page_title: מנהגי חג השבועות מנהגי חג השבועות :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

מנהגי חג השבועות

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print

חג השבועות או כפי שהוא מכונה במקרא 'חג הביכורים' הוא השני מבין שלושת הרגלים בהם היו בני ישראל עולים לרגל להקבלת פני השכינה בבית מקדשינו.

שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם | ד' סיון ה'תשע"ג

מנהגי חג השבועות:
הרבהמנהגים נקשרו לחג השבועות, חלקם נשתמרו וחלקם לא ואלו הם:

קישוט הבית בפרחים:
נהגו בני ישראל לקשט את בתיהם ובתי כנסיות בצמחים ובפרחים זכר להר סיני שהצמיח פרחים ועשבים לכבוד מתן תורה.
בעבר היו יהודי אירופה נוהגים להציב עצים בבתי הכנסיות אך רבנים גדולים כדוגמת הגאון רבי אליהו מוילנא ביטלו מנהג זה, כפי שכותב המשנה ברורה (סימן תצ"ד סעיף קטן י) "נוהגין להעמיד אילנות בבית הכנסת ובבתים, זכר שבעצרת נידונו על פירות האילן; והגר"א ביטל מנהג זה משום שעכשיו הוא חק העמים להעמיד אילנות בחג שלהם."

מאכלי חלב:
א. נהגו בני ישראל לאכול מאכלי חלב בחג השבועות וכך כותב הרמ"א (או"ח סימן תצד,ג), ונוהגין בכל מקום לאכול מאכלי חלב ביום ראשון של שבועות. ונראה לי הטעם, שהוא כמו השני תבשילין שלוקחין בליל פסח, זכר לפסח וזכר לחגיגה, כן אוכלים מאכל חלב ואחר כך מאכל בשר, וצריכין להביא עמהם שני לחם על השלחן שהוא במקום המזבח, ויש בזה זכרון לשני הלחם שהיו מקריבין ביום הביכורים...
 
ב. שלשה פעמים קיטרגו מלאכי השרת על עם ישראל ושאלו את הקב"ה "מה אנוש כי תזכרנו?" ולמה זה הענקת להם את תורתך הקדושה ובאחד הפעמים ענה להם הקב"ה כי שלשת המלאכים שהיו אצל אברהם אבינו אכלו אצלו בשר בחלב ואילו כל ילד מבני ישראל יודע כי אין לאכול בשר וחלב..
ולכן אנו אוכלים בשבעות חלב ולאחר מכן בשר לפי כל ההלכות כדי להראות למלאכים שלא יבואו עכשיו בקבלת התורה של שנה זו לקטרג עלינו שוב פעם.
 
ג. במתן תורה נצטוו עם ישראל על "לא תבשל גדי בחלב אמו" כלומר, להפריד בין בשרי לחלבי ולא היה להם כלים כשרים ולכן אכלו באותו היום רק מאכלי חלב..
 
יש אנשים שנוהגים להתיז מים ביום השבועות ואין למנהג זה מקור ביהדות אלא אדרבא פעולה זו כרכוה באיסורים הלכתיים ביום חג..
 
הניעור בלילה:
"היו נכונים ליום השלישי" אמר הקב"ה לעם ישראל. תקדשו את עצמכם ותתכוננו, כי בעוד שלשה ימים עומדים אתם לקבל את התורה הקדושה..
ואכן, שלשה ימים קידשו את עצמם ישראל והתכוננו אך בהגיע השעה הגדולה.. השעה בה היו צריכים לקבל את התורה...
והנה מגיע ה′ ית′ להר סיני, אך עם ישראל ישן... עד שהעיר אותם ה′ ית′ בקולות וברקים...
ועל נוהגים בכל ליל שבועות, מאז והילך, להישאר ערים כל הלילה ולהרבות בלימוד ותפילה כדי לכפר על חטאם של בני ישראל...
מנהגי חג השבועות
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום