page_title: רבי שלמה שפירא ממונקאטש | ביוגרפיה רבי שלמה שפירא ממונקאטש | ביוגרפיה :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

רבי שלמה שפירא ממונקאטש | ביוגרפיה

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print

רבי שלמה שפירא ממונקאטש, נולד בשנת ה'תקצ"ב א' לחודש טבת, בעיר ריבאטיטש, לאביו רבי אלעזר זיע"א אב בית דין בקהילת לאנצוט שבפולין בן רבי צבי אלימלך מדינוב זיע"א בעל הבני יששכר אב בית דין בקהילת דינוב שבפולין, ולאמו מרת טאבא חוה ע"ה בת רבי יהושע העשיל מדוקלא.

שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם | כ"א סיון ה'תשע"ב

לידתו:
עוד באותו היום בו נולד רבי שלמה, שלח אביו רבי אלעזר מברק לאביו בו הוא מספר לו על לידת נכדו ועל רצונו לכבדו במצוות מילה וסנדקאות, אך כאמור, נולד רבי שלמה בתחילת חודש טבת, סופות שלגים השתוללו אז ברחבי פולין ומנעו מהסבא לצאת מעירו דינוב. הסבא רבי צבי אלימלך שיגר חזרה מברק לבנו בו הוא מספר לו על רצונו להיות נוכח בשמחתו אך מפאת החורף הקשה נסגרו הדרכים ואין יוצא ואין בא, רק זאת ביקש מבנו לקרוא לר הנולד בשם 'שלמה' וטעמו כתב במכתבו: 'כי שלום ואמת יהיה בימיו'...
הילד הרך נימול בזמנו ע"י אביו רבי אלעזר בעצמו..

חייו:
בשנת ה'תקצ"ח, רבי שלמה היה אז ילד בן שש ומשפחתו עזבה את העיר ריבאטיטש ועברה לגור בעיר סטריסוב, שם התקבל אביו רבי אלעזר לכהן כרב ואב בית דין..

ב-י"ח טבת ה'תר"א נפטר הסבא רבי צבי אלימלך מדינוב, רבי שלמה שהיה אז ילד כבן תשע והוא שהיה מאד קשור לסבו בכה ללא הרף וכל הנסיונות לנחמו עלו בתוהו... לאחר שנים סיפר רבי שלמה כי באותה עת היה מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא כי מוכן הוא לסבול את כל הסבל שבעולם אם רק יוכל לראות את סבו עוד פעם אחת ולשוחח עמו...

רבי צבי הירש מרימנוב מאד חיבב את רבי שלמה ופעם אחת, כאשר היה רבי שלמה כבן שניים עשר כבדו רבי צבי הירש לשיר את הזמר 'דרור יקרא' בסעודה שלישית בשבת.
רבי שלמה היה שר בקול ערב מאד והיה עולה לטונים גבוהים עד שאלו שזימרו יחד עמו לא יכלו להגביה את קולם יותר, והוא רבנו היה ממשיך ועולה בקולו ברננה לפני הקדוש ברוך הוא.

בר מצווה:
בהגיע רבי שלמה לגיל מצוות לקחו אביו לרבי ישראל מרוז'ין זיע"א אשר שאל את הנער מה שאלתך ומה בקשתך? השיב רבי שלמה כי ברצונו לקבל את ברכת הרבי ליראת שמים טהורה. נענע רבי ישראל מרוז'ין לבקשתו וברכו...

נישואיו:
כאשר הגיע רבנו לפרקו נשא לאשה את מרת חיה פרומה בת רבי יקותיאל שמעלקא מסאסוב.
החתונה נועדה להחגג ברוב עם בעיר סאסוב, עיר מגורי הכלה, בשעת בוקר יצא רבי שלמה עם בני משפחתו לעיר סאסוב ובדרך התעכבו בעיר פרמישלאן אצל רבי מאיר מפרמישלאן.. רבי מאיר שמח מאד באורחים וערך לפניהם את השולחן לארוחת צהריים והרבה לדבר עמהם בדברי תורה. לפני שנפרדו נתן רבי מאיר מפרמישלאן לרבי שלמה את הספר 'תומר דבורה' של הרמ"ק (רבי משה קורדובירו) ונפרדו לשלום באהבה ובחיבה גדולה.
אחר החתונה נשאר רבי שלמה לגור בסאסוב ליד הורי אשתו, כאשר כל הוצאותיו על חמיו והוא פנוי לשבת ולשקוד על תלמודו.
באותה העת שימש כרב ואב"ד בעיר סאסוב, זקן מופלג צדיק גדול ושמו רבי נחמיה, והוא קיבל על עצמו להורות בהוראה בציוויו של רבי משה לייב מסאסוב אשר היה עסוק בפדיון שבויים ובמצוות מילה ולכן לא יכל להורות הוראה בעירו. רבי נחמיה צירף את רבי שלמה לבית דינו ומהר מאד יצא שמו של רבי שלמה שהיה אז כבן שש עשרה כדיין מומחה, עד כדי כך הגיעו הדברים שהרב יואל אשכנזי אב בית דין של קהילת זלאטשוב היה שולח שליח מיוחד לקרוא לרבי שלמה לעמוד עמו יחד בדין בכל פעם כאשר הוא נתקל בדיון קשה מן הרגיל...
בכל אותה תקופה עדיין לא קיבל רבנו היתר הוראה מסודר כי אם היה עוזר לדיינים בעלי היתר הוראה בדיונם, לכן נסע רבי שלמה לעיר לבוב מקום שבתם של גדולים וצדיקים על מנת לקבל היתר הוראה, לאחר שבחנו את רבי שלמה והתפעלו מגודל והיקף ידיעותיו העניקו לו היתר הוראה ושלחו אותו חזרה לעיר סאסוב. משחזר רבי שלמה לעיר החלו כמה מהמתנגדים לחסידות לרנן אחריו ואמרו כי רבי שלמה קיבל היתר הוראה מהרבנים המשתייכים לכת החסידות רק בגלל שהוא נצר למשפחה חסידית ומכובדת, למען הסר ספק ולמען השלום הסכימו כל הצדדים לשלוח את רבי שלמה אל בעל החסד לאברהם רבי אברהם תאומים שהיה מגדולי הרבנים באיזור שאינם נמנים על כת החסידים ורבי שלמה נבחן שוב והשיג ממנו היתר הוראה.
לאחר זמן מה התגעגע רבי שלמה לבית אביו ועבר לגור בעיר סטרוסיב שבאוקראינה שם כיהן אביו ברבנות.

רבנותו:
בשנת ה'תרי"ח התבקש רבי אלעזר אבי רבי שלמה כי יבוא לכהן כרב בקהילת קודש לנצוט שבפולין, בני העיר סטרוסיב אשר נשארו ללא רב לא חשבו פעמיים ובקשו מרבי שלמה למלאות את מקום אביו ולכהן כרבה של ק"ק סטרוסיב אשר באוקראינה.
לאחר מכן כיהן כרב בעיר לנצוט שבפולין משם עבר לכהן כרבה של העיר טרנוגרד שבפולין, בשנת ה'תרמ"ב לערך התבקש רבי שלמה על ידי בני ק"ק מונקאטש כי יבוא לכהן פאר רב בעירם (בה שימש סבו מלפנים) שם ישב עד סוף ימיו ועל שמה אף נקרא.

אדמרות"ו:
בשנת ה'תרל"ו עת נפטר רבו בעל הדברי חיים מצאנז החל רבנו בהנהגתו כאדמו"ר ואלפים שחרו לפתחו, בכך המשיך רבי שלמה את שוששלת המשפחה, שוששלת מונקאטש -דינוב.

עובודת והנהגות:
רבי שלמה היה נוהג בכל יום לפני תפילת שחרית לשלשל הרבה מטבעות לקופת רבי מאיר בעל הנס, ועם נתינת כל מטבע היה אומר בלחש – הריני נותן מטבע זו בשביל שתשוב השכינה למקומה בביאת גואל צדק במהרה בימינו. הריני נותן מטבע זו כדי שיתקדש שמו יתברך...
 
פטירתו:
בשנת ה'תרנ"ג כ"א לחודש סיוון נפטר רבי שלמה ונשמתה חזרה טהורה כשהייתה לצור מחצבתה ומנחותו כבוד בעיר מונקאטש.

מילדיו:
רבי צבי הירש ממונקאטש, ממלא מקום אביו.
רבי משה יהודה לייב מסטרוסיב.

חיבוריו:
שם משלמה, בצוואתו ציווה שלא לפרסמו וזה לשונו:
"שלא להדפיס שום חבור מחבורי כי בעו"ה לא זכיתי לגמור שום חיבור שיהיה ראוי לדפוס, ועוד יש לי טעם אמת, על כן חלילה להדפיס.

תפילת השב:
תפילה שחיבר רבנו ונהגו הוא ובניו לאומרה בתפילת 'שמונה עשרה' קודם 'א-להי נצור'.
היחיד מבין חיבוריו עליו נתן רשות ואף ביקש לפרסמה.
 
יוצרי ובוראי אתה בראת ויצרת כל העולמים וכל אשר בהם אתה בראת נשמתי אתה יצרת אתה נפחתה בי מודה אני לפניך בבושה ובשפלות רוח ובעצבון ולב דוי שחטאתי ועויתי ופשעתי לפניך עברתי כל העבירות הן קלות הן החמורות בשוגג ובשוגג קרוב למזיד ובמזיד ממש ובפשיעות וברשעות הרבה עברתי עליהם בפועל ממש ויש אשר לא עברתי עליהם בפועל עברתי עליהם במחשבה או במשחבה ודבור וכל האמור עברתי פעמים אין מספר הרבה מאוד אשר אין לשער ואין להעלות על הדעת מעודי עד עתה על הכל אוי לי וי לי אאה עלי אוי לנפשי אוי לרוחי אוי לנשמתי אין לי שום דרך ושום סברא להצטדק לפניך אין לי העזה ואין לי פתחון פה לדבר ולב לבקש אותך מחילה אך יען אתה אין סוףברוך אתה וברוך שמך מדת חנון ומדת חסד שלך הם באין סוף על זה אני סומך לבקשך ברוח נמוכה היות הנני מתחרט ורע לי מאוד עד דכדוכו של נפש מה שעברתי העבירות והנני מקבל עלי מעתה בלב שלם בהחלט גמור ובכל נפשי ובכל מאודי שלעולם לא אעבור על רצונך בורא כל העולמים מה שציותני בתורתך הקדושה לא אעבור שום עברה ולא אבטל שום מצווה רק כל מצותיך מה שחייב אני לעשות הן במחשבה הן בדבור הן במעשה בכל יכולתי בכן רחם נא חמול נא חוס נא עלי ותכפר ותסלח ותמחול על כל חטאתי ועונותי ופשעי שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך מעודי עד עתה ולפי רוב טובך וחסדיך שאין להם שיעור ואין להם סוף לא תענישני רק תחניני חסדים מגולים בעולם הזה ובעולם הבא:

מקורות:
בית שלמה
החסידות, יצחק אלפסי

רבי שלמה שפירא ממונקאטש | ביוגרפיה

דפים קשורים

סדר תפילה ותיקון שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   כ"ה כסלו ה'תשע"ב

בכל יום שני עורך הרב שלמה עופר שליט"א סדר תפילה ותיקון ברוב עם הדרת מלך ובכח רבים בוקועות התפילות את כל הרקיעים. התיקון מתקיים בבית הכנסת 'רשב"י', רח' ש"י עגנון 1 (שכונת רמת אליהו) ראשון לציון.

רבי דב בער - המגיד ממעזריטש | ביוגרפיה שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   י"א כסלו ה'תשע"ב רבי דב בער המכונה המגיד ממעזריטש, נולד בשנת ה'תס"ד, בעיר לוקאטש שבאוקראינה, לאביו רבי אברהם המיוחס עד לתנא הגדול רבי יוחנן הסנדלר, ולאמו מרת חוה.
(חלוקות הדעות לגבי שנת לידתו: לפי מסורת חב"ד לא ידוע תאריך היוולדו, ויש המשערים שנולד בשנת ה'תס"ד (1704). יש אומרים שנולד בערך בשנת ה'ת"ע (1710), ולפי מסורת קדומה של רבי אברהם יעקב מסדיגורה (הראשון) נולד בשנת ה'תנ"ח (1698).)
רבי שלמה רבינוביץ מראדומסק | ביוגרפיה שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   כ"ט אדר ה'תשע"ב רבי שלמה הכהן רבינוביץ מראדומסק - הידוע בכינויו 'בעל התפארת שלמה מראדומסק', נולד בשנת ה'תקס"ג לערך, בעיירה וולשצובה שבפולין, לאביו רבי דב צבי הכהן מצאצאי בעל המגלה עמוקות ולאמו מרת פרומט בת רבי שלמה מפינטשוב.

תומר דבורה - שיעור מס' 1 הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ט"ז אייר ה'תשע"ב סדרה מרתקת של מפגשים שתתמקד בספר 'תומר דבורה', ספר מוסר על פי הקבלה והסוד של רבי משה קורדובירו הידוע בכינויו 'הרמ"ק'.
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום