כ"ט תשרי ה'תשע"ה 23/10/2014
This text will be replaced
This text will be replaced
This text will be replaced
This text will be replaced
This text will be replaced
This text will be replaced
This text will be replaced
This text will be replaced
This text will be replaced
רשימת שיעורים אחרונים
תיקון חצות  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א
ליקוטי מוהר"ן תורה ד' חלק 1  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א
ליקוטי מוהר"ן תורה ג'  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א
איה מקום כבודו  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א
אור אין סוף  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א
עוצמת כוח התורה  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א
הילולת משה רבנו  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א
עבודת ה' נקיה זכה וטהורה  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א
מרפא לנפש - רפואה ע"פ הפשט והסוד  |  מפי הרב שלמה עופר שליט"א

סגולות

סגולה לעשירות יתן מעשר מכל רווח קטן,הוא מהדברים היחידים שאפשר לנסות (כביכול) את הקב"הכמו שאחז"ל "עשר בשביל שתתעשר" ספר הסגולות
סגולה לכפרת עוונות לימחול לחבירו מיד כשמפייסו. כמו שאחז"להמעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו.גם שכתוב בגמרא "שלא יהא אכזרי למחול",
ספר הסגולות
סגולה לכפרת עוונות
יאמר שירת "אז ישיר"בכוונה ו"בשמחה" 
ליקוטי סגולות
סגולה לשמירה בדרך לפני שיוצאים לדרך לומר "פרשת העקדה" ליקוטי סגולות
סגולה לתעניות בעת אכילתו יפסיק באמצע לשניות ספורות {18 שניות} וזה הדבר שמתגבר על תאוות אכילתו נחשבת בעיני הבורא ית' יותר מתענית. בשם צדיקים
סגולה לסילוק הס"א יאמר בשעת אכילה הריני אוכל לא להנאת גופי כלל‚ רק שיהיה לי כח לעבודת הבורא יתברך שמו‚ על ידי זה בורא מלאכים קדושים ומסלק ממנו הס"א ספר הסגולות לרבני ישיבת כתר שושנים
סגולה להצלחה בכל שיאמר בכל עת ובכל הזדמנות "אם ירצה ה" ספר הסגולות
סגולה להיות אהוב סגולה להיות אהוב למעלה ונחמד למטה לקיים מצוות "ואהבת לרעך כמוך". ספר הזכירה
סגולה להצלחה במשא ומתן "להחזיק לומדי תורה" כמובא בספרים על הענין של "יששכר זבולון" שלפעמים בן אדם בספק אם יצליח בעסק או לא, אבל בזה בטוח לו שיצליח, שיש לו זכות אצל לומדי התורה. ליקוטי סגולות
סגולה נגד שכחה יקח מהשלג הראשון שירד לארץ וירחץ את עיניו ואת מצחו, כי שלג גימט' שכחה. בשם המקובלים