה – לעבודת הבורא.

אבא - קבענו פגישה... שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   א' תמוז ה'תשע"ב

"הלב שלי היה מלא על גדותיו, סוג של הרגשה מוזרה הציפה אותי.. כמעט כאילו ואני מלא במילים ובמשפטים ופשוט היה לי מחסום בפה, הרגשתי שאני נחנק, הרגשתי לחץ מהמותניים לכיוון החזה, נשמתי בכבדות... ופשוט התחלתי לבכות..."

פרספקטיבה נכונה... שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   ג' שבט ה'תשע"ב תינוקות, ילדים, נערים, גיל ההתבגרות או גיל המעבר, מבוגרים וזקנים, כולם, אבל כולם דואגים. עוצמת הדאגה משתנה ממקרה למקרה אך אין לה כל קשר לגיל.
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום