page_title: נקודות אור לסוכות נקודות אור לסוכות | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

נקודות אור לסוכות

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
אומר הזוהר, שהמקפיד במצוות סוכה אם תהיה ח"ו צרה על האדם מיד נזכרת מצוות סוכה ומצילה אותו "ומאן דיתיב בצלא דא יתיב באינון יומין עילאין לעילא לחפייא עליה ולאגנא עליה בשעתא דאיצטריך. "מי שיושב בצל זה של סוכה יושב באותם ימים עליונים של מעלה להגן עליו בשעה שיצטרך"
הרב שלמה עופר | מוסדות שמ"ע
1.    יש אזהרה גדולה על פי הסוד להרבות בצדקה בערב חג הסוכות ואף שכל השנה מצוות צדקה מצילה ממוות "וצדקה תציל ממוות" בערב חג הסוכות הצדקה יכולה לעורר רחמים שמעל הרחמים בפתקים (בגזרי דין) שעומד לצאת לעולם ביום האחרון של סוכות.(יום הושענא רבה)
הצדקה בערב סוכות בדומה לאדם שמגיש "ערעור" על שדנו אותו למיתה ח"ו והערעור הזה מגיע למקום של רחמים עד אין קץ וכן נהג רבנו חיים ויטאל.

2.    בספר "יפה ללב" כתב שמי שזהיר במצוות סוכה כראוי, יזכה לשלום בית כל השנה

3.    בזוהר מובא וכן בספר "סדר היום" שלמרות שסוכות זה חג של שמחה אם חס ושלום נגזר על האדם ביום כיפור מיתה היציאה מהבית לסוכה זה "כפרת עוונות" ונקרא גלות וגלות מכפרת על מיתה. והזוהר בפרשת פנחס מזהיר שמשפט של יום כיפור מסתיים רק בהושענא רבה וכן בראשית חכמה שער הקדושה פרק יד'

4.    כדאי שכל אדם יפנה ויניח סכך הסוכה לפני התקדש החג כי הסכך זה עיקר מצוות הסוכה וכך נוטל חלק בבנייתה כי מצווה בו יותר מבשלוחו.

5.    בתיקוני הזוהר תיקון ע' – כתוב "מן דעביד סוכה, קודשא בריך הוא מסכך עלה בההוא עלמא ואגין עלא מכל מלאכי חבלה כד נפיק מהאי עלמא ואזיל לההוא עלמא" , תרגום – כל מי שעושה סוכה הקב"ה מסכך עליו (מגן עליו) בעולם הנצח ומגן עליו מכל מלאכי חבלה כאשר יוצא מהעולם הזה להיכנס לעולם הבא . ידוע שהיציאה מהעולם הזה ברגעים הראשונים שהנשמה יוצאת מהגוף מלאכי חבלה שנבראו מהמעשים שלנו הלא טובים נלחמים עם המלאכים הטובים וצריך אז הרבה רחמי שמים מגלה לנו רשב"י שמצוות סוכה מסלקת מלאכי חבלה.

6.    סוכה = 91 , אילן = 91 יש לכוון שמסכך בענפי אילן גם הסוכה וגם הסכך גורמים איחוד של קודשא בריך הוא ושכינתא ; י-ה-ו-ה = 26 ,  א-ד-נ-י = 65 ושניהם שווים 91 .

7.    חג סוכות יש הארה של אמא עילאה.

8.    רב המנונה סבה כאשר היה נכנס בכל ערב לסוכה היה מזמן את נשמותיהן של "האושפיזין" בלילה הראשון בכניסה לסוכה יש להזמין את אברהם אבינו ולבקש מיצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד שיבואו עמו, בלילה השני יש להזמין את יצחק ולהזמין את אברהם, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד שיבואו עימו וכן על זה הסדר.. וזה הלשון שיש לומר: "עולו אושפיזין עילאין קדישין. " 
זוהר פרשת אמור דף ק"ג : "תא חזי בשעתא דבר נש יתיב במקורא דא בצילא דמהינותא, שכינתא פרסא גדפאה עליה מלעילא ואברהם וחמישא צדיקיא ודוד מלכא שוויקין מדורהון עימה- תרגום בוא וראה בשעה שאדם יושב במקום זה, צל האמונה, השכינה פורסת כנפיה עליו מלמעלה ואברהם וחמישה צדיקים ודוד המלך שמים את מקומם עימו.

9.    בזוהר יש גילוי, שלא כולם שמים לב אליו, הזוהר אומר שהתנאי שהאושפזין יגיעו זה דווקא אם התקין להם "כסא מיוחד" כמו שעושים בברית כסא של אליהו הנביא.
ולכן יניח כסא ועליו מפה ועליו מפה ואף יכתוב עליו "כסא לשבעה אושפזין קדישין" ויאמר כל לילה זה הכיסא לכבוד שבעה אושפזין קדישין.

10 .    כדאי מאוד להדליק בכל לילה שבע נרות לכל שבעת האושפיזין או נר אחד כל לילה לאורח החדש לפי הסדר אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד וטוב לתת צדקה ליד הנר ויכול להניח הנר על כיסא האושפיזין או סמוך אליו ויזהר מאוד שתהיה שמירה מכל נזק.

11    . כדאי להזמין כל יום עני שיסעד בתוך הסוכה ואם קשה עליו יתן בכל יום סך ממון של סעודה לעני.

12    . בתוך הסוכה נכנסים "5 חסדים" והם נמשכים בכוח הסוכה ולכן במסכת סוכה ישנם 5 פרקים וטוב ללמוד בכל לילה פרק אחד משניות וביום השישי והשביעי של חג הסוכות יקרא שוב פרק חמישי.

13    . יש אזהרה לא להכניס לסוכה גוי ויזהר שבעל חיים טמא לא יכנס לסוכה.

14    . מותר לאכול ולשתות אכילת עראי מחוץ לסוכה אך אם אדם באמצע סעודה אסור לשתות אפילו מים מחוץ לסוכה.

15    . הישן בסוכה צריך להקפיד על קדושה וצניעות ולשמור על כללי הצניעות שגם בבית יש לשמור מלחשוף את גופו אך בסוכה זה חמור עד אין קץ להתלבש ולפשוט בגדיו שלא בצניעות.

16    . בקהילת חקודש "בית אל" נהגו להתפלל כל התפילות בתוך הסוכה.

17    . סדר קשירת הלולב עפ"י הסוד: יניח הלולב על השולחן ויאמר יסוד כאשר השדרה מול עיניו יקח השלושה הדסים וישים אחד מימין ויאמר חסד ואחד משמאל ויאמר גבורה ואחד מעל השדרה ויאמר תפארת ויטֵה אותו מעט לימין (כי תפארת מטה כלפי חסד) יקח שתי ערבות ויאמר נצח ויניח מימין ואחד משמאל ויאמר הוד ויש להיזהר מאוד שהערבות יהיו נמוכות מההדסים כי אם הן גבוהות מן ההדסים נעשה קלקול למעלה, והלולב יהיה גבוה מההדסים לפחות טפח.

18    . צריך שהלולב תמיד יהיה עומד דרך גידולו גם כאשר מניע אותו כלפי מטה ובשעת הברכה והנענוע צריך שהאתרוג יהיה מחובר ללולב והאתרוג תמיד העוקץ מלמטה כדרך גדילתו.

19    . סדר הנענועים עפ"י הסוד- יעמוד מול המזרח להרחיק מהגוף ולקרב שלוש פעמים לכל צד- לדרום ימין- חסד, צד שמאל שזה צפון- גבורה למזרח- תפארת, למעלה זה נצח, למטה זה הוד והאחרון מאחור למערב שהוא "ביסוד"
•    למי שקשה עליו הכוונות הרבות של הלולב כדאי לומר לפני נטילת הלולב פעמיים ויהי נועם.. (תהלים צ',יז') אך מי שרוצה לכוון במעט הכוונות שיש בלולב על פי הסוד אז כאמור יש 3 הולָכות לכל צד, אחד כנגד חכמה השני כנגד בינה השלישי זה דעת ויש לכוון להמשיך חב"ד לתוך החסד עד חסד שבמלכות שזה צד ימין דרום. ולצד שמאל שזה צפון יכוון להמשיך חב"ד לגבורה עד הגבורה שבמלכות ואחר כך לתפארת שזה קדימה למזרח להמשיך חב"ד לתפארת עד לתפארת שבמלכות ואחר כך למעלה שזה נצח וכו' וכו' למטה שזה הוד וכו' וכו' ולאחור למערב שזה יסוד להמשיך חב"ד ליסוד עד ליסוד שבמלכות ואז מאיר אור המלכות אור של משיח   

20    . למרות שהסוכה היא "תשבו כעין תדורו" ולכאורה זה כמו בית והיה צריך מזוזה אך המזוזה זה לשמירה וסוכה היא עצמה שומרת ומגינה

21    . מצוות סוכה נקרא "מקיפין" והיא מקיפה ועוטפת את הנכנס אליה מראשו ועד רגליו ואין שום רשות לחיצונים (כוחות הרע) להיכנס לסוכה

22    . הסוכה וארבעת המינים מגינים על ישראל מהאוייב במשך כל השנה וכדאי לזכות כמה שיותר יהודים במצוות האלו. הלולב ומיניו נקרא "מַאנֵי דְקרבא" כלי מלחמה והשבעים שרים של מעלה שממונים על האומות זוחלים ופוחדים ממצוות סוכה ולולב יותר מכל איום אחר.

23    . בחג הסוכות ניתן לבקש רחמים לצאת מייסורים, ידוע מהמדרש שאיוב שסבל כל כך עד שאמר לקב"ה "שמא נתבלבלו האותיות" בין איוב לאויב. האם אני אויב (האם אתה אויב שלי..) הראה לו הקב"ה 2 דפנות של סוכה והדופן השלישית טפח. כל דופן היא 7 טפחים ביחד זה 15 טפחים כנגד שם י.ה. ורמז לו הקב"ה שצריך להתפלל על שלמות השכינה כמו שכתוב "כי יד על כס יה" שהכיסא לא שלם (כס) ושם י.ה.ו.ה לא שלם (י.ה) עד שיבוא משיח, הסוכה יש בה כח לסלק הייסורים ולקרב הגאולה.

24    . בעל  מנחת אלעזר ממונקטש זי"ע שמע מאבותיו הקדושים שמקובל אצלהם איש מפי איש מהחוזה מלובלין ומפי הבעל שם טוב ואליהו הנביא שמי שמתפלל בכוונה כראוי בהושענא הרבה ושמחת תורה זה ישפיע על כל תפילות השנה שיהיו בכוונה.

25.    כתב רבי שמחה בונם מפשיסחא שישנם 3 תאוות עיקריות בלב הקנאה, התאוה והכבוד. חג הפסח מבטל מידת "התאווה" כי אז אוכלים לחם עוני ומוותרים על הרבה מאכלים, בחג מתן תורה (שבועות) מתבטלת מידת הקנאה כי שבועות זה עין טובה- בחינת תיקון היסוד, ובחג הסוכות כל מי שמתאווה לכבוד וחושב תמיד איך ומה לעשות שיכבדוהו ניצל ממידה מגונה זאת והרמז "ענני כבוד" וכאמור בחג הסוכות ניצול מתאוות אכילה דווקא ע"י ריבוי האכילה בקדושה שאז נתקנת בשורשה, ובחג השבועות זה תיקון הקדושה והברית ובחג הפסח זה תיקון תאוות ממון

26.    ידוע שהניסיון להבדיל בין אומות העולם לעם ישראל שיוכיח שעם ישראל הוא עם סגולתו ותפארתו של בורא עולם, הניסיון יהיה דווקא במצוות סוכה, שלעתיד לבוא אומר הקב"ה לאומות העולם מצווה קלה יש לי ליתן לכם, וסוכה שמה, ומיד הם בונים סוכה ומוציא הקב"ה חמה מנרתיקה, חום רב, והם בועטים בסוכה ויוצאים. גם לנו הניסיון באמונה הוא במצוות סוכה, שאם ירד בחג הסוכות גשם זה סימן שהקב"ה לא שמח בנו ח"ו, וזה משל לעבד שמזג כוס לרבו ושפך לו קיטון על פניו ואמר לו "אי אפשי בעבודתך" לא חפץ אני במצווה שלך- ואז אנו יוצאים בראש מורכן ובבושת פנים ולא מתרעמים ומקבלים הגזרה באהבה. הניסיון של אומות העולם הוא דרך החמה (השמש) כי הם מונים לימות החמה, ועם ישראל מונים לפי הלבנה, וידוע שהלבנה (הירח) הוא שורש יסוד המים וכמו שכותב הגר"א שהלבנה בשורשה משפיעה על הגשמים. ולכן משלו משל לעבד שמזג כוס לרבו 

27.    הסוכה מבטלת קללת בלעם "מה אקוב לא קבו אל ומה אזעום לא זעם ה' " ורמוז ברש"י שלא חיסר מהם ענני כבוד וענני כבוד הם שורש מצוות סוכה (לפי רבי אליעזר). 

28.    יש להעיר שמה שהגמרא אומרת שכאשר רבי אחא בר יעקב נענע הלולב ואמר "חץ בעניו של השטן" אסור בימינו לומר זאת כי אסור למי שאינו קדוש מספיק להתגרות בשטן.

29.    בספר "שם משמואל" מביא ששמחה זה שלמות- וכמו שחתן זוכה לשמחה כי נשלם גופו ע"י אשתו כך חג הסוכות נאמר בו יותר מכל חג ושמחת בחגיך- כי אחרי יום כיפור מגיעים לשלמות.

30.    ידוע שבכל חג נמשך שפע והשפעות שהיו באותם ימים כמו שמובא בהלכה להבדיל שאסור להקיז דם בערב חג השבועות משום שישנו שד ששולט בדם ההקזה שנקרא "צבוע" שד שניסה למנוע קבלת התורה ומכאן לומדים שבכל ערב חג לא להקיז דם- (נפקא מינה להימנע אם ניתן מלעשות ניתוח בערב כל חג) כך גם בהמשכת האור של כל חג, נמשכת השפעת האור שהיה בחג הראשון בכל שנה ושנה.

31.    הרואה לולב בחלום "אין לו אלא לב אחד לאביו שבשמיים" הלולב רומז על הצדיק שנקרא חי ולכן לולב גימטרייה חיים. ורומז על ל"ו צדיקים ועל ל"ב נתיבות חכמה- לו- לב

32.    בתורה כתוב סכת בלא ו' הגימטרייה זה ת"ף שזה 480. לילית בגימטרייה גם כן 480. ידוע שבמשך השנה השטן שולט חוץ מיום הכיפורים ולכן "השטן" בגימטרייה זה שס"ה. ויש שס"ה ימים, כאשר יוצאים מיום הכיפורים מיד הכח הרע רוצה לקטרג ומצוות סוכה מכניעה אותו שהיא סכֹת=480

33.    הסוכה באה להעביר גילולים מן הארץ ויזהר לא לעשותה ע"י גוי ובעיקר הסכך שצריך לסכך בדבר שלא מקבל טומאה. במשך השנה זוכים לצילא דמהמנותא והיא מושב ומשכן השכינה העליונה שבאה לפרוש עלינו סוכת שלום 
נקודות אור לסוכות
דפים קשורים
הסוכות של אנטוניו קורדובה, ספרד 1945: מוצאי יום כיפור, אנטוניו יושב בביתו מוטל על הספה בסלון, עדיין קצת חלש מהצום הארוך אך זו לא הסיבה לדכדוכו. שאלת השאלות שמנקרת במוחו הינה איך לבנות סוכה מבלי לעורר חשד. מהיכן ישיג ארבעת המינים שובר הוא את ראשו תוך כדי שהוא מלטף את השופר בידו. רבונו של עולם, מתפרצת זעקה לחושה מתוך גרונו, אנא עזור לי!! עזור לי לקיים את מצוות החג... קרא עוד... רבי נחמן מברסלב | ביוגרפיה רבי נחמן מברסלב נולד בראש חודש ניסן תקל"ב (1772), בעיירה מז'יבוז' שבאוקראינה, בבית זקנו, הבעל שם טוב זיע"א. אימו, מרת פיגא, היתה בתה של אדל בת הבעש"ט ואביו רבי שמחה בנו של רבי נחמן מהורודנקא (הטמון בטבריה) מגדולי תלמידי הבעש"ט. ביום שלישי, רביעי לחול המועד סוכות, י"ח תשרי תקע"א, השיב רבי נחמן את נשמתו ליוצרו. תמו ונשלמו חייו אך רוחו המשיכה לפעם, מפעמת היא עד היום בלב כל אחד מרבבות חסידיו ולומדי משנתו.   קרא עוד... מה נורא המקום הזה (להאזנה) עבודת ה' ית' מאהבה לא שוללת את היראה והפחד | את מי לעבוד את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא או את המלך זקן וכסיל שמנסה לנצל אותך והיה עם תשמע בקולו הוא אף ידון אותך בגהינום שהרי הוא הייצר הרע, הוא השטן והוא מלאך המוות. קרא עוד... הטוב הרע והכסף השכל שבכל דבר... כן, גם השכל שבכסף... אם חשבת שהאשה היא הבזבזנית של הבית - חשוב שוב! כל השפע של הבית תלוי באשה ולא זו בלבד אלא השפע תלוי בהתנהגותך אליה! רוצה כסף קל? כבד את אשתך! אם העבודה יותר חשובה לך מאשתך תהיה לך המון עבודה אבל אתה תפסיד את השפע, הרוחני והגשמי כאחד... קרא עוד... ליקוטי מוהר"ן תורה ב' (להאזנה) אמור אל הכהנים: כי עיקר כלי זינו של משיח הוא תפילה | על ידי צדקה אוחזין במשפט | על ידי שמירת הברית זוכה להאיר את התפילה - הרב שלמה עופר בשיעורו על תורה ב' שבליקוטי מוהר"ן מאת רבי נחמן מברסלב זיע"א קרא עוד...

דפים קשורים

הסוכות של אנטוניו שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   י"ג תשרי ה'תשע"ה קורדובה, ספרד 1945:
מוצאי יום כיפור, אנטוניו יושב בביתו מוטל על הספה בסלון, עדיין קצת חלש מהצום הארוך אך זו לא הסיבה לדכדוכו. שאלת השאלות שמנקרת במוחו הינה איך לבנות סוכה מבלי לעורר חשד.
מהיכן ישיג ארבעת המינים שובר הוא את ראשו תוך כדי שהוא מלטף את השופר בידו. רבונו של עולם, מתפרצת זעקה לחושה מתוך גרונו, אנא עזור לי!! עזור לי לקיים את מצוות החג...
רבי נחמן מברסלב | ביוגרפיה שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   י"א כסלו ה'תשע"ב

רבי נחמן מברסלב נולד בראש חודש ניסן תקל"ב (1772), בעיירה מז'יבוז' שבאוקראינה, בבית זקנו, הבעל שם טוב זיע"א. אימו, מרת פיגא, היתה בתה של אדל בת הבעש"ט ואביו רבי שמחה בנו של רבי נחמן מהורודנקא (הטמון בטבריה) מגדולי תלמידי הבעש"ט.
ביום שלישי, רביעי לחול המועד סוכות, י"ח תשרי תקע"א, השיב רבי נחמן את נשמתו ליוצרו. תמו ונשלמו חייו אך רוחו המשיכה לפעם, מפעמת היא עד היום בלב כל אחד מרבבות חסידיו ולומדי משנתו.

 

תומר דבורה - שיעור מס' 1 הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ט"ז אייר ה'תשע"ב סדרה מרתקת של מפגשים שתתמקד בספר 'תומר דבורה', ספר מוסר על פי הקבלה והסוד של רבי משה קורדובירו הידוע בכינויו 'הרמ"ק'. הסוכות של אנטוניו שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   י"ג תשרי ה'תשע"ה קורדובה, ספרד 1945:
מוצאי יום כיפור, אנטוניו יושב בביתו מוטל על הספה בסלון, עדיין קצת חלש מהצום הארוך אך זו לא הסיבה לדכדוכו. שאלת השאלות שמנקרת במוחו הינה איך לבנות סוכה מבלי לעורר חשד.
מהיכן ישיג ארבעת המינים שובר הוא את ראשו תוך כדי שהוא מלטף את השופר בידו. רבונו של עולם, מתפרצת זעקה לחושה מתוך גרונו, אנא עזור לי!! עזור לי לקיים את מצוות החג...
רבי נחמן מברסלב | ביוגרפיה שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   י"א כסלו ה'תשע"ב

רבי נחמן מברסלב נולד בראש חודש ניסן תקל"ב (1772), בעיירה מז'יבוז' שבאוקראינה, בבית זקנו, הבעל שם טוב זיע"א. אימו, מרת פיגא, היתה בתה של אדל בת הבעש"ט ואביו רבי שמחה בנו של רבי נחמן מהורודנקא (הטמון בטבריה) מגדולי תלמידי הבעש"ט.
ביום שלישי, רביעי לחול המועד סוכות, י"ח תשרי תקע"א, השיב רבי נחמן את נשמתו ליוצרו. תמו ונשלמו חייו אך רוחו המשיכה לפעם, מפעמת היא עד היום בלב כל אחד מרבבות חסידיו ולומדי משנתו.

 

מה נורא המקום הזה (להאזנה) הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   ל' סיון ה'תשע"ב

עבודת ה' ית' מאהבה לא שוללת את היראה והפחד | את מי לעבוד את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא או את המלך זקן וכסיל שמנסה לנצל אותך והיה עם תשמע בקולו הוא אף ידון אותך בגהינום שהרי הוא הייצר הרע, הוא השטן והוא מלאך המוות.

שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום