ז' סיון ה'תשע"ה 25/05/2015
This text will be replaced
This text will be replaced
This text will be replaced
This text will be replaced
This text will be replaced
This text will be replaced
This text will be replaced
This text will be replaced
This text will be replaced
רשימת שיעורים אחרונים
תיקון חצות  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א
ליקוטי מוהר"ן תורה ד' חלק 1  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א
ליקוטי מוהר"ן תורה ג'  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א
איה מקום כבודו  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א
אור אין סוף  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א
עוצמת כוח התורה  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א
הילולת משה רבנו  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א
עבודת ה' נקיה זכה וטהורה  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א
מרפא לנפש - רפואה ע"פ הפשט והסוד  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א

סגולות

סגולה שלא ינזק אותו יום יסמוך גאולה לתפילה ומובטח לו שלא ינזק אותו יום כלל
מסכת ברכות
סגולה שלא ימות פתאום יזהר לדקדק בדביקות "שבאמת ויציב"(בתפילת שחרית),ובזוהר הובא מעשה באדם אחד שגילה זאת לאחר מותו, שלא כיוון באמת ויציב ולכן נפטר פתאומית זוהר הקדוש
סגולה לרפואה בשעה שאומרים : "וצבא השמים לך משתחוים" ראוי להתפלל על כל דבר כי כל הרפואות על ידי כחות הגלגלים שהם צבא השמים וכל אחד נותן כח באיזה סם ועשב השיך לו ומהם מקבלים הסמים ועשבים כח לרפאות וכשצריכים רפואה מתחברים כמה כחות מהגלגלים שזה נותן כח בעשב זה וזה בעשב אחר וכיוצא ומתחברים כלם ועושין מהם הרכבה לרפואה על כן טוב לבקש מהשם יתברך בעת שאומרים : "וצבא השמים" וכו שאז באים כלם להשתחוות ולתן שבח והודיה אליו יתברך ש יצוה השם יתברך להם שימשיכו אלו הכחות הצריכים לרפואתו בתוך חתיכת לחם או בדבר אחר ויתרפא ממילא אמן כן יהי רצון ליקוטי מוהר"ן
סגולה לעשירות יתן מעשר מכל רווח קטן,הוא מהדברים היחידים שאפשר לנסות (כביכול) את הקב"הכמו שאחז"ל "עשר בשביל שתתעשר" ספר הסגולות
סגולה לכפרת עוונות לימחול לחבירו מיד כשמפייסו. כמו שאחז"להמעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו.גם שכתוב בגמרא "שלא יהא אכזרי למחול",
ספר הסגולות
סגולה לכפרת עוונות
יאמר שירת "אז ישיר"בכוונה ו"בשמחה" 
ליקוטי סגולות
סגולה לשמירה בדרך לפני שיוצאים לדרך לומר "פרשת העקדה" ליקוטי סגולות
סגולה לתעניות בעת אכילתו יפסיק באמצע לשניות ספורות {18 שניות} וזה הדבר שמתגבר על תאוות אכילתו נחשבת בעיני הבורא ית' יותר מתענית. בשם צדיקים
סגולה לסילוק הס"א יאמר בשעת אכילה הריני אוכל לא להנאת גופי כלל‚ רק שיהיה לי כח לעבודת הבורא יתברך שמו‚ על ידי זה בורא מלאכים קדושים ומסלק ממנו הס"א ספר הסגולות לרבני ישיבת כתר שושנים
סגולה להצלחה בכל שיאמר בכל עת ובכל הזדמנות "אם ירצה ה" ספר הסגולות