page_title: קיבלנו את התורה-עכשיו מה? קיבלנו את התורה-עכשיו מה? :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

קיבלנו את התורה-עכשיו מה?

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
התורה היא בעצם ספר חוקים שבאים לומר לנו מה לעשות ומה לא לעשות ואפילו מתי ובאיזה בסדר, נעל את נעל ימין ורק לאחר מכן את נעל שמאל, קשור את נעל שמאל ורק אז את נעל ימין. עד לפרטים הקטנים ביותר יורדת ההלכה אשר מהווה את החוק האלוקי ולה שופט משלה כמו גם קטגור וסנגור.
שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם | ד' סיון ה'תשע"ד
האם זה כל מה שזה ספר חוקים ותו לא?
תכנסו לכל בית כנסת, שם תמצאו שלט ועליו מודפס מאמר חז"ל ידוע "אל תעשה תפילתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא" נכון, אנו מצווים להתפלל שלשה תפילות ביום, זה חלק מהחוקים, באים חז"ל ואומרים לנו: התפילה הינה חוק אך באפשרותך לעשות מזה משהו יותר מזה, עשה אותה רחמים ותחנונים.

"ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך" התורה קובעת בספר החוקים כי על כל אדם לאהוב את אלוקים בכל לבבו... הלב אינו מכונה בה הינך יכול ללחוץ על כפתור ולהכריח אהבה?! אלא, זה מתחיל לפני כן, זה מתחיל בכך שאנו אומרים "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" ה' (מציין דין) הוא אלוקינו (מציין רחמים) ואותו ה' הוא אחד. זה כשלעצמו אמור להפחיד אותנו ולכבד את האלוקים, בורא עולם, בעל גבורות, נורא וקדוש שמו... חלקו דין וחלקו רחמים אך לא, אל תפחדו מאיתו יתברך אלא "ואהבת את ה' אלוקיך" אל תקיים את חוקיו ומצותיו כי הוא בעל הגבורות, אלא תאהב אותו, תאהב את ה' בעל הרחמים ואת אלוקיך בעל הדין כי בשניהם אין לו כוונה אחרת מטובתך האישית ועל כן אומרת הגמרא כי חייב כל אדם לומר "כל העולם לא נברא אלא בשבילי" להפיק ממנו את המיטב.

אין ספק כי התורה הינה ספר חוקים, עול תורה ומצוות אומרים לנו חז"ל, אך לא רק, התורה הינה דרך חיים "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" [משלי ג'] או, כאשר התורה הינה דרך חיים, אינה עוד עול בשבילנו כי אם המקור לאושר ותקווה בחיינו.

שמע ישראל, ה' הרחמן שהמציא את הרחמים הוא האלוקים הדיין בעל הדין,  ואותו ה' הוא אחד, על אף שלפעמים הוא מתנהג עמנו בדין, הרי דע לך כי דין יש לו רק אחד אך רחמים יש לו שלשה עשר, י"ג מידות של רחמים. ולכן, ואהבת את ה' אלוקיך, אהוב את ה' כי אלוקיך הוא ה' אחד ומתנהג הוא עימך בכל שלשה עשר מידות הרחמים שלו ולולא כך היה העולם חרב מזמן כי על פי דין אין לנו סיכוי לשרוד בעולם בו אנו חוטאים ללא הרף עם אותם כוחות וכלים שהעניק לנו ברחמים אותו אחד שכלפיו אנו חוטאים..

וכאשר אנו מתייחסים לתורה כאל דרך חיים היקרה לליבנו ולא כספר חוקים שיש בו עול הרי שאנו יכולים לומר "תורה הקדושה התחנני בבקשה" שמרי על דרך חיינו שהרי על פיך אנו חיים את חיינו הרוחניים ואת חיינו הגשמיים, אנא התחנני בפני בורא עולם כי ישמור לנו על שניהם.

נותר רק לסיים עם אמרה ידוע בארמית "כד יתבין ישראל ועסקין בשמחת התורה, קודשא בריך הוא אומר לפמליא דיליה חזו בני חביבי דמשכחין לצערא דילהון ועסקין בחדוותא דילי". תרגומה לעברית - כאשר יושבים ישראל ועוסקים בשמחת תורה, הקב"ה אומר לפמליתו ראו בני חביבי ששוכחים את צערם ועוסקים בשמחתי. ולבקש מבורא עולם כי אמנם אנו שוכחים מהצרות שלנו ועוסקים בשמחתו אך אנא, תשכיח אתה מאיתנו את צרותינו לבל ישובו עלינו כי אכן שמחים אנו בתורתך שהיא דרך חיינו.
קיבלנו את התורה-עכשיו מה?
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום