page_title: מעמד הר סיני | פרשת יתרו מעמד הר סיני - פרשת יתרו | הרב שלמה עופר :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

מעמד הר סיני | פרשת יתרו

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print

כתב רבי נתן כי סוד עשרת הדברות הם סוד הרחמים העליונים שניתנו דרך משה רבנו, כי רק מי שהוא רחמן אמיתי הוא יכול להיות מנהיג, וכל הגדולים שרוצים לעשות "טוב" ולשנות העולם אם לא ניקו את ליבם משמץ קל וכן של אכזריות או מידה רעה אינם יכולים להיות מנהיגים ורחמנים.

הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים | י"ט שבט ה'תשע"ג

 

"רגזה ותרעש הארץ", לפני בדיוק  3,325 שנה הזדעזע העולם כולו יותר מכל רעידות  האדמה והים שהיו ושעתידים להיות.
 באותו יום, במעמד הר סיני, גילה הקב"ה לפני העם הנבחר את עצם חכמתו ורצונו שמולבש בתורה הקדושה. הרמב"ם כותב באיגרת תימן כי מבחר העדים העידו על כך שאומה שלמה כולה תשמע בכללה את דיבורו של הבורא יתברך מעולם העליון , ותראה כבודו עין בעין. וכן נכתב בספר "העיקרים" כל מה שהושג בחוש לאנשים רבי המספר, תהא האמנתו יותר מתקבלת ובעבור זה רצה הקב"ה שתינתן התורה על ידי משה רבינו בפרסום גדול וריבוי עצום משישים ריבוא שהיו בהם כל מבחר הברואים, אנשים חכמים ונבונים, וריבוי דעות מתחלפות שהיו שם "את אשר ישנו פה עמנו עומד היום ואת אשר איננו פה עמנו עומד היום", ואפילו הפסוקים שבתורה תמהו מגודל החזיון "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו השמע עם קול אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי".
 
תתקע"ד דורות קודם שנברא העולם הייתה התורה שהיא עצם חכמתו ורצונו של הבורא יתברך גנוזה ונסתרת ולאחר שברא את העולם עדיין המתין עד שנת אלפיים ארבע מאות ארבעים ושמונה שנה לבריאת העולם ורק אז לפני 3325 שנה הוציא את התורה מהסתר והעלם אל הגילוי "מעמד הר סיני", חוקה אלוקית של האין סוף – חוקות שמיים וארץ, חוקות הגוף והנפש, חוקות הרוח והנשמה ,חוקות העליונים והתחתונים – השמיים ושמי השמים, הארץ וכל אשר עליה הכל קיים רק בזכות התנאי הנצחי של מעמד הר סיני – מעמד נשגב של גילוי האור האלוקי לנשמות ישראל לתוך עומק הלב והנפש של כל יהודי, מעמד שהשאיר זעזוע בנפש של כל יהודי.
 
הרב סעדיה גאון מתאר את מעמד הר סיני במילים הללו "אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, והיה הדיבור יוצא מריבון העולמים בקול רם וברור, בברית ושבועה של האבות עם הבנים, ובשעה שהופיע אור השם ונתגלה כבודו ונתגלה יקרו על הר סיני נזדעזעה התבל ואשר בה, ורעשו אנשיה, וזעו אזוריה ורפו עמודיה ונבהלו יושביה ונבוכו מלכיה, ונבעתו שליטיה בכל מחוזותיה, המלאכים שבחו  והצעירים נגדעו, והעריצים נבוכו והאריות שאגו, חיות הפרא צווחו, וכל הברואים חלו, והיה הכתוב יוצא מבורא העולם יוצרו ומחוללו משה בן עמרם הירא אלוקים, בר הלבב, הנביא הנאמן אהובי שליחי המדבר עימי שמע אמרתי ודע כי אני אלוקים, אלוקים לבדי אין שותף לי במלכותי ולא אלוה מבלעדי, לא שר ולא יועץ, לא מפקח ולא משגיח, לא אב ולא בן, אני אחד ויחיד! אני מחיה, אני ממית, אני מכה, אני מרפא, אני בורא, אני חונן ונותן, אני מטה חסד, אני מרחם, אני מעשיר, אני מרושש, אני מרומם, אני משפיל, אני מונע, אני נותן, אני עושה כל אשר חפצתי, אין מתנגד לי במלכותי ולא מפקח בעולמי. והיה הקול נגלה ונשמע אות אחר אות ואש שחורה כותבת על גבי אש לבנה" – עד כאן לשונו. 
 
בזוהר כתוב  הקב"ה  איסתכל  באוריתא וברא עלמא = הסתכל בתורה וברא את העולם וכל זמן של התתקע"ד דורות קודם בריאת העולם, וכן 2448 שנים מאז הבריאה, ישב הקב"ה, בדק וחקר אותה מאתים ארבעים ושמונה פעמים כנגד 248 אברים של אדם ובנה ויצר את האדם – בהתאם לתורה כדי שכל מצוה תחייה אבר באדם. הקב"ה דאג להתאים את הגוף למערכת הטבע לחוקי התורה. ברית מילה עושים ביום השמיני לכן סידר הקב"ה בחוכמה נפלאה שדוקא  בגיל שמונה ימים מסתיים מנגנון הקרישה של דם התינוק ואילו הייתה ברית המילה יום לפני, הייתה התפרצות  דם (בשפה הרפואית חוסר איזון בטרומבוציטיים) והתינוק ח"ו היה בסכנה.
וכך הגוף זקוק מצד טבעו ליום מנוחה בשבוע  ולכן יצר את מנגנון הזמן במעגל של שבעה ימים. וכן בדברים הסמויים ובמצוות שיש בהן סודות עמוקים כמו הנחת התפילין שנמשך אז אור עצום מספירת החכמה – והלב והמח זקוקים למצבר הרוחני של התפילין. לכן בכל מצוה ומצוה – אף על פי שאדם בונה בית ורק לאחר מכן הוא מתחייב במזוזה – בשורש הרוחני המזוזה קדמה לבית. בגלל שיש במזוזה ענין עמוק בחוכמה האלוקית נורא נורא ואיום, סוד השם הקדוש  ש,ד,י היה צורך לתכנת את העולם באופן של בית ושערים להתאים לו את המזוזה. הקב"ה המתין מאז הבריאה 26 דורות כנגד שמו (י,ה,ו,ה = 26 )עד שמצא את הדור שמתאים לקבל את התורה הקדושה  - אדם הראשון, שת, אנוש, קינן, מהללאל, ירד, חנוך, מתושלח , למך , נח ,שם, ארפכשד, שלח, עבר, פלג , רעו, שרוג, נחור, תרח, אברהם, יצחק, יעקב , לוי, קהת, עמרם, משה רבנו-26 דורות וכאן – נתגלה האדם המזוכך ביותר שיכול להוריד את החכמה האלוקית לעולם, משה רבנו.
 
רק עם שעבר שעבוד והכנעה של סבל איום ונורא והכניע כל רוח זר של גסות וגאוה , רק עם כזה יכל לקבל כזאת תורה נפלאה וכן במישור האישי אין התורה שורה במי שלבו גס רק במי שמשים עצמו כאין . עם שראה עשר מכות שבטלו את כל מציאות הטבע , קריעת ים סוף, לכן רק עם כזה מטען של אמונה יכולנו לקבל את התורה הקדושה ולהנחיל אותה מאב לבן, דור אחר דור ובכך להבטיח "כי לא תשכח מפי זרעו" – הבטיח הקב"ה לישראל שתורה לעולם לא תשתכח וגם אם תהיה הסתרת פנים וינטשו חלק מהעם את התורה יש חוק אלוקי שהתורה תחזור אלינו "כי לא תשכח מפי זרעו". וכבר במעמד של הסנה אמר הקב"ה למשה רבנו "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה"

דפים קשורים

סדר תפילה ותיקון שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   כ"ה כסלו ה'תשע"ב

בכל יום שני עורך הרב שלמה עופר שליט"א סדר תפילה ותיקון ברוב עם הדרת מלך ובכח רבים בוקועות התפילות את כל הרקיעים. התיקון מתקיים בבית הכנסת 'רשב"י', רח' ש"י עגנון 1 (שכונת רמת אליהו) ראשון לציון.

נפשי החזקה... הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   כ"ה טבת ה'תשע"ג

הרב שלמה עופר מסביר את גודל עוצמת השיר "נפשי החזקה והפקחת", המדברת לנפש היהודיה, ומחזקת ומעוררת אותה לזכור את תפקידה – ואת עוצם כוחה – לעבודת הבורא.

VS the super hero איזהו גיבור שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   ח' תמוז ה'תשע"ב

גיבורי האגדות תמיד מצילים את העולם ברגע האחד לפני האחרון או לפחות נלחמים בדרקונים יורקי אש ואם נרצה קצת פחות ציניות אז הם צריכים לפחות להקריב את חייהם כדי להציל חיים של מישהו אחר על מנת לזכות בתואר הנכסף "גיבור"

האדם הוא עץ השדה הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   י"ג שבט ה'תשע"ג

 

שבוע של ניגונים, שבוע של שירה, שירת הים, ראתה שפחה כנענית על הים ניסים ונפלאות שאפילו הנביא יחזקאל בן בוזי לא ראה. ט"ו בשבט, כל הבריאה מתחדשת, הכל מתחיל לפרוח צבע ירוק ולבלוב של אילנות עוטף את הכל. "אז ירננו כל עצי היער".
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום