page_title: ואתה תצווה | פרשת תצווה ואתה תצווה - פרשת תצווה | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

ואתה תצווה | פרשת תצווה

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print

"כמו רבי עקיבא שסרקו בשרו במסרקות ברזל וכשראהו משה אמר זו תורה וזו שכרה? השיבו הקב"ה שתוק כך עלתה במחשבה"

עלון שאו מרום עיניכם | ט' אדר ה'תשע"ג

השם משה לא מופיע בפרשת תצווה. רק "ואתה תצווה, ועשית וזה הדבר אשר תעשה וכו′" ומתקיים מה שאמר משה "ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת" כאשר אמר השם להשמיד את עם ישראל בגין חטא העגל ואע"פ שלבסוף התרצה ומחל – אמרו חז"ל קללת חנם אפילו על תנאי מתקיימת ונשאר הרושם.

והעיקר זה הענווה העצומה של משה רבינו שלא מחזיק מעצמו כלום "נבזה בעיניו נמאס – ועל ידי זה – ואת יראי השם יכבד!"
כמו שאמר פעם אחד מגדולי ישראל- "משה חושב שהוא בלעם...וזה מה שעושה אותו משה. ובלעם חושב שהוא משה וזה מה שעושה אותו בלעם"...
וכן מרדכי הצדיק שהיה ניצוץ משה רבינו בעצמו והציל את ישראל משמד ע"י עקשנותו ושלא חש לכבוד ולשלום עצמו.
ידוע מה שהתורה מספרת שבתחילה עלה במחשבתו של הקב"ה לברוא את העולם במידת הדין – ראה שאינו מתקיים – עמד ושיתף מידת הרחמים.
ורבינו מגלה שישנם נשמות של צדיקים ששרשם הוא מתחילת המחשבה דהיינו שנבראו במידת הדין והפירוש הוא שהם עובדים את הקב"ה במידת הדין ומוכנים על סטייה הכי קטנה כחוט השערה לעבור יסורי תופת איומים ונוראים כמו רבי עקיבא שסרקו בשרו במסרקות ברזל וכשראהו משה אמר זו תורה וזו שכרה? השיבו הקב"ה שתוק כך עלתה במחשבה – דהיינו מידת הדין.
וכן הכוונה לכל צדיקי הדור בכל דור ודור אשר מצילים אותנו במסירות נפשם עד כלות הנפש אף שלא חטאו מעולם – ממיתות ונשמד.
וצריך להאמין שגם היום בדור שלנו נמצאים כאלה צדיקים. זכותם יגן עלינו ונזכה לחסות בצילם ולדבוק במידתם. 
ואתה תצווה | פרשת תצווה
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום