page_title: אמונת חכמים - צדיק גוזר אמונת חכמים - צדיק גוזר | הרב שלמה עופר שליט"א :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

אמונת חכמים - צדיק גוזר

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print
מספרת הגמרא בסנהדרין ק"צ על שני בני אדם יהודים שנשבו בהר הכרמל והיה שבאי מהלך אחריהם. שמע את שני היהודים מספרים זה עם זה. אמר לו אחד לחברו כי רואה הוא ע"פ הסימנים שהיה כאן גמל שהלך לפנינו וגמל זה עיור באחת מעיניו, ועליו שני נודות אחד של יין, ואחד של שמן ושני בני אדם מנהיגים את הגמל אחד גוי ואחד ישראלי. לגלג עליהם השבאי ואמר להם "עם קשה עורף מנין לכם זאת"? אמרו לו: דרך בהמה לאכל עשבים שלפניה אך דרך גמל לאכל עשבים שמין הצדדים וראו אשר אך צד אחד לאורך כל הדרך נאכל, ידעו שזה גמל וכי הוא עיוור ולאורך הדרך ראו מידי פעם מים שנספגו באדמה ומים שצפו. ידעו שהראשונים יין והשניים שמן. וראו במרכז הדרך טינופת של צואת אדם ובצד הדרך צואת אדם ידעו כי הראשון נוכרי והשני ישראלי (שדרך ישראל להיות צנוע - רש"י) ודרך הגוי להפנות לעיני כל. רץ השבאי קדימה ומצה כדבריהם, בא ונשקן על ראשן והביאן לביתן ועשה להם סעודה גדולה והיה מרקד לפניהם ואמר "ברוך שבחר בזרעו של אברהם ונתן להם מחוכמתו, ובכל מקום שהם הולכים נעשים שרים לאדוניהם" ופטרן לבתיהן לשלום.
הרב שלמה עופר שליט"א | כ"ג אדר ב ה'תשע"ד

​למאמר הקודם בסדרת "אמונת חכמים" "אור היהדות" הקלק כאן!

ולאורך ההסטוריה היו עימותים קשים בין חכמי האומות וחכמי ישראל וחכמינו ז"ל נאלצו להקדיש זמן כדי לקיים "ודע מה שתשיב לאפיקורוס" ודוגמאות רבות לכך ישנן במסכת עבודה זרה:
שאל פילוסוף את רבן גמליאל כתוב בתורתכם "כי ה' אלוהיך אש אוכלה הוא אל קנא" מפני מה מתקנא הבורא בעובדי ה' ואינו מתקנא בעבודה זרה? אמר לו רבן גמליאל: אמשול לך משל למה הדבר דומה, למלך בשר ודם שהיה לו בן והבן הזה גידל בביתו כלב ובחר לקרוא לו על שם אביו המלך, וכשנשבע היה אומר בחיי כלב אבא. כעס המלך מאוד ועל מי כעס על הבן או הכלב? הוי אומר על הבן.
אמר לו הפילוסוף: כלב אתה קורא לעבודה זרה שלנו, והלוא יש בה ממש, שפעם אחת נפלה דלקה בעירנו ונשרפה כל העיר והבית בו היתה עבודה זרה לא נשרף. אמר לו רבן גמליאל אמשול לך משל למה הדבר דומה, למלך בשר ודם שסרחה עליו מדינה כשהוא עושה מלחמה עם החיים הוא עושה או עם המתים? הוי אומר עם החיים.
אמר לו הפילוסוף לרבן גמליאל: מת אתה קורא אותה כלב אתה קורא אותה אם כן יאבדנה מן העולם. אמר לו רבן גמליאל: אילו לדבר שאין לעולם צורך בו היו עובדים היה מבטלה, מכיוון שהם עובדים לחמה וללבנה לכוכבים ולמזלות לאפיקים ולגאיות יאבד עולמו מפני השוטים? אלא עולם כמנהגו נוהג ושוטים שקלקלו עתידין ליתן את הדין.

עוד מובא במסכת סנהדרין לט. אמר לו כופר לרבן גמליאל: אלוהיכם גנב הוא מכיוון שלקח צלע מהאיש ויצר ממנו אישה. על קיטור זה של הכופר ענתה בתו של רבן גמליאל, אמרה לו לכופר שיזמין לה שופט דחוף אמר לה מדוע? אמרה לו: בא אלינו בלילה גנב לקח את הסל של כסף והכניס במקום זה זהב. אמר לה כופר לבתו של ר"ג: הלואי יבוא אלינו כל יום גנב כזה. אמרה לו: מה אם כן אתה משתומם? הקב"ה לקח צלע מהאדם ונתן לו שפחה שתשמש לפניו. אמר לה הכופר: כוונתי שהקב"ה יכל לקחת את הצלע כאשר אדם הראשון היה ער מדוע "ויפל ה' אלוקים תרדמה על האדם וישן ויקח אחת מצלעותיו"? לקחה בתו של ר"ג חלק חי של בהמה וצלתה לנגד עיניו, אמרה לו אכל מזה, אמר לה מאוסה היא בעיני, אמרה לו כן גם באדם הראשון אם היה השם יתברך לוקח אחת מצלעותיו בפניו היתה האישה מאוסה בעיניו.

וכן מובא בפרשת פנחס רכ"א בזוהר, כי גוי אחד בא לפני רבי אלעזר ואמר לו: זקן, זקן! שלוש שאלות רציתי לשאול ממך, אחת שלא מוזכר כלל בתורה בניין בית שלישי בו אתם מאמינים שיבנה, השניה שאתה אומרים שאתם קרובים למלך העליון יותר משאר העמים, ומי שמקורב למלך צריך שיהא שמח בלי צער, ובלי פחד ובלי דוחק, ושאלה שלישית שאתם לא אוכלים נבלות וטרפות בשביל שתהיו בריאים, והנה אנחנו אוכלים כל אשר נחפוץ וגופנו חזק יותר ובריא, ואתם כלכם חלשים ורצוצים - אתם עם ששונא אתכם אלוקיכם בכל, זקן,זקן! אל תתן תשובה כי לא אשמע אותך!
מספר הזוהר כי רבי אלעזר נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות ומגלה לנו רבי אלעזר כי במתיבתא של הרקיע שאלו את השאלות הללו והשיבו תשובות שהסכים עליהם הבורא יתברך בעצמו, התשובות הללו גילה אליהו הנביא לרבי אליעזר - וכך אמר: בית המקדש ראשון ושני נבנו ע"י אדם, ונתגלה אז לשלמה ברוח הקודש כי בית שיבנה ע"י אדם יחרב אך עתיד להבנות בית ע"י ה' יתברך והוא ישאר לנצח וכך אמר "אם ה' לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו" ומה כתוב לעתיד לבוא "בונה ירושלים ה'" ועוד כתוב על העיר ירושלים "ואני אהיה לה נאום ה' חומת אש סביב" אם לעיר כך כל שכן לבית.
ולשאלת היות העמים שמחים ואנו עצבים מקושי הגלויות, גילו בשמים שהעולם הוא כעין אדם בעל אברים. ישראל הם לב העולם, הלב הוא רך וחלש וכל צער שיש מגיע תחילה את הלב ובכל זאת בזכות הלב מתקיימים כל האברים – והמוח שהוא המלך קשרו ישירות עם הלב, אולם שאר האברים אך בעקיפין (רמז על כך – ולא תתורו אחרי לבבכם ואחר עיניכם, עיניים כאן הם עיני השכל שאחר שהעין ראתה גרמה למוח לחשוב והלב מימלא חשק ותאוה).
ובאשר לשאלה השלישית השיבו בשמים כי מזון רב נכנס לגוף אך הבירור הזך ביותר נעשה בלב, שאליו מגיעים הדמים הנקיים ביותר והמבוררים ביותר, והוא בכל זאת רך וחלש ביותר וכל האברים לוקחים בירור פחות נקי ונהנים מן הפסולת ובכל זאת הם חזקים יותר. ושוב נמצא שעיקר הכוח הוא בלב, עיקר הכוח עם ישראל. 

ובכל הדורות ידעו השליטים וחשובי האומות להעריך לא רק את מידותיהם של רבנן. כפי שידוע שבנין בית המקדש שחודש ע"י הורדוס היה בעקבות התפעלותו ממידותיו הנעלות של בבא בן בוטא, המובא בבא בתרא דף ג. וכן מעשה נוסף המובא בתענית כד: באחד שבעל כותית ונתחייב מלקות בבית דין של רבא רבא הלקהו והלה מת. נודע הדבר לשבור מלכא, רצה שבור מלכא לענוש את רבא. אמרה לו אימו: עזוב אותו, היהודים מה שמבקשים מהאלוקים שלהם הוא נותן להם, אמר לה: ומה ראית? אמרה לו: כמו הגשם תמיד כשמבקשים נענים. אמר לה בנה מפני שתקופת הגשמים וגם נוטה לרדת אז. אך אם עתה בתקופת תמוז יבקשו גשמים ודאי לא יוריד להם. שלחה לו איפרא הורמיז אימו של שבור מלכא לרבא התפלל שירדו גשמים. רבא התפלל ולא הועיל. אמר רבא פסוק "אלוהים באזנינו שמענו אבותינו ספרו לנו פועל פעלת בימיהם בימי קדם", ואנו בעינינו לא ראינו. ומיד החל לרדת גשם נכון. נראה כי אמנם "צדיק גוזר והקב"ה מקיים"
אך הקפידו בשמים על רבא שבקש נס מפורסם כל כך ללא צורך. ובלילה בעת שישן בא אליו אביו של רבא בחלום ואמר לו שלא ישן בלילה במיטתו מפני שכועסים עליו על שהטריח את בוראו. רבא ישן במקום אחר ובבוקר ראה והנה מיטתו קרועה וסימני שדים ומזיקים היו בה.

וזה לשון הזוהר הקדוש "אמר רבי יוסי ודאי כל מה דעביד קודשא בריך הוא בארעא, כלא הוא ברזא דחכמתא, וכלא בגין לאחזאה חכמתה עילאה להו לבני נשא, בגין דילפון מההוא עובדא רזין דחכמתא, וכלא אינון כדקא יאות, ועובדו כלהו אורחי דאוריתא, בגין דאורחי דאוריתא אינון אורחי דקודשא בריך הוא, ולית מילה זעירא דלית בה כמה אורחין ושבילין ורזין דחכמתא עילאה.
תרגום: אמר רבי יוסי, ודאי כל מה שהקב"ה עושה בארץ הכל הוא בסוד החכמה, והכל הוא כדי להורות חכמה עליונה, לבני אדם, כדי שילמדו מאותם המעשים סודות החכמה... ואין לך דבר קטן שלא יהיו בו כמה דרכים ושבילים וסודות החכמה העליונה. על פסוק כה פשוט (בראשית לו: "ושם אשתו מהטבאל בת מטרד בית  מי זהב", כתוב בזוהר "ובכל מילה ומילה חכמתא איהו ואוריתא דקשוט, ובגין כך אינון מילין דאוריתא מילין קדישין אינון, לאזאה מינה נפלאות, כמה דאת אמר "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך" (ובכל מילה ומילה ישנה חכמה ותורת אמת, לכן המילים הללו מילים קדושות, שבאות להראות נפלאות וכמו שבקש דוד "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך") ואומר לנו עוד הזוהר (אחרי מות נ"ט) שהחכם מכל אדם (וכפי שאומר הרמב"ם שרק משיח יהיה חכם ממנו) כתב שלושה ספרי חכמה, ושלושתם בחכמה העליונה שיר השירים – חכמה, קוהלת – תבונה, משלי – דעת.
וכל חכמה בעולם קשורה ויונקת מחכמתו של שלמה המלך באשר הוא פתח את שער החכמה בעולם. 

מתוך הספר 'חרבות בשפתותיהם' של הרב שלמה עופר שליט"א
למאמר הקודם בסדרת "אמונת חכמים" "אור היהדות" הקלק כאן!

אמונת חכמים - צדיק גוזר

דפים קשורים

אמונת חכמים - חכמת חז"ל מתוך 'חרבות בשפתותיהם' ספרו של הרב שלמה עופר   כ"ה אדר א ה'תשע"ד איתא בירושלמי (סוטה ח') אמר רבי מאיר כתיב "החכם עיניו בראשו" (קהלת ב') הכסיל במה (היכן עיניו) ברגליו? אמר רבי אבא מרי: החכם עד שהוא בראשו של דבר הוא יודע מה בסופו. אמונת חכמים - גילויים מדעיים מתוך 'חרבות בשפתותיהם' ספרו של הרב שלמה עופר   ב' אדר ב ה'תשע"ד "ולפני מספר שנים פורסם בעיתונים על גילוי שמצאו המדענים שמעיהם של החזירים דומה לשל אדם ולכן הוא יכל לעזור במיוחד לצרכי ניתוח באדם. הגמרא ידעה זאת לפני כמעט אלפיים שנה "שאני חזירי דדמיין מעיהו לבני אנשי" תענית כ"א:" אמונת חכמים - אור היהודת הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   י"ח אדר ב ה'תשע"ד על האמורא שמואל אומרת הגמרא "נהירין לו שבילי דשמיא כשבילי דנהרדעא" שידע והכיר כל מערכת הכוכבים והגלגלים. עד היום אין המדע יודע להסביר כיצד ידע שמואל כי בסדרת כוכבי כימה ישנם מספר כה רב של כוכבים, למרות שהעין הטובה ביותר מסוגלת לראות רק שבעה כוכבים, ובמסכת שבת מובא כיצד משפיעים הכוכבים והמזלות על היום והשעה בה נולד האדם, אלו תכונות היו לו, לאלו מידות הוא נוטה וכדומה, וכמובן שאין לשכוח כי עם ישראל הם מעל המזל ובכוח התפילה ותורתינו  הקדושה אנו מושלים במזל....
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום