page_title: מה הוא השקר הכי גדול | פרשת בהר בחקתי מה הוא השקר הכי גדול - פרשת בהר בחקתי | מוסדות שמ"ע :: מוסדות שמ"ע - שאו מרום עיניכם | הרב שלמה עופר

מה הוא השקר הכי גדול | פרשת בהר בחקתי

Addthis Facebook Twitter Google+ Email Print

שאלו סבי דבי אתונה (גדולי חכמי יון) את רבי יהושע בן חנניא שיאמר להם שקר וענה להם שהיתה לו פרידה שילדה ולד עם פתק בצוארה שאביה נשאר חייב מאה אלף זוז?!

הרב רפאל א.ג. | כ"ב אייר ה'תשע"ג

פרשתינו פותחת במצוות שמיטה, כלומר, אחת לשבע שנים אנו מצווים שלא לעשות שום מלאכת עבודת האדמה למשך שנה שלימה. היום מעט מאד מכירים את המציאות הזו כיצד חורשים וזורעים חטה וירקות ומשקים ומטפלים בהם עד שגדלים להיות פרי בשל וקוצרים ודשים וטוחנים ומנפים עד שזוכים לקמח חטה שאפשר לאפות ממנו לחם, גם כשבני ישראל נצטוו במצוה זו לא הכירו רבים מהם את המציאות הזו כי חיו במדבר בתוך ענני כבוד וקבלו מתנת חינם מים מבאר מרים ולחם מהשמים, אבל כשבאו לארץ היו רוב ישראל עובדי אדמה ומי שלא היה לו אדמה לגדל בה מעט אוכל לא היה לו מה לאכול וגם מי שהיה סנדלר או מעבד עורות או סופר סת"ם דאג מאד בשנת בצורת כי ידע שאם לחבריו מגדלי החטה לא יהיה יבול טוב גם הוא ישאר רעב. נמצא ששנת השמיטה היא נסיון עצום לכל ישראל שלא לעשות שום השתדלות כמעט בפרנסה ולסמוך רק על הש"י שיפרנסם. ואמנם גם היום הוא נסיון עצום לאותם מעט עובדי האדמה בישובים החרדים שמקיימים מצוות שמיטה כפשוטו.

בתורה כג בליקוטי מוהר"ן מבאר רבי נחמן מברסלב שאלה ששאלו סבי דבי אתונה (גדולי חכמי יון) את רבי יהושע בן חנניא, ואת תשובתו שהשיב להם, כדאיתא בבכורות ח: שבקשו ממנו שיאמר להם שקר!! וזה משונה כי הרי אין סוף לשקרים, כמספר המציאויות בעולם אם תכפיל אותם בעצמם כך שקרים יש, א"כ מה בקשו?
אלא, הם רצו לדעת מה הוא השקר הכי גדול בעולם, כלומר שהוא כל כך שקר שאפילו כשמקדימים ואומרים לך דע שעכשיו אני אומר לך שקר, אעפ"כ השומע נדמה לו שזו אמת.
 
ורבי יהושע בן חנניא ענה להם שהיתה לו פרידה שילדה ולד עם פתק בצוארה שאביה נשאר חייב מאה אלף זוז.
אמרו לו הרי פרידה אינה יולדת. ענה להם: הרי בקשתם לשמוע שקר.
 
ומבאר רבי נחמן ש'פרידה שילדה' הכוונה ל'תאוות ממון' שזה השקר הכי גדול בעולם. כי נדמה לבעל התאוה הזו שמרויח ממון ע"י השתדלותו אבל באמת אינו מרויח אלא את הקצוב לו בראש השנה. וגם תאוותו לממון עצמו אינו כלום אלא עפר בעלמא שרק מרירות ועצבות והרגשת חסרון נורא קשור בו, וזה הגורם שרוב העולם כרוך אחריו ואליו הוא נושא את נפשו, עד כדי סכנת נפשות, וכמה שתצעק שבאמת זה רק שקר, "כי לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה'" (זכריה ד ו) לא מועיל כלום.
 
ועוד גם כמה שטורח לפרנסתו ורואה בחוש שלא לפי מעשיו הם רווחיו אעפ"כ יש בריוח הממון כמו שטר צוואה המחייב אותו להמשיך לרדוף ולהשיג עוד כפלים ריוח. אבל כשמרויח כפלים אזי שוב גם בצואר הריווח הזה (הפתק בצוואר וולדה של הפרידה) יש שטר צוואה וזה שאמרו חז"ל אין אדם מת וחצי תאותו בידו, יש לו מנה רוצה מאתים, יש לו מאתים רוצה ד' מאות וכו'.
 
נמצא כל ימיו רודף למלא חסרונו בחסרון כפול. צא ולמד ממה שאמרה תורה "בחנוני נא בזאת" שהדבר היחידי שמתיר ואף מבקש הקב"ה שינסו אותו זה בנתינת מעשר כמאמר חז"ל "עשר כדי שתתעשר" ולכאורה מאחר שמבטיח מה הנסיון ולמה מותר לנסות אותו ית' בזה אלא כפי שאמרנו, שכיון שתאות ממון היא השקר הגדול בעולם, לכן אפילו אחרי הבטחה מפורשת מה' יתברך זה עדיין הנסיון היותר גדול עד שמי שמפריש חומש נקרא "עובד בכל מאודו" (שיחות הר"ן רפט).
 
וזה שאמר להם רבי יהושע בן חננינא: פרידה יולדת דמיון והרגשת חוסר המחייב את הנאחז בה לרדוף תמיד אחריה כדי למלאות חסרונו, אבל חסרונו לעולם אינו מתמלא, מאחר והוא ממלא חסרון בחסרון.
והם הבינו שמתכווין עליהם שרמז להם שכל החוכמות החיצוניות, כלומר חכמות העולם הזה שהם משקיעים בהם את כל כחם הוא הכל דמיון.
והם רצו לסתור את דבריו ואמרו 'הרי פרידה אינה יולדת' וענה להם: 'זהו שאמרתי שאינה יולדת אלא רק נדמה לכם שיולדת והדמיון הזה הוא השקר הכי גדול בעולם'.

דפים קשורים

סדר תפילה ותיקון שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   כ"ה כסלו ה'תשע"ב

בכל יום שני עורך הרב שלמה עופר שליט"א סדר תפילה ותיקון ברוב עם הדרת מלך ובכח רבים בוקועות התפילות את כל הרקיעים. התיקון מתקיים בבית הכנסת 'רשב"י', רח' ש"י עגנון 1 (שכונת רמת אליהו) ראשון לציון.

ימי ספירת העומר (לצפייה) הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   י"ז אייר ה'תשע"ב

ביום ראשון, י"ד אייר פסח שני (06/05/2012) מסר הרב שלמה עופר שיעור מיוחד בנצרת עילית בנושאים הבאים: ימי ספירת העומר | פסח שני | קבלת התורה | אהבת חינם | צדקה ועוד' בואו לצפות!

הטוב הרע והכסף הרב שלמה עופר | שאו מרום עינכים   א' כסלו ה'תשע"ג

השכל שבכל דבר... כן, גם השכל שבכסף... אם חשבת שהאשה היא הבזבזנית של הבית - חשוב שוב! כל השפע של הבית תלוי באשה ולא זו בלבד אלא השפע תלוי בהתנהגותך אליה! רוצה כסף קל? כבד את אשתך! אם העבודה יותר חשובה לך מאשתך תהיה לך המון עבודה אבל אתה תפסיד את השפע, הרוחני והגשמי כאחד...

"כן" - "לא" - זה לא תמיד שחור לבן שמעון גווירץ | שאו מרום עיניכם   ב' ניסן ה'תשע"ב חלק מחובת החינוך המוטלת עלינו כהורים היא לאסור על ילדינו דברים מסויימים ולחייבם בדברים מסויימים, ילד חייב לשמוע מהוריו את המילה "לא" מפעם לפעם אחרת הוא יגדל להיות פרא אדם, הורה חייב לומר גם את המילה "כן" ולחייב את ילדיו בדברים מסויימים אחרת ילדיו יצאו פראי אדם
שדות חובה מסומנים באדום

הירשם כאן לקבלת ניוזלטר!

שדות חובה מסומנים באדום